Resurssiviisasta osaamisen kehittämistä Digivisio 2030 –hankkeen digipedagogiikan koulutuksilla
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Jouni Kangasniemi
Ajankohta: 19.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
 • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Hakanurmi Satu Asiantuntija  at Digivisio 2030 -hanke


Hakanurmi Satu , Digipedagogiikan asiantuntija
Digivisio 2030 -hanke

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin mahdollistaa vuodesta 2024 alkaen erityisesti jatkuville oppijoille osaamisen kehittämismahdollisuuksia kaikkien suomalaisten korkeakoulujen koulutustarjonnan avulla. Koulutusten laadun tueksi Digivisio 2030 –hankkeessa on luotu Digipedagogiikan laatukriteerit ja digipedagogiikan koulutuksia, joita korkeakoulut hyödyntävät parhaaksi katsomallaan tavalla sisäisissä prosesseissaan. Koulutukset on suunniteltu useamman korkeakoulun asiantuntijoiden yhteistyönä. Digipedagogiikan koulutusten tarkoituksena on tukea korkeakouluja laadukkaan Jatkuvan ja joustavan oppimisen koulutustarjonnan suunnittelussa ja toteutuksissa. Esityksessä kerrotaan digipedagogiikan koulutusten suunnittelun toimintamallista sekä esimerkkejä siitä, miten korkeakoulut ovat muokanneet digipedagogiikan koulutuksia omiin tarpeisiinsa sopiviksi. 

Koulutusten suunnittelu tehdään keskitetysti, mutta lokalisointi korkeakouluissa voi siis vaihdella. Koulutuksia on mahdollista toteuttaa myös yhteistyöverkostona esim. kieliryhmille, joihin yksittäisestä korkeakoulusta saataisiin vain muutamia osallistujia. Keskeisessä roolissa on korkeakoulujen perehdytys koulutussisältöjen käyttöön ja muokkaamiseen. Kaikki koulutusmateriaalit ovat CC-BY-SA4.0-lisenssillä käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja sisällöt löytyvät mm. aoe.fi-palvelusta  

Digipedagogiikan koulutuksia on nyt valmiina kahdeksasta eri teemasta ja koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää niitä tarpeisiinsa sopivalla tavalla. Tavoitteena on mahdollistaa opettajien sekä tukipalveluiden asiantuntijoiden itsenäinen opiskelu aiheen parissa, mutta myös yhteisöllinen ja ohjattu työskentely korkeakouluissaOpettajien ja tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittämisen alkukartoituksen perusteella tiedämme, että oman työn kehittämiseen integroidut osaamisen kehittämisen tavat koetaan mielekkäiksi ja opettajan työn aikaresursseihin sopiviksi. Koulutusten keskitetyn suunnittelun ja hajautetun toteutuksen toimintamallia arvioidaan  yhteistyössä mm. Digipedaverkoston ja Kouke-verkoston kanssa. 

Valmiija suunnitteilla olevat digipedagogiikan koulutukset: 

 • Oppimismuotoilu, pedagoginen käsikirjoitus ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä  

 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä 

 • Arviointi digitaalisissa ympäristöissä 

 • Modulaarisuuden toteuttaminen koulutusten suunnittelussa 

 • Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppimismuotoilun ja arvioinnin tukena 

 • Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen koulutustarjonnassa 

 • Video som undervisningsmaterial och som inlärningsuppgift for studerande 

 • Mitä on mikro-oppiminen? 

 • Koulutustarjonnan kuvaaminen osaamisperusteisesti ja osaamistavoitteiden kirjoittaminen jatkuvalle oppijalle (valmis 2025) 

 • MOOC:in suunnittelu ja toteutus (valmis 2025) 

 • Oppijalähtöiset, käytettävät ja saavutettavat oppimisalustan mallipohjat opetuksessa (valmis 2025) 

 • Mikrosisältöjen tuottaminen: laadukas mediatuotanto tiimityönä (valmis 2025) 


Lähteet 

Esiselvitys: Kansalliset verkko-opetuksen laatukriteerit. 2022. Digivisio 2030 –hanke. https://wiki.eduuni.fi/display/digivisio/Esiselvitys%3A+Kansalliset+verkko-opetuksen+laatukriteerit  

Opettajien ja tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittäminen. 2022. Digivisio 2030 –hanke. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=272175491