Automatisoidun digitaalisen osaajakoulutuksen pedagogiset ratkaisut
Automatisoidun digitaalisen osaajakoulutuksen pedagogiset ratkaisut
Analytiikka Etäopetus Yksilöllinen oppiminen

Soininen Tiina Tiedolla johtamisen lehtori / projektipäällikkö TIEJOT  at Karelia AMK


Soininen Tiina , Tiedolla johtamisen lehtori
Karelia AMK

Väätäjä Heli , Vanhempi lehtori
Lapin AMK

Posterissa esitellään TIEJOT - Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksen luontia. TIEJOT -hanke on Jotpa rahoituksella toteutettava koulutuspilotointi, jossa luodaan tiedolla johtamisen geneerinen koulutusmalli. Koulutus toteutetaan automatisoiduksi ja digitaaliseksi. Koulutuksessa hyödynnetään ja kehitetään digipedagogiikan uusia ratkaisuja. Se luodaan EQF-7 tasoiseksi.

Koulutus luodaan oppijakeskeisesti oppimismuotoilun avulla. Oppimisanalytiikan ja palautteen perusteella mallia ja toteutusta kehitetään iteroivasti. Oppimisanalytiikalla selvitetään erilaisia oppijasegmenttejä ja opiskelun kapeikkoja. Lisäksi oppimisanalytiikalla testataan ja kehitetään erityisesti automatisoidun itseopiskelun toimivia pedagogioita motivoinnissa, opintoihin sitoutumisessa sekä syväoppimisen teemoissa. Alan koulutuksen erityishaaste on data-analytiikan opetuksen syväosaamisen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tiedolla johtamisen opetusmenetelmiä inklusiivisemmiksi. Tavoitellaan tarkempaa pedagogista osaamista analysoimalla erilaisten suoritusmahdollisuuksien ja oppimateriaalien vaikutusta erilaisten opiskelijoiden oppimiseen, motivaatioon, syväosaamiseen ja opetuksen vaikuttavuuteen (osaamismerkit, monimediainen oppimateriaali, mm. laadukkaat videoinnit, podcastit ja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen sekä monipaikkainen luokkatila).

Koulutus koostuu kolmesta 10 op:n moduulista: Johdatus tiedolla johtamiseen, 10 op (Lapin AMK), Data-analytiikkaosaaminen, 10 op (XAMK) ja Tiedosta tuottavuutta organisaatioissa, 10 op (Karelia AMK). Oppimisanalyysien tuloksia julkaistaan artikkeleissa. Hanke tekee myös tiedolla johtamisen oppikirjan sekä muuta digitaalista avointa opetusmateriaalia.

Tiedolla johtaminen on analysoidun datan systemaattista hyödyntämistä erilaisissa päätöksenteko-, valinta- ja toiminnanohjaus tilanteissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä työikäisen väestön tieto- ja dataosaamista tiedon hyödyntämisen parantamiseksi organisaatiossa ja yhteiskunnassa. Pohjimmiltaan tiedolla johtaminen on yleisten digitaitojen hyödyntämistä, sillä se on mm. datan lukutaitoa, käsittelyä, hyödyntämistä sekä ymmärrystä tekoälystä ja oppivasta analytiikasta. Hanke laajentaa nykyistä tiedolla johtamisen koulutustarjontaa aiempaa tiiviimmäksi kokonaisuudeksi sekä osaksi jatkuvan oppimisen tarjontaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole kysyntään vastaavaa, tutkinnosta riippumatonta ja kattavaa jatkuvan oppimisen tarjontaa tiedolla johtamisen kokonaisuuteen.

Posterissa kuvataan tarkennetusti TIEJOT -osaajakoulutuksen valitsemia pedagogisia kokeiluja sekä niistä tehtävän oppimisanalytiikan soveltamista.