Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Mitä digitaalisesta toimintakulttuurista tulee huomioida digitalisaation linjausten saavuttamiseksi?
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Tekoäly
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Yritysten ja organisaatioiden henkilöstökouluttajat

Syvänen Antti TVT-suunnittelija  at Valkeakosken kaupunki


Syvänen Antti , TVT-suunnittelija
Valkeakosken kaupunki

Vänni Kimmo , Tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu

JOHDANTO

Esityksessä käydään läpi hankkeissa havaittuja työyhteisöjen digitaalisesta toimintakulttuurissa reunaehtoja, sekä tehtyjä digitalisaation edistämisen valintoja. Digitalisaation kansalliset linjaukset on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta (OKM 2023), jonka 2027 asti ulottuvat digitalisaation tavoitteet toimivat tärkeänä opetuksen- ja koulutuksen digitalisaatiopyrkimyksiä ohjaavana kehyksenä. Linjauksen pääkohtina ovat, että 1. digitalisaatio tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, 2. digitaaliset ratkaisut muodostavat laadukkaan ja yhteentoimivan digitaalisen toimintaympäristön, joka tukee yhteistyötä toimijoiden välillä, ja 3. digitalisaatio tukee tietoperustaista kehittämistä. Linjausten painotukset ja rajoitteet syntyvät opetuksen olemassa olevasta digitaalisesta kulttuurista, sekä kehittämisessä tarvittavien resurssien riittävyydestä.

Erityishuomiona on henkilöstön kyky ottaa vastaan linjausten mukana tulevat muutokset työnkuvaan ja -luonteeseen. Etenkin henkinen jaksaminen on jatkuvasti silmällä pidettävä uutta välineistöä ja toimintatapoja omaksuttaessa. Myös tekoäly asettaa paineita työntekijöille; yleishuolena tehtävänkuvan katoamisesta ja korvautumisella tekoälyn hyödyntäen toteuttavaksi, sekä digistressinä tekoälyn käytön omaksumisesta. Koulutuksenjärjestäjän ja opetushenkilökunnan tulee myös navigoida läpi useista eettisistä ja tietosuojakysymyksistä tekoälyn ja datan opetuskäytössä (Euroopan komissio 2022). 

DIGITALISAATION EDISTÄMISEN DIGIKULTTUURISET REUNAEHDOT

Organisaatioilla on tarve digitaalisen työkulttuurin ja digitaalisten toimintatapojen kehittämiselle, koska nykyinen suuntaus hyödyntää tekoälyä, digitaalisia alustoja ja dataa edellyttävät, että toimintakulttuuri tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa. Digitaalisen toimintakulttuurin kehittämiseen liittyy myös digitaalisen työn muotoilu, vallitsevien toimintaprosessien kriittinen tarkastelu sekä toimitus- ja tuotantoketjujen uudelleen arviointi. Moni organisaatio on lähestynyt digitaalisuuden hyödyntämistä pohtimalla, että organisaatioon tarvitaan digitaalinen strategia, jossa määritellään tulevaisuuden tavoite digitaalisuuden hyödyntämiselle. Strategian mukana voidaan määrittää myös digitaalinen kompassi tai digitaalinen tiekartta. Nämä eivät kuitenkaan toteudu, jos organisaation toimintakulttuuri ei suosi digitaalisuuden hyödyntämistä ja digitaalisuuden hyödyntämisestä saatavan lisäarvon jakamista myös työntekijöille.

Digitaalisen kulttuurin nyky- ja tavoitetilojen määrittämiseen ei ole vielä kehitetty mittareita, vaan organisaatiot joutuvat itse pohtimaan, miten organisaatio arvioi, onko toimintakulttuuri myönteinen digitaalisuudelle. Kanta-Hämeessä tehdyssä hankkeessa digitaalisen kulttuurin nyky- ja tavoitetilaa arvioitiin väittämillä, jotka liittyivät digitaalisuuden hyödyntämiseen työtehtävissä ja -prosesseissa sekä organisaation kannustavaan asenteeseen digitaalisuuden hyödyntämisessä (Digitaalinen kulttuuri 2023). Tulosten mukaan organisaatiot ymmärtävät digitaalisuuden hyödyt, mutta enemmän resursseja pitäisi kohdentaa digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen perehdytykseen, strategian tekemiseen ja digimyönteisen ilmapiirin rakentamiseen. 

YLEISSIVISTÄVÄN OPETUKSEN DIGIKULTTUURIEN HUOMIOINTI

Digitaaliset oppimisvälineet ovat edelleen välttämätön osa opetusta. Välineistä saatuja opetuksellisia etuja tavoitellaan 2023-2027 Tvt-suunnitelmakaudella (Tvt-suunnitelma 2023) henkilökohtaisten digitaalisten välineiden logistiikkaa organisoimalla, toimintatapoja (mm. tuen malleja) selkeyttämällä ja opetushenkilöstön osaamiseen panostamalla mahdollistaen digivälineistön tasapuolinen ja tehokkaampi hyödyntäminen. Jokainen opetus- ja hallintohenkilökunnan jäsen saa yhtälaiset mahdollisuudet kehittää omaa tvt-osaamistaan. Digipedagogisen tuen muotoja kehitetään selkiyttäen koulujen oppilasagenttien, kehittäjäopettajien, tvt-vastuuopettajien ja digitiimien tehtäviä ja rooleja.

LOPUKSI

Digitaalisuuden hyödyntämistä ei huomioida riittävästi toimintaprosesseissa, joka osaltaan luo käyttäjille digistressiä. Digistressi heikentää luovuutta ja on heikkenevän työkyvyn kautta yhteydessä myös tuottavuuden menetyksiin. Kehittämällä digitaalista toimintakulttuurin, voidaan onnistua digitaalisen strategian jalkauttamisessa sekä digitaalisuuden myönteisten vaikutusten levittämisessä organisaatioissa. Digitaalisen kulttuurin kehittäminen mahdollistaa myös tekoälyn ja robotiikan luontevalla tavalla hyödyntämisen.

LÄHTEET

Digitaalinen kulttuuri (2023). Digitaalisen kulttuurin kehittäminen – digitaalisuuden hallinnalla parempaa työkykyä ja tuottavuutta. https://tinyurl.com/digikulttuuri 

Euroopan komissio (2022). Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille. Euroopan unionin julkaisutoimisto 2022. https://data.europa.eu/doi/10.2766/560 

OKM (2027). Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164853

Tvt-suunnitelma (2023). Valkeakosken kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen tvt-suunnitelma 2023-2027. https://tinyurl.com/tvt-suunnitelma2023