Tavoitteena yhdenvertainen medialukutaito: edistämisen edellytykset ja käytännön vinkkejä
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 18.4.2024 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Airola Ella Projektipäällikkö  at Kansallinen audiovisuaalinen instituutti


Airola Ella , Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallisten mediakasvatuslinjausten (opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019) mukaan laadukas mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Nykymaailmassa mediakasvatus ei kuitenkaan vielä toteudu tavoitteen mukaisesti. Medialukutaidon tila Suomessa vaihtelee eri väestöryhmien ja yhteisöjen välillä ja niiden sisällä. Erityisesti aikuiset ja erilaiset erityisryhmät ovat jääneet marginaaliin suomalaisessa mediakasvatuksessa. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin koordinoimassa Inclusive and Creative Media Education -hankkeessa on etsitty keinoja edistää medialukutaidon yhdenvertaisuutta. Ymmärrämme medialukutaidon laajasti digitaaliseen osaamiseen ja monilukutaitoon linkittyneenä.

Selvitimme mediakasvattajilta mitä he kokevat yhdenvertaisen medialukutaidon edistämisen edellytyksiksi. Laadullinen aineisto koostuu ammattilaisille suunnatun avoimen verkkokyselyn vastauksista (n=90) sekä ammattilaisten puolistrukturoiduista teemahaastatteluista (n=11). Tutkimuksen osallistujat kertoivat edustavansa seuraavia toimialoja: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toinen aste, kirjasto, hoiva- ja sosiaaliala, vapaa sivistystyö sekä muu opetus- ja kasvatusala. Noin puolet osallistuneista toimivat opettajina. Esityksessä kuvailemme toimia, jotka jo toteutuvat sekä toimia, joiden toivottaisiin toteutuvan tutkimukseen osallistuneiden omassa työssä tai laajemmin yhteiskunnassa.

Alustavien tulosten mukaan medialukutaito nähdään jokaiselle tarpeellisena taitona, jota tulisi pitää ajan tasalla maailman muuttuessa ja kehittyessä. Useat haastatelluista kuvailivat, että heidän toimintakulttuurinsa on jo lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti mediakasvatusta edistävää eli edistämisen edellytyksiä on sisäänrakennettu heidän toimintaansa. Monet edistämisen edellytykset nähtiin kuitenkin myös edelleen puutteellisina ja tarpeellisina kehittää eteenpäin.

Mediakasvattajat näkivät henkilöstön sekä johdon kompetenssin (tieto, taito, asenne) edellytyksenä yhdenvertaisen medialukutaidon toteuttamiselle. He kokivat kasvattajan “pedagogisen vapauden” ongelmallisena yhdenvertaisuuden toteutumiselle, sillä medialukutaidon teemoihin tarttuminen on usein kasvattajan kiinnostuksesta riippuvaista. Tuki ja koulutus nostettiin esille tavoitetta tukevana toimena. 

Mediakasvattajat kokivat, että medialukutaidon edistäminen tulisi saada “kiinteäksi osaksi rakenteita” niin valtakunnan-, kunnan- kuin organisaatiotasolla. Tämä vahvistaisi mediakasvatuksen toteutumista suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Toimintaa ohjaaviin linjauksiin toivottiin selkeyttä niiden velvoittavuuden näkökulmasta. Sektorirajat ylittävän yhteistyön merkitystä korostettiin. Mediakasvatustoimintaan osallistuvien moninaisuus tuli esille etenkin heidän erityistarpeidensa, kuten kielellisten erityistarpeiden, sekä saavutettavuuden kautta. Riittävät resurssit, erityisesti työvälineiden, kuten digitaalisten laitteiden ja sovellusten sekä mediakasvatusmateriaalien riittävyys ja saatavuus nähtiin tärkeäksi edistämisen edellytykseksi.

Kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta on luotu Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Ne toimivat tarkistuslistana sekä auttavat mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Esityksessä suunnitteluperiaatteita käydään läpi mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän näkökulmista sekä esitellään käytännön vinkkejä ja tapausesimerkkejä niiden käyttöönoton tueksi.

Suunnitteluperiaatteet ovat: 1. Selvitä ohjaavat linjaukset ja suunnittele toimintaa niiden mukaan., 2. Reflektoi omaa toimintaasi, asenteitasi, osaamistasi ja kehittämistarpeitasi., 3. Tarkastele resursseja ja suunnittele mediakasvatus niiden puitteissa., 4. Tee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan., 5. Käytä yhdenvertaisuutta tukevia sisältöjä ja materiaalia., 6. Toteuta mediakasvatusta kohderyhmä- ja kontekstilähtöisesti., 7. Lisää osallisuutta kaikissa toiminnan vaiheissa., 8. Huolehdi saavutettavuudesta ja esteettömyydestä., 9. Luo turvallisempaa tilaa oppia ja toimia., 10. Ole valmis joustamaan tilanteen mukaan.

Yhdenvertaisen medialukutaitotyön kehittäminen ei ole yksinkertainen tai helppo tavoite. Sitä voidaan edistää pienin askelin, yhteistyössä muiden kanssa. Toivomme esityksemme ja hanketyömme omalta osaltaan tukevan yhdenvertaisemman medialukutaidon toteutumista.