Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Kaikki hiffaa digiä! - yhdenvertaisia digitaitoja tavoittelemassa
Analytiikka Arviointi FCLab Hyvät käytänteet Opetusteknologia Robotiikka Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Erityisopettajat
  • Opiskelijat ja tutkijat
  • Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Kaikki hiffaa digiä! - yhdenvertaisia digitaitoja tavoittelemassa
Horila Mikko ambassador


Hilpinen Markku , lehtori
eNorssi, Jyväskylän yliopisto

Horila Mikko , ambassador

Laukkarinen Anna
Jyväskylän normaalikoulu

Nissinen Janne
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Suikkari Minna
Jyväskylän Yliopisto

Tammi Tuomo , lehtori
eNorssi, FCLab, Tampereen yliopisto

Taitoja, tietoja, kykyjä sekä ymmärrystä. Näistä teemoista koostuu digitaalinen osaaminen, jonka voidaan katsoa olevan kansalaistaito nyky-yhteiskunnassa. Digitaalista osaamista tarvitaan yhteiskunnassa niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajalla. Tässä posterissa esitellään, kuinka Suomen harjoittelukouluverkostossa tuetaan yhdenvertaista digitaalisen osaamisen kehittymistä. 

FCLab.fi-hanke yhdessä Suomen harjoittelukouluverkosto eNorssin kanssa laati viime lukuvuoden aikana OPH:n digitaalisen osaamisen kuvauksien pohjalta toimintaympäristöönsä sopivat askelmerkit, jotka oppilaan olisi hyvä saavuttaa eri vuosiluokilla. FCLab.fi-hanke toimii Opetushallituksen rahoittamana verkostona kymmenessä yliopistollisessa yksikössä eri puolella Suomea, ja hankkeen tuottamat materiaalit jaetaan avoimesti käytettäviksi. Tavoitteena on tuottaa verkostona omaan ja yleiseen käyttöön digitaalisia materiaaleja, joiden kautta osaltaan kehitetään pedagogiikkaa, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Posterissa luodaan katsaus siihen, kuinka oppilaiden osaamistaulukot, ohjelmointipolku tukimateriaaleineen, eri alustoilla käytössä olevat digipassit sekä maker-polku ovat toimineet käytännön tasolla opetuksen ja oppimisen tukena eri luokka-asteilla sekä oppiaineissa.

Digipassi pohjautuu valtakunnallisiin digitaalisten osaamisen kuvauksiin (ePerusteet), joista FCLab ja eNorssi on yhteistyössä tuottanut selkeät osaamistasokuvaukset vuosiluokittain (1-2, 3-4, 5-6, 7-9). Verkossa (https://enorssi.fi/tvt/tvt-strategia) on avoimesti käytettävissä aineistot jaoteltuna: tvt-osaaminen ja digitaidot, medialukutaito sekä ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiosaaminen. Digipassi on näiden taitojen oppimista kuvaava ja tukeva työväline. Digipassi on toteutettu Qridi-ympäristöön, ja se on käytettävissä maksutta kaikilla käytäjillä. Digipassista on työstetty rinnakkaisversioita myös Excel- ja Forms-toteutuksin.

Maker-polku sisältää muutaman oppitunnin laajuisia maker-projekteja perusasteella hyödynnettäväksi. Kustakin aiheesta löytyy tehtäväkortti opettajalle sekä ohjeellinen ja muokattavissa oleva Powerpoint-esitysmateriaali. 

Maker on oppiainerajat ylittävää toiminnallista, luovaa ja yhteistyötä vahvistavaa toimintaa. Maker-kulttuurissa painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista.  Maker-polku löytyy verkosta https://www.tuni.fi/norssi/maker/ -osoitteesta.

Merkittävä tekijä yhdenvertaisen digitaalisen osaamisen tavoittelussa on myös se, kuinka harjoittelukouluissa panostetaan sekä henkilökunnan että opetusharjoittelujaksojaan ohjauksessamme suorittavien tulevien opettajien pedagogisen digiosaamisen kehittämiseen. Posterissa esitellään Tampereen ja Jyväskylän käytänteitä sekä kokemuksia.