Tunnista digitaalinen osaamisesi, innostu sen kehittämisestä!
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 21.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)

Kojo Juuso Projektisuunnittelija, kouluttaja  at Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta / Oppimisen ja oppimistieteiden yksikkö


Kojo Juuso , Projektisuunnittelija, kouluttaja
Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta / Oppimisen ja oppimistieteiden yksikkö

 

Suomessa oppijoiden digitaaliseen osaamiseen on kiinnitetty huomiota. Tavoitetasoja ja sisältöjä määritellään muun muassa opetussuunnitelmissa ja Uudet lukutaidot -materiaalissa. Sen sijaan opettajien digitaalisen osaamiseen ei ole kansallisesti käytössä yhteisesti tunnustettuja työkaluja. Euroopan komission julkaisemat digitaalisen osaamisen viitekehykset voivat auttaa opettajia tunnistamaan niitä taitoja, joita heillä jo on. Ne myös rohkaisevat ja ohjaavat digitaalisten taitojen kehittämistä.

Tässä esityksessä esitellään kolme Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) tekemää digitaalisen osaamisen viitekehystä: Kansalaisten digitaalisen osaamisen viitekehys DigComp, koulujen ja oppilaitosten digitaalisten valmiuksien viitekehys DigCompOrg sekä opettajien digitaalisen osaamisen viitekehys DigCompEdu.

Kaikilla kolmella esiteltävällä viitekehyksellä on näkökulmansa ja antinsa suomalaiseen keskusteluun opetuksen digitalisoitumisesta. Kansalaisen digitaalista osaamista määrittelevä DigComp tukee opetussuunnitelmatyötä tulevien kansalaistemme digitaalisen osaamisen tavoitteiden asettelussa. DigCompOrg, joka on jo olemassa olleista Euroopan eri maiden digitaalisen osaamisen viitekehyksistä sekä digitaaliseen osaamiseen liittyvistä (itse)arviointikyselyistä koottu metaviitekehys, tukee koulutusorganisaatioiden digitaalisten valmiuksien arviointia sekä kehittämistä. DigCompEdu antaa laaja-alaisen kuvan opettajan digitaalisen osaamisen mahdollisuuksista. Siinä osaamistavoitteet ovat selkeitä, suuntaavat huomion opettajan omaan osaamiseen ja lisäksi mittaavat osaamista laaja-alaisesti, oppiaineista ja yksittäisistä teknologisista ratkaisuista riippumatta.

Oppilaitoksen digitaalisten valmiuksien arviointi tai yksittäisen opettajan digitaalisen osaamisen tunnistaminen on kuitenkin haastavaa tehdä pelkkien viitekehysten perusteella. Siksi esitellään myös kaksi JRC:n kehittelemää osaamisen tunnistamisen työkalua.

SELFIE on DigCompOrg-viitekehyksen pohjalta tehty verkkotyökalu koulujen ja oppilaitosten digitaalisten valmiuksien arviointiin. SELFIEssä koulun johto, opettajat ja oppijat täyttävät kukin oman kyselynsä anonyymeinä ja sen jälkeen työkalu kokoaa vastausten perusteella organisaation vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Lisäksi eri osapuolien vastauksia vertaillaan mahdollisten näkemyserojen havaitsemiseksi.

Toinen esiteltävä itsearviointityökalu on opettajien digitaalista osaamista mittaava SELFIEforTEACHERS, jonka avulla opettajat yksilöinä tai yhdessä tiimeinä voivat arvioida omaa digitaalista osaamistaan. Molemmat työkalut ovat suomenkielisiä, verkkopohjaisia, tietoturvallisia ja vapaasti käytettävissä Euroopan komission verkkosivuilla

DigComp-perheen viitekehykset sekä molemmat SELFIE-työkalut mahdollistavat koulutusorganisaatioille sekä jokaiselle opettajalle digitaalisen osaamisen tarkastelun, tunnistamisen ja osaamisen edelleen kehittämisen. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla viitekehykset mahdollistavat yhteisesti sovitut osaamisen määrittelyt ja tavoitteet sekä kielen, jolla opettajan digitaalisesta osaamisesta puhutaan. Yksittäiselle opettajalle nämä työkalut lisäävät tietoisuutta omasta digitaalisesta osaamisesta ja osoittavat mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Työnantajien olisi hyvä tukea opettajan digipedagogisen osaamisen kehittymistä sekä jo olemassa olevien taitojen tunnistamista nykyistä vahvemmin.  Opetuksen järjestäjien tulisi jatkossa kehittää ja luoda enemmän erilaisia kehittäjäopettajarooleja ja -tehtäviä. Näille tehtäville tulisi myös antaa riittävästi resursseja, sekä ajallisia että taloudellisia, jotta suomalainen koulu voisi pysyä nykyisen digitaalisen muutoksen kyydissä ja ideaalitilanteessa myös toimia suunnannäyttäjänä. Keskusteluosuudessa nostetaan esiin kysymys: Kuinka voisimme paremmin tukea opettajien digitaalisen osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja kehittämistä?