Digiosaajaksi yhdessä oppien ja kokeillen- oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen vammaistyöss
Digiosaajaksi yhdessä oppien ja kokeillen- oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen vammaistyöss
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Digiosaajaksi yhdessä oppien ja kokeillen- oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen vammaistyöss
Keskikuru Sanna lehtori  at Tampereen ammattikorkeakoulu sanna.keskikuru@tuni.fi 0503421939


Kaila Hilla , Projektipäällikkö
Kiipulan erityisammattioppilaitos
hilla.kaila@kiipula.fi

Keskikuru Sanna , lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
sanna.keskikuru@tuni.fi 0503421939

Posterin pdf-versio

YDIN- Yhdessä digimmin hankkeessa (ESR- React EU) vahvistetaan henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaitoja luomalla avoin digitaalinen oppimisympäristö ja koulutuskokonaisuus digitaitojen vahvistamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022- 31.8.2023

YDIN - yhdessä digimmin -hankkeen keskeinen tavoite on vammaisten henkilöiden ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten digitaalisen osaamisen vahvistuminen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä vammaisten henkilöiden mahdollisuudet opiskella ja työskennellä paranevat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia.  Henkilökohtaisten avustajien rooli vammaisten henkilöiden palveluissa on merkittävä. Heidän digitaitojensa vahvistuminen tukee yhtäältä vammaisten henkilöiden yhdenvertaista mahdollisuutta digitaalisuuden ja teknologianhyödyntämiseen osallisuuden, työhön pääsemisen ja työssä pärjäämisen tukena, ja toisaalta vahvistaa avustajien omia työelämässä pärjäämisen taitoja. 

Hankkeen alussa on kartoitettu kohderyhmien digitaitoja ja koulutustarpeita. Kartoituksesta saatuja tuloksia syvennettiin työpajoissa yhdessä kohderyhmien kanssa. Kartoituksen tulosten ja työpajojen pohjalta on rakennettu avoin digitaalinen oppimisympäristö hyödyntäen Thinglinkin monipuolisia mahdollisuuksia. Oppimisympäristöä pilotoitiin kohderyhmien kanssa ja saatuja palautteita hyödynnettiin sen edelleen kehittämisessä. Hankkeessa kehitettyä oppimisympäristöä jalkautetaan kohderyhmille sekä alan ammattilaisille vuonna 2023 toteutettavissa "Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien"- workshopeissa ja webinaareissa.  

Hankkeen avulla vammaisten henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaaliset taidot ovat parantuneet, ja he ovat saaneet käyttöönsä pedagogisesti mielekkään avoimen digitaalisen oppimisympäristön

ITK- posterissa esitellään lyhyesti YDIN- yhdessä digimmin hankkeesta, keskittyen tärkeimpään eli hankkeessa kehitetyn “Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” -oppimisympäristön esittelyyn sekä käyttäjäkokemusten esiin tuomiseen ITK- posterin tavoitteena on jalkauttaa hankkeen tuloksia ja saada oppimisympäristö laajemman yleisön tietoon ja käyttöön.