Pelitaito -osaamispolku osana YTO-valinnaisia
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 18.4.2024 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

Pelkonen Esa Opettaja  at Luksia


Pelkonen Esa , Opettaja
Luksia

Ammatillisten oppilaitosten yhteiset tutkinnon osat (YTOt) ovat tärkeä jatkuvaa oppimista edistävä opintokokonaisuus. Opiskelijoiden on kuitenkin usein hankala motivoitua pakollisten opintojen parissa, jonka vuoksi valinnaiset opinnot (9 osp) tarjoavat hyvän mahdollisuuden opiskelijoiden kokemusmaailmaa koulun muodollisiin opetuskäytänteisiin siltavaalle pedagogiselle sisällölle, johon on helppo motivoitua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pedagogisesta mielekkyydestä tarvitsisi tinkiä; paikallisten valinnaisopintojen sisällöllisessä suunnittelussa on vaan enemmän vapausasteita pakollisiin opintoihin nähden. YTO-opintoihin kuuluvat valinnaiset voidaan suorittaa myös OPH:n kriteerien mukaisina valinnaisopintoina, jotka käytännössä jatkavat siitä, mihin pakollisissa opinnoissa on jääty, mutta oppilaitokset voivat tarjota myös paikallisia valinnaisia, joissa opintoja tuodaan sisällöllisesti lähemmäs nuorten kokemusmaailmaa. Huomionarvoista on myös se, että toisen asteen opinnot ovat usein se viimeinen kasvatuskonteksti, jossa ikäluokka saadaan vielä kiinni, joten eri kiinnostuksen kohteisiin kytkeytyvät valinnaisopinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saattaa hengenheimolaisia yhteen, ja tukea heidän sosiaalista kiinnittymistänsä. Opiskelijoiden näkökulmasta YTO-valinnaisten tarjonta ja suorittaminen tuntuu kuitenkin usein epäselkeältä ja vaikeasti hahmotettavalta, jonka vuoksi valinnaistarjontaa tulisi nähdäkseni pilkkoa erilaisiin "osaamispolkuihin".

Näistä lähtökohdista lähdin rakentamaan Luksian sisällä Pelitaito -osaamispolkua (9 osp), joka pitää sisällään kolme pelaamiseen kytkeytyvää 3 osp -kurssia, jotka ovat:
 
1. Pelilukutaito
2. Pelit osana yhteiskuntaa
3. Esports


Näistä kaksi ensimmäistä ovat minun suunnittelemia ja opettamia kurssjea, ja kolmas on ulkopuolisen palveluntarjoajan (Incoach oy) tuottama kurssi, joka on pyörinyt Luksiassa itsenäisesti jo muutaman lukukauden. Suunnitellessani peliteemaan nämä kaksi muuta kurssia, totesimme, että näistä muodostuu yhdessä Pelitaito -osaamispolku, jonka parissa opiskelija voi halutessaan suorittaa kaikkia valinnaisopintonsa, joskin edelleen on mahdollisuus valita osaamispolulta vain yksi tai kaksi kurssia.

Pelilukutaito -kurssilla opiskelija tutustuu pelimediaan tekstilajina, oppii merkityksellistämään sitä eri näkökulmista, ja muodostamaan siitä perusteltuja mielipiteitä, sekä muotoilemaan omia peli-ideoita. Kurssin tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus oivaltaa pelimediasta uusia näkökulmia, ja mahdollistaa konteksti, jossa he voivat ilmaista pelikulttuurista pääomansa – edistäen näin pelilukutaitoa, ja sen myötä osallisuutta omaan elämään ja yhteiskuntaan. Kurssi jakautuu kolmeen tavoitteelliseen osaan, jotka ovat:

1. Pelien käsitteleminen ja ymmärtäminen mediatekstinä
2. Pelien analysointi eri lukutaitonäkökulmista
3. Peli-ideoiden konseptuaalinen suunnittelu

Pelit osana yhteiskuntaa -kurssilla opiskelija tutustuu pelien rooliin osana yhteiskuntaa, oppii ymmärtämään sen tarjoamia työmahdollisuuksia, tarkastelemaan siihen kytkeytyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä, sekä muodostamaan niistä perusteltuja mielipiteitä. Kurssin tarkoituksena on syventää nuorten osallisuutta yhteiskuntaan, tarjota mahdollisuus pelikulttuurisen pääoman ilmaisuun, ja edistää tietoisuutta pelialan työmahdollisuuksista. Kurssi jakautuu kolmeen tavoitteelliseen osioon, jotka ovat:

1. Peliteollisuuden yhteiskunnallisen aseman, toiminnan ja työmarkkinoiden ymmärtäminen.  

2. Pelikulttuurin monimuotoisen kentän hahmottaminen ja ymmärtäminen. 

 
3. 
Pelillistyneen yhteiskunnan mekanismien ymmärtäminen ja soveltamaan oppiminen.


Pelilukutaito -kurssi pilotoitiin Luksiassa keväällä 2023 menestyksekkäästi; opiskelijoita ilmoittautui 22, joista lähes kaikki saivat suoritusmerkinnän. Opiskelijat antoivat hyvää palautetta kurssista, ja vaikuttivat hyvin motivoituneilta. Opiskelijat kehuivat erityisesti lähiopetuskertoja, joissa he saivat osallistua keskusteluihin ja tutustua toisiin hengenheimolaisiin.
Pelit osana yhteiskuntaa -kurssia pilotoidaan parhaillaan (syksy 2023), ja se kestää joulukuun alkuun saakka. Tämäkin kurssi on kerännyt ilmoittautuneita hyvin, ja opiskelijat vaikuttavat motivoituneilta ja keskustelevaisilta.
Yksi yhteinen havainto molemmista kursseista on osallistujien heterogeenisyys; edustettuna on eri sukupuolia ja eri ammattitutkintoja (TIV:in ja median lisäksi esim. raksa ja putki). Tämä on mieluisa havainto, sillä mm. Esports -kurssin vetäjän kanssa on ollut keskustelua osallistujien homogeenisyydestä. Selkeästi tämänkaltainen lähestyminen (pelien analysointi, suunnittelu, pelialaan tutustuminen) kutsuu mukaan esiin eri tavalla peleistä kiinnostuneita nuoria.

Kurssit kytkeytyvät osaltaan "Pelilukutaidon pedagogisia mahdollisuuksia kartoittamassa” -kehitystyöhön, jossa pelilukutaidon pedagogisia sovellutuksia pilotoidaan erilaisissa kasvatuskonteksteissa. Tästä prosessista on tekeillä myös väitöskirja, joskin tässä esitellyt toisen asteen kurssikokeilut eivät sisälly tutkimusaineistoon, sillä väitöskirja keskittyy peruskoulutason kokeiluihin. Kehitystyö koskettaa kuitenkin kaikkia opintoasteita.


Esityksessä keskityn kuvaamaan erityisesti pelilukutaito & pelit osana yhteiskuntaa -kurssien rakennetta ja toteutusta. Kerään lisäksi opiskelijoilta palautetta molemmista kursseista. Hienoa olisi herättää keskustelua YTO-valinnaisten merkityksestä ammatillisissa oppilaitoksissa, ja siitä, olisiko tämänkaltaisille kursseille laajemminkin kysyntää, ja voisiko niitä järjestää esim. jonkin yhteistyöfoorumin kautta?