Suo, kuokka ja digi - tarinamme verkkokurssin kehittämisestä
Etäopetus Hybridiopetus Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Laru Jari
Ajankohta: 19.4.2024 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Erityisopettajat
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Kosunen Saila Projektipäällikkö  at Honkalampi-säätiö / Arki digittää -hanke


Kosunen Saila , Projektipäällikkö
Honkalampi-säätiö / Arki digittää -hanke

Pakkanen Sari , Projektisuunnittelija
Honkalampi-säätiö / Arki digittää -hanke


Digitalisaatio on muuttanut perustavanlaatuisesti arkeamme ja yhteiskuntaamme. Tässä ajassa muutos on jatkuvaa ja se luo vaateen elinikäiseen oppimiseen. Ilman ajankohtaista tietoa tai digitaitojen päivitystä jäämme auttamatta digiyhteiskunnan ulkopuolelle. Ongelma tunnistetaan ja kansalaisten digitaitojen kehittymisen tueksi on tuotettu paljon erilaista, avointa verkko-oppimismateriaalia. Olemassa olevat digiosaamisen verkko-oppimisen materiaalit eivät kuitenkaan useimmiten ole käyttökelpoisia, mikäli oppijalla on erityisen tuen tarpeita.


Kehittämistoiminnassamme halusimme etsiä toimivia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden digiosaamista kehittäviin verkkokursseihin, joiden suorittaminen onnistuu itsenäisesti tai lähiyhteisön tuella. Halusimme myös selvittää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokemuksia verkkokurssilla opiskelusta. Kehittäminen on kohdentunut kahteen digioppimisen teemaan, jotka valikoituivat #Ihan Diginä! -hankkeessa (2018-2021) tehtyjen tarvehavaintojen kautta. Havaintojen mukaan eniten pulmia kohderyhmälle digiarjessa tuottivat digiturvallisuuteen ja medialukutaitoihin liittyvät asiat.

Verkkokurssien sisällöt ovat määrittyneet aloittelevan käyttäjän taitotason mukaisesti (DiKATA-hanke). Tämän lisäksi sisältötarpeita ovat täsmentäneet ja tarkentaneet loppukäyttäjät eli erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattihenkilöt. Heidän tarpeissa esiin nousivat esimerkiksi someturvallisuus ja digi-itseilmaisu. Tietoa on kerätty jatkuvasti myös hankkeen muissa toiminnoissa kuten Digihautomossa.

Oppimisalustan valinnassa keskeinen kriteeri oli se, että oppimismateriaali oli mahdollista rakentaa teknisesti ja kognitiivisesti saavutettavaksi. Tästä syystä valitsimme verkko-oppimisalustaksi Moodle-oppimisympäristön. Lisäksi oppimisalustan käytön logiikan omaksuminen luo käyttäjälle yksittäistä verkkokurssia laajempia mahdollisuuksia digiosallistumiseen, sillä oppimisympäristö on käytössä varsin laaja-alaisesti. 

Verkkokurssien sisällön suunnittelussa erityisen tuen tarpeet on huomioitu seuraavalla tavalla:
- käytämme selkeää kieltä

- hyödynnämme ymmärryksen tukena kuvia 

- kurssien tekstit ovat myös kuunneltavissa 

- oppimissisältöä on pilkottu pieniin osiin

- muistia tuetaan oppimista kertaavilla välitehtävillä

- materiaali on teknisesti saavutettavaa.


Turvallinen digiarki -verkkokurssi on tällä hetkellä (lokakuussa 2023) käyttäjätestausvaiheessa. Käyttäjätestaamisessa olemme hyödyntäneet monipuolisia menetelmiä. Käyttäjätestausta on tehty avoimessa yleisötapahtumassa, digikehittäjä työpajoissa ja yhteisötoiminnassa. Kokemuksia verkkokurssin hyödynnettävyydestä ja käytettävyydestä kerätään niin yksilö-, kuin yhteisötasolla vuoden 2024 loppuun asti. Verkkokurssi julkaistaan kaikkien käyttöön tammikuussa 2024 hankkeen Moodle oppimisympäristössä. Kurssin julkaisun jälkeen jatkamme kehittämistyötä tarpeiden mukaan ja koostamme tulokset siitä, onko kehittämämme tuotos toimiva kohderyhmän tarpeisiin.


Foorumiesityksessämme keskitymme jakamaan verkkokurssien kehittämiseen liittyviä kokemuksia, missä onnistuimme ja millaiset asiat tuottivat haasteita? Kerromme myös käyttäjätestauksessa hyödynnetyistä menetelmistä ja niiden tuloksista. Ja tottakai paljastamme myös sen, onko kehitetty tuotos osoittautunut käyttäjilleen hyödylliseksi!


Hankkeen toinen kehitteillä oleva verkkokurssi keskittyy medialukutaitoihin ja sen testaus sekä julkaisu ajoittuvat keväälle 2024.