Yhteistyössä työelämän kanssa autenttisuutta ammatin oppimiseen
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 18.4.2024 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Yhteistyössä työelämän kanssa autenttisuutta ammatin oppimiseen
Koivisto Jukka lehtori  at Suomen Diakoniaopisto


Hyvönen Sari , lähihoitaja
Päijät-Hämeen hyvinvointialua

Koivisto Jukka , pedagoginen asiantuntija
Suomen Diakoniaopisto

Laakkonen Laura , pedagoginen asiantuntija
Suomen Diakoniaopisto

Yhteistyössä työelämän kanssa autenttisuutta ammatin oppimiseen – VR-ympäristössä opiskelija ja työntekijä pääsevät ratkomaan oikeita työelämän tilanteita

 

Työelämän ja ammatillisen oppilaitoksen tiiviistä vuoropuhelusta hyötyvät molemmat osapuolet. Koko yhteiskunnan kannalta tärkeää on, että työelämän jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet välittyvät ammatilliseen opetukseen. Näin varmistetaan, että vastavalmistuneilla on sellaista osaamista kuin mitä työelämä tarvitseekin. Oppilaitos puolestaan voi tuoda uusia oppimisen muotoja ja menetelmiä työpaikoille. Ammatillinen oppilaitos voi näin olla työelämälle tärkeä kehittämiskumppani.

 

Molempia osapuolia hyödyntävän yhteisen oppimateriaalin tuottamisen projekti on mielekäs tapa tehdä yhteistyötä. Esityksessämme esittelemme tapausesimerkin, jossa olemme rakentaneet yhdessä työelämän kanssa VR-oppimisympäristöjä. Kehitimme Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin kanssa yhdessä virtuaalisen oppimisympäristön liittyen varotoimiin. Päädyimme tekemään yhteisen oppimisympäristön aiheista, jotka ovat tärkeitä meidän opiskelijoillemme ja sairaalan henkilökunnalle. Projektissa oli mukana moniammatillinen tiimi, joka koostui sairaalan työntekijöistä ja oppilaitoksen opettajasta, digipedagogisesta asiantuntijasta sekä tietenkin opiskelijoista.   

 

Yhteisesti tuotettu oppimateriaali motivoi opiskelijoita, kun he pääsevät ratkomaan työelämän todellisia ongelmia autenttisessa työpaikalla kuvatussa VR-ympäristössä. Työelämä voi taas hyödyntää materiaalia esimerkiksi oman henkilökuntansa täydennyskouluttamisessa ja perehdyttämisessä.

 

Mitä hyötyä VR-oppimateriaalit tuovat?

 

Virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä oppimisympäristöjä on viime vuosina rakennettu ahkerasti ammatillisen koulutuksen opetuksen tueksi. VR:n avulla voidaan simuloida opetukseen sellaisia työelämän todellisia tilanteita ja ympäristöjä, joita muuten on työlästä, kallista, turvatonta tai jopa mahdotonta tuoda oppilaitosopetukseen.

 

Simuloitujen ympäristöjen kokeminen ja oman alan ongelmatilanteiden ratkominen VR-lasien kautta turvallisessa tilanteessa oppilaitoksessa auttaa opiskelijaa valmistautumaan työelämäjaksoihin. Usein opintojen alussa olevalla opiskelijalla ei ole lainkaan kokemusta siitä miltä oman alan työpaikka oikeasti näyttää. VR-oppimisympäristön avulla voidaan vähentää opiskelijan jännitystä ja lisätä valmiuksia mennä ensimmäistä kertaa vaikkapa päiväkotiin, ikääntyneen kotiin tai vammaispalveluyksikköön.

 

VR-teknologialla luodussa työelämän ympäristöä tai tehtävää simuloidussa oppimisympäristössä korostuu oppimisen kannalta tärkeä oppijan aktiivinen toiminta. VR-oppimisympäristö koostuu useista tehtävistä, joita oppija ratkoo selviytyäkseen simuloidusta työtilanteesta. Teoriassa opittuja asioita voi harjoitella, testata osaamista tai jopa antaa näyttöjä osaamisestaan virtuaalisesti.

 

Oman alan todellisten tilanteiden ratkominen todentuntuisessa 360-videoiden ja -kuvien avulla rakennetuissa oppimisympäristössä motivoi opiskelijaa. VR-oppimateriaaliin on helppo tuoda monia pelillisiä elementtejä, kuten esimerkiksi tarinallisuutta, jossa opiskelija työskentelee vaikkapa kotihoidon yksikössä ja ratkoo työvuoronsa aikana lähihoitajan työhön liittyviä tyypillisiä tilanteita. Oppimisen kannalta on tärkeää, opiskelijalla on selkeä tavoite, johon hänelle annetut tehtävät liittyvät. Toiminnastaan opiskelija myös saa välittömän palautteen. VR-oppimateriaaliin voidaan liittää myös pisteiden laskeminen, joka usein kannustaa opiskelijaa huolelliseen työskentelyyn.

 

Parhaimmillaan simuloitu todentuntuinen VR-oppimisympäristö herättää opiskelijassa tunne-elämyksiä, jotka luovat vahvoja muistijälkiä ja edistävät oppimista. Jotkut opiskelijat toteavatkin “aivan kuin mä olisin ollut sen asiakkaan kotona oikeasti.”