Sadusta elokuvaksi ja varhaiskasvattajasta TVT-tutoriksi
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Arja Viteli
Ajankohta: 18.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Erityisopettajat
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Sadusta elokuvaksi ja varhaiskasvattajasta TVT-tutoriksi
Nerg-Öhman Satu Varhaiskasvatuksen asiantuntija  at Espoon Kaupunki


Koiranen Minttu , Educational Consultant
Atea

Nerg-Öhman Satu , Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Espoon kaupunki

Miten kehittää TVT-tutoreiden ja muun henkilökunnan digipedagogista osaamista?

Varhaiskasvatuksessa digitaalinen osaaminen vaatii innokkaita digivälineiden harjoittelijoita ja sopivaa tukea jokaisessa yksiköissä. Ratkaisu on usein ollut, että koulutetaan jokaiseen yksikköön oma tvt-tutori tukemaan ja kehittämään yksikön digipedagogiikkaa.

Kerromme upeasta pitkäjänteisestä koulutuskokonaisuudesta, joka on osoittautunut innostavaksi ja motivoivaksi tavaksi kouluttautua tvt-tutoriksi. Koulutuskokonaisuus Sadusta elokuvaksi eli digivärkkäily, pitää sisällään miltei kaikki toivotut osaamiselementit ja toteutetaan lähikoulutuksena missä myös aikuiset kokevat osallisuutta ja yhdessä tekemisen meininkiä.

Annamme konkreettisia esimerkkejä koulutussisällöstä ja sen eri vaiheista. Miten päästään alkuun lasten kanssa ja miten monimuotoisesti voidaan toteuttaa lasten saduista erilaisia ja tyyppisiä mediaprojekteja.

 

Sadusta elokuvaksi -koulutuskokonaisuudessa elokuvan tekemisen vaiheet on pilkottu osiin, joiden ympärille on rakennettu erilaisia tehtäviä ja harjoituksia. Tehtävät ja harjoitukset tukevat elokuvan tekoprosessia, mutta ne on myös helppo toteuttaa lapsiryhmässä omina irrallisina tehtävinään ja yhdistää varhaiskasvatussuunnitelman eri osa-alueisiin. Elokuvaprojekti huomioi kaikki varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-alueet. Koulutuskokonaisuuden keskiössä on digipedagogiikan vuorovaikutuksellisuus, lasten osallisuus ja luova tuottaminen.

 

Sadusta elokuvaksi koulutuskokonaisuus on rakennettu elokuvan tekemisen ympärille, mutta se tähtää henkilöstön digipedagogisten taitojen kehittämiseen laajemmin. Vaikka koulutuskokonaisuuden näkyvimpänä tavoitteena on elokuvan tekeminen lasten kanssa, sisältää se useita erilaisia tapoja tehdä digitaalista tarinankerrontaa, digitaidetta ja dokumentointia sekä kehittää medialukutaitoa ja ohjelmoinnillista ajattelua. Samalla kokonaisuus luo osaamista ja ymmärrystä henkilöstölle siitä, miten teknologiaa hyödynnetään luontevana osana toimintaa yhtenä välineenä muiden joukossa.

Osallistujien motivaatio on ollut korkea ja he ovat omissa yksiköissään innostaneet ja opastaneet myös muita ryhmiä tuottamaan elokuvia tai tekemään koulutuksen aikana annettuja harjoituksia. Osallistujien digitaalisen osaamisen lisäksi he ovat saaneet varmuutta hyödyntää teknologiaa erilaisissa tilanteissa. Koulutuskokonaisuuden myötä myös useat sadat lapset ovat päässeet jo nyt toteuttamaan itseään luovasti ja monipuolisesti hyödyntäen kuvaa, videota, ääntä, tekstiä ja piirroksia.

Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Espoon varhaiskasvattajien, tvt-tutoreiden ja Atean kouluttajan Minttu Koirasen kanssa.