Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Verkkosimulaatio-opettaminen mahdollisuutena
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Verkkosimulaatio-opettaminen mahdollisuutena
Laitomaa Heidi Lehtori  at Sataedu


Kamberg Sini-Charlotta , Lehtori
Sataedu

Toivonen Krista , Lehtori
Sataedu

                          Verkkosimulaatio-opettaminen mahdollisuutena

Tausta


Sataedun, WinnNovan ja Laerdalin yhteistyönä järjestettiin SUN-tapahtuma 14.-15.9.2022.  Tapahtuma suunnattiin ammattiopistoissa työskenteleville simulaatio-ohjaajille, kouluttajille ja hoitotyön opettajille. Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä simulaatiopedagogista tietotaitoa. Osallistujat ohjattiin erilaisiin työpajoihin, joissa mahdollistui ammatillinen simulaatiopedagoginen kasvu. Sataedun simulaatiotiimissä suunniteltiin osallistava vuorovaikutuksellinen verkkovälitteinen simulaatio eli verkkosimulaatio tapahtumaan osallistuville. 

Tarkoitus/tavoitteet

Simulaation tarkoituksena oli verkkosimulaation mahdollisuuksien esiin tuominen vaikuttavana sekä adaptiivisena opetusmenetelmänä.  Verkkosimulaation tavoitteena oli näyttää, kuinka se toimii konkreettisesti yhtenä pedagogisena työkaluna laajentaen opettajien ammatillista osaamista digitaalisuuden näkökulmasta. Aineisto ja menetelmät Verkkosimulaatio toteutettiin simulaatiopedagogiikan mukaisesti sisältäen aktivoivan aloituksen, toiminnan sekä oppimiskeskustelun. Sataedussa käytetään simulaation termeinä suomenkielisiä sanoja, jotka kuvaavat oppimista positiivisen pedagogiikan mukaisesti. Tässä verkkosimulaatiossa tuotiin esiin sitä, miten kevyellä tekniikalla voidaan toteuttaa verkkosimulaatioita. Näin verkkosimulaatiosta tulee pehmeämpää sekä lähestyttävämpää. Simulaatiossa käytettiin kannettavaa tietokonetta, Jabra-kaiutinta sekä jalallista kameraa. Verkkosimulaatio välitettiin seuraajille Winnovaan Sataedun MeWet-älykodista. Oppimiskeskustelussa käsiteltiin pedagogista menetelmää casen sijasta, jotta seuraajien simulaatiopedagoginen osaaminen vahvistuu.

Tulokset

Verkkosimulaation päätteeksi osallistujat vastasivat anonyymiin kyselyyn. Kysely sisälsi viisi strukturoitua kysymystä sekä kaksi avointa kysymystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 30 SUNtapahtumaan osallistujaa.  Kyselyyn vastanneiden mukaan yhteisopettajuus näyttäytyy verkkosimulaation edellytyksenä. Simulaatio-opetuksella nähdään olevan syvempiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä simulaation on havaittu toimivan osallistavana ja näyttöön perustuvana tapana oppia sekä opettaa. Kyselyn tulosten perusteella Sataedun simulaatiotiimi päätti käynnistää kansallisen ammatillisen verkkosimulaatio ekosysteemiin. Ekosysteemin keinoin luotiin ammatillisten opettajien verkkosimulaatioverkosto. 

Johtopäätökset

Verkkovälitteinen case-simulaatio ei ole vielä systemaattista ja vakiintunutta. Pedagoginen digitalisaatio kuin myös sen erilaiset sovellukset vaativat aikaa ja suunnitelmallista implementointia juurtuakseen, koska pedagogista kenttää ohjaa työelämän tarpeet sekä kulttuurin ja yhteiskunnan muutokset. Positiivista on huomata, kyselyyn vastaajien omaavan elinikäisen oppimisen mekanismit. Näin ollen digitalisoituminen ja uudenlaiset pedagogiset työkalut on mahdollista omaksua osaksi omaa opetustyötä.  Keskeinen johtopäätös ja iso oivallus verkkosimulaatiosta oli, että verkkosimulaatio-osaaminen pedagogisella kentällä on vielä kehittyvää. Osallistujia innosti ajastus siitä, kuinka simulaatiopedagogiikka kannattelee simulaatiostruktuuria ja perinteisillä digitaalisilla työkaluilla, kuten kannettavalla tietokoneella pystyy hyvin toteuttamaan simulaatioita. Näin ollen simulaatiokeskukset taikka raskaat laitteistot eivät ole välttämättömiä. Simulaatio hoitotyön koulutuksessa sitoo alleen laajan termistön, tähän lukeutuu myös verkkosimulaatio. Verkkosimulaatio on uudistuvan oppimisen ja opetuksen pedagoginen työkalu pitäen sisällään monipuolisesti värittäytyneitä käsitteitä.