Digitaalisen fasilitoinnin malli Kareliassa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Ruotsalainen Hille
Ajankohta: 19.4.2024 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Yritysten ja organisaatioiden henkilöstökouluttajat

Salminen Risto opetusteknologia-asiantuntija  at Karelia-ammattikorkeakoulu


Salminen Risto , opetusteknologia-asiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

Viime vuosina fasilitointi on siirtynyt yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin. Karelia-ammattikorkeakoulussa opettajia on koulutettu digitaaliseen fasilitointiin etenkin koronavuosina nousseen tarpeen myötä, ja Kareliassa on jalostettu oma malli digitaalisen fasilitoinnin toteuttamiseen. Digitaalisen fasilitoinnin lisäämiselle on ollut useita syitä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat paljon monimuotoista opetusta, johon kuuluu sekä lähi- että etäopetusta. Digitaalinen fasilitointi mahdollistaa tähän liittyvän joustavuuden. Digitaalinen fasilitointi on mahdollistanut entistä tehokkaamman yhteistyön opiskelijoiden, opettajien ja työelämän välillä. Työelämä on osallistunut yllättävän aktiivisesti erimerkiksi webinaarisarjaan aikana toteutettuun fasilitoituun verkkotyöskentelyyn. Digitaalisen fasilitoinnin avulla opiskelijatkin voivat päästä käyttämään erilaisia työelämän suosimia uusia digitaalisia toimintatapoja, työkaluja ja alustoja, mikä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Digitaalinen fasilitoinnin on havaittu tukevan myös yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista. Se mahdollistaa monialaisen ja monikulttuurisen yhteistyön, mikä on tärkeää nykypäivän globaalissa ympäristössä. Oikein toteutettuna digitaalinen fasilitointi voi tehdä opetuksesta saavutettavampaa erilaisille oppijoille, esimerkiksi erilaisten aikataulurajoitusten vuoksi. Digitaalinen fasilitointi auttaa ammattikorkeakouluja olemaan joustavampia ja reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Opetusteknologia-asiantuntija Risto Salmisen pitämässä esityksessä keskitymme mallimme prosessiin ja sen vaiheiden merkityksiin. Käymme läpi ensin tärkeimmän eli suunnitteluvaiheen, jossa keskitymme etenkin eriaikaisuuteen ja samanaikaisuuteen, työkalujen ja menetelmien valintaan ja koko tekemisen tavoitteeseen. Osallistujien ollessa mukana aloituksen, virittäytymisen, toteuttamisen ja lopettamisen yhteydessä toimintaan liittyy paljon erilaisia reflektointia vaativia tilanteita, vuorovaikutusta, pohdintaa ja välitehtäviä, joita alustetaan erilaisia sisältöjä näiden perustaksi.

Toimiva oppimisprosessi ja -ympäristö mahdollistaa osallistujien sitoutumisen ja motivoitumisen, joihin hyödynnetään pedagogisia strategioita ja työkaluja, joilla tuetaan ja ylläpidetään osallistujien motivaatiota ja mielenkiintoa. Mallimme huomioi psykologisen turvallisuuden tukemisen ja toimivan vuorovaikutuksen edistämisen. Käytännön esimerkkien kautta näytämme, kuinka digitaalinen fasilitointi voi olla tavoitteellista ja kuinka digitaalisten palveluiden avulla voidaan tukea erilaisia oppimisprosesseja ja yhteistyömuotoja. 

Esimerkissä esitellään tarkemmin kokemus Karelian opettajien pedagogisen valmennuksen fasilitoinnista. Valmennusta esiteltäessä on mahdollisuus näyttää yksityiskohtaisiakin osia valmennuksesta, joka toteutettiin vuonna 2023 kahdesti siten, että syksyn toisella kierroksella hyödynnettiin kevään kokemuksia.

Mallia hyödynnetään Kareliassa opetuksessa, työelämäyhteistyössä, palveluliiketoiminnassa ja organisaation sisäisessä kehittämistyössä.