Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Valkeakosken kaupungin koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027
Analytiikka Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Syvänen Antti TVT-suunnittelija  at Valkeakosken kaupunki


Syvänen Antti , TVT-suunnittelija
Valkeakosken kaupunki

Johdanto

Valkeakosken kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluiden tvt-suunnitelma (tieto- ja viestintätekniikka) vuosille 2023-27 (Tvt-suunnitelma 2023) on muotoiltu seuraten Opetus- ja kulttuuriministeriön 2027 asti ulottuvia digitaalisia linjauksia (OKM 2023), sekä huomioiden Valkeakosken kaupunkistrategian painotukset (Strategia 2022). Tvt-suunnitelman liittäminen osaksi laajempia kansallisia ja paikallisia tavoitteita on tärkeää, sillä tehdyt valinnat ja resurssien jakaminen on oltava selkeästi perusteltavissa. Lisäksi, kytkettäessä tvt-suunnitelma osaksi kansallisia linjauksia päästään hyödyntämään OKM:n Opetushallituksen kanssa edistämiä digitalisaatio-toimia. Tvt-suunnitelma kattaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan lukuvuosittain, jonka lisäksi suunnitelman liitteet kehittyvät jatkuvasti ja niitä voidaan päivittää suunnitelmakauden aikana. Etenkin yksittäisiä tvt-suunnitelman kehitysalueita tarkennetaan, kuten tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa (Euroopan komissio 2022). Suunnitelmassa painottuvat digitalisaation yhdenvertaisuus, digitaalisen toimintaympäristön kehitystoimet sekä digitalisaation tietoperustainen edistäminen. 

Digitalisaation yhdenvertaisuus

Digitalisaation yhdenvertaisuuden tavoitteita koskien koulutuksen järjestäjä takaa jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläiset mahdollisuudet  hyödyntää kaupungin tvt-välineitä ja käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä. Jokainen opetus- ja hallintohenkilökunnan jäsen saa yhtälaiset mahdollisuudet kehittää omaa tvt-osaamistaan. Digipedagogisen tuen muotoja kehitetään selkiyttäen koulujen oppilasagenttien, kehittäjäopettajien, tvt-vastuuopettajien ja digitiimien tehtäviä ja rooleja. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstö perehdytetään Opetussuunnitelman digitaalisen osaamisen kuvauksiin (OPS 2024) sekä kuvausten tavoitteita Valkeakoskella edistävien digitaitokalenterien sisältöihin. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksensa siten, että digitaalinen osaaminen kehittyy jatkumona koko koulupolun ajan.

Digitaalisen toimintaympäristön kehitystoimet


Digitaalista toimintaympäristöä koskevien kehitystoimien suhteen koulutuksenjärjestäjä varmistaa pedagogisesti perustelluille tvt-hankinnoille, hyödyntämiselle, ylläpidolle ja päivittämiselle riittävät resurssit. Digitaalisten ratkaisujen valikointi ja kehittäminen tapahtuu yhdessä kaupungin tietohallinnon ja sopimustoimittajien kanssa, oppilaiden ja opetushenkilökunnan tarpeita huomioiden. Opetushenkilökunta testaa digitaalisten oppimateriaalien ja -välineiden hyödynnettävyyttä opetuskäytössä ennen isoja hankintoja. Koulutuksen järjestäjä varmistaa tietohallinnon kanssa käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen toimintavarmuuden ja käyttöedellytykset - erityisesti huomioiden viranomaisten tietosuojavaatimukset sekä tietoturva ympäristön.

Digitalisaation tietoperustainen edistäminen


Digitalisaation tietoperustainen kehittämisen suhteen koulutuksen järjestäjä panostaa opetuksellisten innovaatioiden käyttöönottoon erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta sopimustoimittajien, tutkimuslaitosten sekä muiden kuntien kanssa. Opetushenkilökunta hyödyntää saatavilla olevia avoimia ja luotettavia opetuksen tietovarantoja opetuksen kehittämisessä ja lisämateriaaleina. Kouluhallinto kehittää opettaja- ja oppilastietokantoja ja hyödyntää niistä kertyvää informaatiota esim. oppilaanohjauksessa ja poissaolojen seurannassa sekä koulutustarpeiden kartoittamisessa.

Lopuksi


Aiemman Valkeakosken kaupungin Tvt-strategiakauden 2018-2022 saavutuksena käyttöön otetut digitaaliset oppimisvälineet ovat edelleen välttämätön osa opetusta. Välineistä saadun opetuksellisen edun hiominen avaa lisämahdollisuuksia digitalisaation edistämiselle. Kyse on ensisijaisesti opetuksen ja oppimisen välineistä, joiden käyttöä määrittelee opetuksen ja oppimisen tarpeet. Henkilökohtaisten digitaalisten välineiden logistiikkaa organisoimalla, toimintatapoja (mm. tuen malleja) selkeyttämällä ja opetushenkilöstön digitaaliseen osaamiseen panostamalla mahdollistetaan digivälineistön ja -ympäristöjen tasapuolinen ja tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa. Samanaikaisesti valmistaudutaan tuleviin digitalisaatioharppauksiin seuraamalla alan kehityksen muutoksia, tukemalla koulujen opetuskokeiluja ja hakeutumalla mukaan sopiviin kehityshankkeisiin.


Lähteet

Euroopan komissio (2022). Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille. Euroopan unionin julkaisutoimisto 2022. https://data.europa.eu/doi/10.2766/560

OKM (2023). Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164853

OPS (2024). ePerusteet – digitaalisen osaamisen kuvaukset. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/digiosaaminen/8706410/tekstikappale/8709071

Strategia (2022). Valkeakosken kaupungin strategia 2030. https://www.valkeakoski.fi/kuntainfo-ja-hallinto/talous-ja-strategia/strategiat-ja-ohjelmat/

Tvt-suunnitelma (2023). Valkeakosken kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen tvt-suunnitelma 2023-2027. https://drive.google.com/file/d/1sPwX3JJbVQEqLTdn_WIq6TePrmqng7Tu/