Yhdessä esteetön - Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikutusta teknologiaa hyödyntämällä
Opetusteknologia tilat ja oppiminen Yhteistyö yhteisällinen toiminta Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Ulvinen Jyri
Ajankohta: 2.12.2021 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)

Yhdessä esteetön - Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikutusta teknologiaa hyödyntämällä
Erityisasiantuntija  at Erilaisten oppijoiden liitto


Hyvinkään varhaiskasvatuksen YHES - Yhdessä esteetön -hanke sai rahoituksen Opetushallituksen valtionavustuksesta. Hankkeen virallinen nimi oli Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi -hanke (v. 2018 - 2020). Puhe- ja toimintaterapeutti konsultoivat ja kehittävät yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa oppimisympäristöjä ja arjen vuorovaikutusta kahdessa hankepäiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelma antaa edellytykset monialaiselle yhteistoimijuudelle mikä vahvistaa kasvattajien valmiuksia tukea lasten hyvinvointia ja osallisuutta heidän ympäristössään. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen, menetelmien mallintaminen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki mahdollistavat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen työtavan. Hanke edistää varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisen mahdollisuuksia luomalla oppimisympäristöistä tasavertaisempia ja esteettömämpiä. 

Osallisuuden mahdollistavassa ympäristössä lapsi voi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöään. Lapsen osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa, niin varhaiskasvatuksen henkilökunnan kuin toisten lasten kanssa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan poistaa vuorovaikutuksen esteitä ja edistää lapsen kehitystä, oppimista ja tasavertaisuutta. Toimiva vuorovaikutus ja monikanavaiset esteettömän viestinnän keinot ovat keskeisiä tekijöitä lasten osallisuudessa ja inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa.  Oppimisympäristöjen järjestämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten järjestelyt tukevat vuorovaikutusta ja itsenäistä toimintaa. Teknologia voi parhaimmillaan mahdollistaa jotain sellaista mikä muuten ei olisi mahdollista.  

Teknologian hyödyntäminen lasten osallisuuden, oppimisympäristöjen kehittämisen ja esteettömän vuorovaikutuksen mahdollistajana oli yksi hankkeen menetelmistä. Hankepäiväkoteihin hankittiin jokaiseen ryhmään tabletlaitteet ja henkilökuntaa koulutettiiin niiden käyttöön. Hankkeessa hyödynnettiin teknologiaa henkilökunnan koulutuksissa, kehittämistyön dokumentoinnissa, oppimisympäristöjen suunnittelussa, leikkimaailman rikastuttamisessa ja erilaisten pedagogisten sovellusten sekä lisälaitteiden testaamisessa. Esityksessä kerrotaan mm. miten Seppo.io oppimispelin avulla on esitelty esteetöntä vuorovaikutusta vanhemmille kevät- ja joulujuhlissa ja tutustutaan toimintaterapeuttiopiskelijoiden tuottamaan Kamat kaapista käyttöön! -digitaaliseen vinkkimateriaaliin. Hankepäiväkotien lähes jokaisesta ryhmästä löytyy lapsia, joilla kehityksellinen kielihäiriö tai heidän suomen kielen taitonsa oli vielä hyvin heikko tai olematon. Esityksessä kerrotaan kokemuksia ja vinkkejä mm. kommunikointia ja vuorovaikutusta sekä toiminnanohjausta tukevien sovellusten hyödyntämisestä arjessa. 

Esityksessä kuulet myös kokemuksia teknologian käyttöönotosta, mikä ei aina ole ollut helppoa. Hankkeessa on huomattu monia jatkokehittämiskohteita niin laitteiden hankintaan, käyttöönottoon, koulutukseen ja sovellusten hankintaan liittyen. Rakenteellisten haasteiden lisäksi myös henkilökunnan osaamisessa ja asenteissa on suuria eroja. Alkuhaasteiden jälkeen laitteet kuitenkin otetettu arjessa aktiiviseen käyttöön ja loppuhankkeen aikana keskityttiin syventämään osaamista ja tabletien hyödyntämiseen pedagogisesta näkökulmasta. 

Tule kuuntelemaan miten lasten osallisuutta, esteettömiä oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta voidaan kehittää teknologian avulla varhaiskasvatuksessa!