Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Lehtori Moti kansainvälisen tiedeartikkelin lukemisen helpottajana
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 6.10.2022 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Järvensivu Anu Yliopettaja  at Humanistinen ammattikorkeakoulu anu.jarvensivu@humak.fi 0407081270


Dookie Gyan Lehtori  at Humanistinen ammattikorkeakoulu gyan.dookie@humak.fi

Järvensivu Anu Yliopettaja  at Humanistinen ammattikorkeakoulu anu.jarvensivu@humak.fi

Järvensivu Josefiina Koulutusteknologian opiskelija  at Jyväskylän yliopisto johaheja@student.jyu.fi

Olemme opetuksen yhteydessä havainneet, että ammattikorkeakoulussa YAMK–tutkintoa suorittavat opiskelijat eivät mielellään lue kansainvälisiä tiedeartikkeleita. Tätä kuitenkin edellytetään kyseisen tason opiskelijoilta. Tieteellisen tutkimuksen formaatti on mahdollisesti pitkäänkin työelämässä olleille aikuisopiskelijoille ymmärrettävästi vieras ja joillekin myös englannin kieli saattaa tuottaa ongelmia. Vieraskielinen alan erikoiskäsitteistö oudoksuttaa ja virheellisten tulkintojen riski on opiskelijalle ilmeinen. Kansainvälistä tiedeartikkelia voikin pitää YAMK-opiskelijalle jopa hieman pelottavana tiedonlähteenä. Tehdäksemme kansainvälisistä tiedeartikkeleista lähestyttävämpiä ja lisätäksemme psykologista turvallisuutta oppimistilanteissa päätimme kokeilla työssä oppimisen kehittämiseen liittyvällä opintojaksolla chatbottia madaltamaan kansainvälisten tiedeartikkelien lukemisen kynnystä sekä auttamaan niiden sisältöjen tulkitsemisessa.  Samalla halusimme esitellä mahdollisuuden soveltaa chatbottia oppimisen tukemisessa, mikä liittyi opintojakson tavoitteisiin. Rakensimme selainpohjaisen suomenkielisen chatbotin, joka nimettiin Lehtori Motiksi. Ennen botin käynnistämistä opiskelijan tuli lukea tietty RELA-lehdessä (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults) julkaistu työelämän muutoksissa ilmenevää toimijuutta käsittelevä artikkeli. Luettuaan tekstin opiskelijan tuli vastata botin esittämiin kysymyksiin, osin monivalintatyyppisesti, osin avovastauksina. Vastattuaan opiskelija palasi opintojakson Moodlen verkko-oppimisympäristöön ja tehtävänannon mukaisesti jatkoi keskustelua artikkelin aihepiiristä toisten opiskelijoiden kanssa tarkoitusta varten perustetulla keskustelualueella. Pyysimme opiskelijoita antamaan palautetta chatbotista, sen sovellettavuudesta ja edelleen kehittämisen mahdollisuuksista. Saamamme palaute oli erinomaista mutta saimme myös muutamia kehitysideoita. Tulkitsemme, että Chatbot muodosti turvallisen ja rohkaisevan digitaalisen oppimisympäristön, jossa opiskelija saattoi perehtyä tekstiin omassa rauhassaan mutta samalla ohjatusti. Lehtori Moti avasi näkökulmia, vihjasi oikeista suomennoksista ja auttoi tulkitsemaan artikkelia sekä liittämään tekstisisällön opiskelijan omiin havaintoihin omasta työstään tai omalta työuraltaan. Chatbotin ohjaaman vaiheen voi tulkita myös vahvistaneen opiskelijan pystyvyyden tunnetta. Vasta tämän bottiavusteisen itsenäisen opiskelun jälkeen opiskelija siirtyi keskustelemaan botista ja sen avulla käsitellystä artikkelista muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin vertaisoppimisen vaiheelle rakentui turvallinen kehys. Chatbot-kokeilu oli mielestämme onnistunut ja se rohkaisi meitä pohtimaan jatkossa myös muita sovellusalueita. Erityisesti näemme potentiaalia chatbotin käytössä yhdistettynä esimerkiksi kokeilemallamme tavalla tekstimuotoiseen ja opiskelijoiden vertaisoppimiseen perustuvaan opetukseen. Tähän tarkoitukseen soveltui kokeilumme perusteella tekniikaltaan melko yksinkertainen ja edullinen botti.