Tee itse sparrattu tekoälybotti
Oppimisympäristöt Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Lukion opettajat
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Tee itse sparrattu tekoälybotti
Kalliolehto Jukka lehtori  at Lahden kaupunki / lukiokoulutus / Lahden lukio Gaudia


Hautamäki Ville , lehtori
Lahden kaupunki / lukiokoulutus / Lahden lukio Gaudia

Kalliolehto Jukka , lehtori
Lahden kaupunki / lukiokoulutus / Lahden lukio Gaudia

Saresma Sara

AIHackEd-hankkeessa kehitetään erilaisia tekoälyratkaisuja opettajille ja oppijoille. Olemme kehittäneet web-sovelluksen, jonka avulla opettaja voi luoda useita eri tilanteisiin sopivia sparrattuja botteja oppimisen edistämiseksi. Olemme rekrytoineet hankkeeseen eri oppiaineiden opettajia. Heille annetaan promptaus-koulutusta, jonka jälkeen he tutkivat, missä tilanteissa botti toimii omassa oppiaineessa parhaiten ja millaisella ohjeistuksella lopputulos on paras mahdollinen. Botti tallentaa tekoälyn kanssa käydyt keskustelut, joita opettaja voi hyödyntää esimerkiksi arvioinnin tukena tai saadakseen paremman kuvan oppijan osaamisesta.

Toisena tutkittavana asiana hankkeessa on, että kuinka hyvin tekoäly pystyy tuottamaan oppimateriaalia ja koetehtäviä eri oppiaineisiin. Tätä varten hankkeessa on kehitetty AIBitti-niminen web-sovellus, jonka avulla voidaan tuottaa tekoälyä sparraamalla tehtäviä halutusta aiheesta. AIBitti on linkitetty lukion opetussuunnitelman perusteisiin, mistä on mahdollista ruksittaa ohjeistuksia tekoälylle, jotta se pystyisi tuottamaan mahdollisimman lähelle opetussuunnitelman mukaisia tuotoksia. Myös AIBitin kehittämistä varten koulutetaan opettajia promptauksessa, jonka jälkeen heidän tehtäväkseen annetaan tutkia, että missä asiayhteyksissä ja millä prompteilla saadaan tuotettua hyvää opetusmateriaalia.

Opettaja pystyy AIBitillä myös hienosäätämään tekoälyn tuottamaa materiaalia. AIBitin tarkoituksena on koota tuotettua materiaalia materiaalipankiksi niin, että jatkossa opettajan valitessa opetettavan aineen ja moduulin, avautuu hänelle käyttöön aiemmin tuotettu materiaali, jota hän voi hyödyntää halutessaan sellaisenaan tai generoida tekoälyn avulla erilaisia variaatioita.

Nimensä mukaisesti AIBitti-sovelluksesta on mahdollista ladata yhtä nappia painamalla Abitti-koe, jonka hän voi suoraan pitää viemällä se oma-abitti -palveluun. Tämän helppokäyttötoiminnon toivotaan toimivan porkkanana opettajille, jotta he käyttäisivät AIBittia mahdollisimman paljon ja tehtäväpankista kasvaisi mahdollisimman laaja ja kattava.

Sovelluksesta kertyvistä prompteja ja käyttödataa hyödynnetään tutkittaessa tekoälypedagogiikkaa. Kun kehitämme pedagogiikkaa tekoälyn varaan, on olemassa vaara, että kehitys menee väärään suuntaan. Sen vuoksi hankkeessa tutkitaan myös tohtori Joonas Merikon johdolla oppijan, opettajan ja teknologian rooleja ja vuorovaikutusta oppimisprosessissa ja analysoidaan aineistoa interaktioista teknologian kanssa. Merikko (2023) ehdottaa väitöskirjassaan, että teknologian kehittyessä (mm. luonnollisen kielen tuottaminen ja "ymmärtäminen") teknologia voidaan konseptualisoida opettajien ja oppijoiden käyttämän työkalun sijaan pedagogiseksi toimijaksi. Opettajien ja oppijoiden käsityksiä tästä tutkitaan teemahaastatteluin ja/tai kyselyillä. Nähdäänkö teknologia esimerkiksi "apuopettajana"? Koetaanko teknologia uhkana?

Merikko, J. (2023). Self-regulation support technologies. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Merikko, J. & Kivimäki, V. (2022). "Replacing teachers? Doubt it". Frontiers in Education.

Workshoppiin otamme opettajia eri asteilta testaamaan pedagogis-didaktista malliamme, jolla opettaja luo sparrattuja botteja, joita oppija käyttää opettajan haluamassa asiayhteydessä. Annamme ensin vinkkejä botin sparraukseen ja luovutamme workshopin osallistujille promptipankin käytöön. Opettaja pääsee sen jälkeen testaamaan botin kehittämistä ja testaamaan botin käyttöä ja tutkimaan sen avulla muodostunutta keskusteludataa. Koodausosaamista ei tarvita, vain ja ainoastaan promptausosaamista, johon annamme workshopissa eväitä.