Oppimisen omadata ammatillisessa koulutuksessa:yhteisiä toimintatapoja ja omadata-konseptia luomassa
Analytiikka Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Vainio Leena
Ajankohta: 19.4.2024 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

Civil Taina tutkija  at HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu


Civil Taina , tutkija
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Tuominen Riikka , projektiasiantuntija
HAMK Edu

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opintojen ja oppimisen henkilökohtaistaminen ja opiskelijoiden polkujen yksilöllistyminen ovat korostuneet opinnoissa joustavasti etenemisen hengessä. Henkilökohtaistamisprosessien keskiössä on opiskelijan yksilöllinen, opintojen etenemistä ja osaamisen hankkimistapoja koskeva suunnitelma, joka kantaa nimeä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan muun muassa opiskelijan yksilöllisen osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja kehittymistä sekä opintojen aikaisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot, joita päivitetään säännöllisesti.  

 

Tänä päivänä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista kertyy suuret määrät dataa erilaisiin opiskelijahallintojärjestelmiin. Eri järjestelmien tuottama data voi parhaimmillaan kertoa opiskelijalle esimerkiksi tämän etenemistä ja antaa arvioita opiskelijan vahvuuksista, heikkouksista ja tuen tarpeista. Datan pohjalta opiskelija voi muokata omaa yksilöllistä opintopolkuaan ja päivittää HOKSiaan yhdessä ohjaajansa kanssa. Opiskelijoiden polkujen yksilöllistymisen ja osaamisen hankkimisen monipuolistumisen vuoksi opettajien tulee saada ajantasaista tietoa opintojen etenemisestä, kun taas opiskelijan on pystyttävä hahmottamaan opintojensa muodostamaa kokonaisuutta ja osaamisensa kehittymistä; tutkimuksemme keskiössä oleva oppimisanalytiikka (learning analytics) ja omadata (MyData) ovat tämän keskeisiä mahdollistajia. Optimaalisessa tilanteessa oppimisanalytiikka tarjoaa tietoa ja työkaluja opiskelijoille, opettajille, ohjaajille sekä oppilaitoksen johdolle ja tukee opiskelijaa oikeaan aikaan ohjaten tämän oppimista kohti asetettuja tavoitteita. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oppimisanalytiikan hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosesseissa sekä opiskelijoiden omadatan hyödyntämistä opiskelijan ammatillisten opintojen polun eri vaiheissa. Vuonna 2023 tekemämme tutkimuksen keskeinen näkökulma nojasi siihen, miten oppimisanalytiikkaa ja omadataa voidaan hyödyntää oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistamisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessamme hyödynnetty metodologia oli kaksiosainen, rakentuen oppimisanalytiikan ja henkilökohtaistamisen välisiä yhteyksiä tarkastelleesta kirjallisuuskatsauksesta ja omadatan käyttökohteita ja lähteitä kartoittavasta toiminnallisesta työpajatyöskentelystä. Tutkimustehtävämme rakentui kahden keskeisen tutkimuskysymyksen varaan: 

  1. Miten oppimisanalytiikkaa on hyödynnetty ammatillisten opintojen henkilökohtaistamisessa aiempien tutkimusten ja kehittämishankkeiden mukaan? 

  1. Miten omadataa tulisi hyödyntää opiskelijan polun eri vaiheissa 

  1. opiskelijoiden arvioimana? 

  1. ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden arvioimana? 

Esityksessämme kerromme, millaista aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä ammatillisessa koulutuksessa on aiemmin tehty ja millaista tutkimusaukkoa lähdimme tutkimuksellamme paikkaamaan. Kuvaamme tutkimusmetodologiaa ja tutkimuksessa hyödynnettyä empiiristä aineistoa ja niitä tärkeimpiä tuloksia, jotka yhdessä tekemämme kirjallisuuskatsauksen kanssa ovat johtaneet meitä kohti ammatillisen koulutuksen omadata-konseptin luomista. Lopuksi pohdimme haasteita, joita valitsemamme menetelmä aiheutti tutkiessamme ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja innoitamme osallistujat keskustelemaan kanssamme ajatuksistamme, miten mahdollisissa jatkotutkimuksissa varsinkin nuoria ammatillisen koulutuksen opiskelijoita tulisi aiheen kanssa lähestyä.  

 

Kirjoittajat: Taina Civil, Riikka Tuominen