Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksojen laadun ja saavutettavuuden edistämisestä saadut kokemukset
Etäopetus Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksojen laadun ja saavutettavuuden edistämisestä saadut kokemukset
Timonen Päivi Lehtori, verkkopedagogi, väitöskirjatutkija  at Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak


Huoponen Saija , Korkeakouluharjoittelija, laadunedistäminen
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Lukkarinen Sanna , Verkkopedagogi, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Timonen Päivi , lehtori, verkkopedagogi, väitöskirjatutkija
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Kansallisesti verkko-opintojaksojen laadun ja ohjauksen tueksi on tuotettu eri hankkeissa kriteeristöjä. eAMK-hankkeessa tuotettiin yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa vuonna 2017 digioppimisen laatukriteeristö sekä verkko-ohjauksen laatukriteeristö. Digivisio 2030 –hankkeessa digipedagogiikan kehittämisen tueksi on luotu ja parhaillaan kehitetään digipedagogiikan laatukriteereitä jatkuvan oppimisen tueksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Samanaikaisesti erityistä huomioita on viime vuosina kiinnitetty oppimateriaalien ja verkko-opiskelun saavutettavuusasioihin. Saavutettavuus on esillä oppilaitosten saavutettavuussuunnitelmissa , sitä edistävissä erilaisissa hankkeissa ja aivan opettajien arkityössä. Nämä edellä mainitut taustatekijät ovat edistäneet sitä, että Humanistisessa ammattikorkeakoulu Humakissa verkko-opintojen laadun ja saavutettavuuden edistäminen on työn arkea.  

ITK2024 Posterissa haluamme esitellä Humakissa toteutettua työtä niin verkko-opintojaksojen laadun kuin saavutettavuuden edistämisessä ja tähän arkityöhön kehitettyjä prosesseja ja pedagogiselle henkilökunnalle tarjottua tukea.  

Humakin opetustarjonnassa on useita verkkotutkintoja. Monimuoto-kampus-tutkinnoissa opintojaksojen teoriaosuuden oppimateriaalit sijaitsevat myös verkko-opintojaksolla. Tämän vuoksi laadun ja saavutettavuuden edistämisen toimet keskitetään verkko-opintojaksoihin. Humakin verkko-oppimisympäristönä on Open LMS, hieman modernimpi Moodle, jossa on lisäosana ALLYsaavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä analysoiva ja auttava ohjelma. 


Kehitimme Humakissa eAMK:n digioppimisen periaatteisiin oman prosessin, Digivision pedagogiikan laatuperiaatteisiin sekä Humakin omiin saavutettavuus suosituksiin että yhteisöllisen pedagogiikan suosituksiin pohjautuvan suhteellisen tiiviin laadunarvioimisen mittariston. Nykyinen mittaristo nimettiin verkko-opintojakson laadun tarkistuslistaksi ja se lähetettiin verkko-opintojaksojen vastuulehtoreille Webropol-lomakkeena loppukeväällä ja syksyllä 2023. Tavoitteena on suorittaa laadunedistämistyö jokaiselle syksyllä 2023 käynnissä olevalle uuden opetussuunnitelman mukaisesti toteutetulle verkko-opintojaksolle.  

Nimesimme tämän verkko-opintojaksojen laadun ja saavutettavuuden tarkistuslistaksi lehtoreille. Laadun edistäminen sisältää seuraavia toimia:

- Systemaattinen verkko-opintojaksojen läpikäynti laadulle ja saavutettavuudelle asetettujen kriteerien pohjalta. 

- Laadun ja saavutettavuuden edistämiseksi tehdyt muutokset ja parannukset dokumentoituna.  

- Vuorovaikutteiset yhteiskehityshetket lehtoreiden ja laadunedistäjän välillä.
- Tavoitteena laadukkaiden ja saavutettavien käytänteiden arkipäiväistyminen ja lisääminen Humakin toimintakulttuuriin.  

Ally-prosessi 

Ally (Accessibility Report) tarkistaa, onko kurssisisällöt WCAG 2.1 -helppokäyttöisyysstandardien mukaisia. Allya hyödynnetään verkko-oppimisympäristöissä kolmella tavalla: 

  1. 1. Ally kertoo prosenteissa verkko-oppimisympäristön helppokäyttöisyyden kokonaisarvon ja näyttää verkko-oppimisympäristön saavutettavuuden laatupoikkeamat. (Opetushenkilöstön käytössä) 

  1. 2. Ally ohjeistaa vaiheittain, kuinka yksittäisten sisältöjen (esim. tiedostojen) helppokäyttöisyysarvoa saa parannettua. Tiedostojen helppokäyttöisyysarvo on matala, keskitaso, korkea tai täydellinen. (Opetushenkilöstön käytössä) 

  1. 3. Ally mahdollistaa opiskelijoille ja opettajille vaihtoehtoisten muotojen lataamisen eri tiedostoista. Vaihtoehtoiset tiedostot sopivat esimerkiksi näytönlukijalla luettavaksi tai kuunneltavaksi mp3. -tiedostona. 

 

Tavoitteena on kertoa kevääseen 2024 mennessä tuloksista: 

  • - Humakin verkko-opintojaksojen laadun yhdenmukaistuminen ja edistäminen.  

  • - Verkko-oppimisympäristöjen saavutettavuuden paraneminen. 

  • - Laatupoikkeamien väheneminen 

  • - Humakin opetushenkilöstön osaaminen laadun ja saavutettavuuden teemoista lisääntyi. Osaaminen tuottaa saavutettavaa sisältöä kuten saavutettavia dokumentteja.  

 

Olemme tehneet seuraavia huomioita: - Verkko-opintojaksojen toteuttamisessa on useita käytäntöjä ja prosessissa olleiden opintojaksojen pedagoginen toteutus on mittariston mukaisesti laadukasta pieniin poikkeamin.

- Vaikuttaa siltä, että oppimateriaalin saavutettavaksi tekemisessä on eniten paikattavaa ja opettajat tarvitsevat tässä eniten tukea.  

- Huomionarvoista on, että kolmannen osapuolen tuottamat, opintojaksolle linkitetyt oppimateriaalit eivät usein ole tehty saavutettavaksi Humakin kriteeristön mukaisesti.