Signaali - oppimisen ihanuutta lukiokoulutukseen
Signaali - oppimisen ihanuutta lukiokoulutukseen
Hyvät käytänteet Tekoäly Virtuaaliympäristöt

Lahti Aleksi Lehtori  at KK-Tavastia


Kivistö Konsta , Hankekoordinaattori
Porin kaupunki

Lahti Aleksi , Lehtori
KK-Tavastia

Posterin pdf-versio

Suomalainen koulumaailma ja lukiokoulutus on kokenut merkittäviä muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Ylioppilaskokeet tehdään digitaalisesti, opetuksessa hyödynnetään jatkuvasti enemmän digitaalisia materiaaleja ja laitteita, oppivelvollisuus on laajentunut kattamaan myös toisen asteen ja opetuksessa pyritään yhä laaja-alaisempaan sekä oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Samalla kuitenkin tutkimukset osoittavat, että lukiolaisten jaksaminen, ahdistus ja stressi sekä pääsykoeuudistuksen tuoma jännitys tulevaisuudesta haastavat nykypäivän nuoria yhä enemmän. Vallitsevassa tilanteessa esiin nousee kysymys, millainen on se hyvä, yleissivistävä ja tulevaisuuden vaatimuksiin vastaava lukio, jossa opiskelijat ja opettajat saavat olla parhaita versioita itsestään?

Signaali-hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, toteuttavina tahoina lukiot Hämeenlinnasta ja Porista. Hankkeen päätehtävänä on kehittää laaja-alaisesti modernia lukiokoulutusta, sen vetovoimaa ja nuorten ajattelu- ja teknologiataitoja. Hankkeen tärkeimpinä pedagogisina työkaluina toimivat modernit välineet, etunenässä XR-teknologiat, ohjelmoinnillinen ajattelu, ohjelmointiosaaminen ja monilukutaito. Hankkeen merkittävimpänä tavoitteena on kehittää lukiolaisten monipuolista ajattelua sekä valmistaa heitä yhä vaativampaan työelämään.

XR-teknologiat (Extended Reality) on kattotermi VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) ja MR (Mixed Reality) -teknologioille. Näiden teknologioiden uskotaan kansainvälisten selvitysten ja tutkimusten mukaan muuttavan työelämää ja myös laajentavan oppimisen mahdollisuuksia merkittävästi aiempaan verrattuna. Oppimisen tutkimuksen mukaan monipuolinen, itse koettu ja toteutettu sekä lähellä omaa kiinnostuksen kohdetta oleva oppiminen on tehokas ja motivoiva tapa oppia uutta. Tässä hankkeessa pyritään testaamaan, jakamaan kokemuksia ja kehittämään uutta pedagogiaa XR-teknologioiden hyödyntämisessä lukiokoulutuksessa. Näillä teknologioilla nähdään suurta potentiaalia yhä laadukkaamman lukiokoulutuksen toteuttamiseksi. Hankkeen tehtävänä on myös tehdä laaduntarkkailua pedagogian sekä uusien teknologioiden käytettävyyden osalta: vaikka laitteistojen hinnat ovat laskeneet, ovat XR-teknologiat edelleen laajassa mittakaavassa merkittävä panostus kouluille.

Hankkeessa XR-teknologiat toimivat yhtenä työvälineenä laadukkaan ja kattavan monilukutaidon kehittämisessä. Tutkimusten mukaan lukioikäisten monipuolinen lukutaito vaatii edelleen paljon työtä ja kehittämistä, eivätkä laaja-alaistuneet ylioppilaskokeen aineistot vähennä tätä tarvetta. Monipuolisilla teknologia- ja opetuksen materiaalivalinnoilla hankkeessa pyritään rakentamaan vahvaa osaamista nykypäivän eri mediamuotojen hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi. Tähtäimenä hankkeessa ei ole pelkästään kokeilla valmiita välineitä, vaan oppimista halutaan tapahtuvan myös opiskelijoiden luodessa uusia VR- ja AR-maailmoja sekä ohjelmoitavia ympäristöjä rakentaessa. Erilaisia teknologioita käyttäessään opiskelijat saavat kokemuksia monipuolisista teknologiataidoista, mutta tämän lisäksi tuotetulla materiaalilla pyritään laajentamaan lukiokoulutuksen arviointimenetelmiä yhä monipuolisempien lopputöiden ja osasuoritusten avulla niin XR-maailmoissa kuin ohjelmointiosaamista hyödyntävissä kokeiluissa.

Tämä posteri esittelee kokonaisuutena niitä hyviä käytänteitä, joita lukiokoulutuksessa ja kansainvälisessä oppimisen tutkimuksessa pidetään ajankohtaisina ja lupaavina monipuolisen opetuksen toteuttamiseksi. Posterissa tuodaan esille hyviä ja onnistuneita kokemuksia tähänastisista kokeiluista, mutta posteri nostaa esille myös epäonnistumiset ja sellaiset havainnot, jotka suosittelemme välttämään. Hankkeen lopputuloksena pyrimme mallintamaan sellaista 2020-luvun lukiokoulutusta, jossa välineet ja menetelmät ovat modernit mm. XR-teknologioiden osalta, opittavat taidot ovat laaja-alaisia ja työelämään valmistavia, mutta samalla opiskelijoille oppimisen iloa, kiinnostusta ja uuden oppimisen ihanuutta korostavia. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kokeilla tarjolla olevista pedagogista ja teknologisista vaihtoehtoehdoista sellaiset, jotka palauttavat oppimisen iloa lukiolaisiin ja tuovat oppimisen huikean ihanuuden takaisin lukiolaisten arkeen.