Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
SOTEALAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTA YHTEISKEHITTÄMÄSSÄ ALUEEN TYÖELÄMÄTOIMIJOIDEN KANSSA
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kekäläinen Heli TKI-asiantuntija, projektipäällikkö  at Savonia ammattikorkeakoulu


Hämäläinen Varpu , Lehtori, hankeasiantuntija
Savon koulutuskuntayhtymä

Juntunen Katja , Lehtori, hankepäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä

Kinnunen Anu , Yliopettaja, projektityöntekijä
Savonia ammattikorkeakoulu

Ruotsalainen Anna-Leena , Lehtori, projektityöntekijä
Savonia ammattikorkeakoulu

Tausta: Hyvinvointialueiden käynnistymisestä johtuva toimintakentän muutos toi sosiaali- ja terveysalan (sote) henkilöstölle uusia haasteita henkilöstön toiminnan organisoitumisessa. Lisäksi sotealalla on viime vuosien aikana ollut myös havaittavissa merkittävää veto- ja pitovoiman laskua, joka vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen. Resurssien vähyys vaikeuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kehittymistä. Tällä hetkellä ei ole käytäntöjä eikä osaamista työssä hankitun osaamisen tunnistamiseen eikä tunnustamiseen työpaikoilla. Tarvitaan uudenlaisia, ketteriä jatkuvan oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja, jotka perustuvat olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen ja sen täydentämiseen, koska kouluttautumis- ja urakehitysmahdollisuuksien on todettu olevan työelämässä yksi merkittävä veto- ja pitovoimatekijä. Jatkuva oppiminen osana sote-alan arkea (JOPPI)-hankkeella pyritään kehittämään näitä tekijöitä yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun, Savon koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaation sekä alueen mikro- ja pk-yritysten kanssa 

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä ja vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaation sekä mikro- ja pk-yritysten strategialähtöistä osaamisen johtamista, olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittää ketteriä menetelmiä osaamisen osoittamiseen, sen näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen työpaikoilla. Tavoitteena on jatkuvan oppimisen mallin sekä osaamisen ekosysteemin kehittäminen ja vakiinnuttaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.  

Toteutus: Hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallisesti ammatillisten oppilaitosten, hyvinvointialueen sekä mikro- ja pk-yritysten toimijoiden kanssa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Näistä tunnistetuista osaamisista rakennetaan digitaalisia osaamismerkkejä (OpenBadge), jotka hankkeen päättyessä muodostavat pohjan hyvinvointialueen osaamismerkistölle. Toimijoiden kanssa kehitetään yhdessä osaamismerkkien kriteeristö sekä sitä, kuinka osaaminen tunnistetaan ja osoitetaan työpaikalla. Tavoitteena on, että osaaminen tunnustetaan osaksi oppilaitosten tutkintoja tai tutkinnon osia. Työntekijöiden osaamista verrataan osaamismerkeille luotuihin kriteereihin ja tarvittaessa työntekijä voi täydentää osaamistaan mikrokurssien tai työpaikalla tapahtuvien ketterien menetelmien avulla. Hankkeen aikana luodaan toiminnalliset rakenteet hyvinvointialueen jatkuvan oppimisen ekosysteemille.  

Tulos: Hankkeen tuloksena hyvinvointialueen henkilöstön osaaminen lisääntyy, koulutustaso nousee ja työpaikat muuttuvat jatkuvan oppimisen oppimisympäristöiksi. Oppilaitosten perinteinen rooli täydennyskoulutusten tuottajista muuttuu toiminnallisiksi yhteiskehittäjiksi ja osaamisen tunnustajiksi. Jatkuvan oppimisen tuotteet rakentuvat hyvinvointialueen tarpeista ja tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä myös oppilaitosten tutkintojen ja tutkinnon osien sisällöt kehittyvät ja uudistuvat vastaamaan työelämän tulevaisuuden osaamisvaatimuksia. Alueelle syntyy yhteinen jatkuvan oppimisen malli ja oppimisen ekosysteemi.