Ohjauksen monipuolistaminen eri oppimisympäristöissä myös etänä opetusteknologian avulla
Hybridiopetus Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Leppänen Päivi
Ajankohta: 19.4.2024 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

Ohjauksen monipuolistaminen eri oppimisympäristöissä myös etänä opetusteknologian avulla
Jokelainen Piia Digiasiantuntija  at Ammattiopisto Luovi Oy


Jokelainen Piia , digiasiantuntija
Ammattiopisto Luovi Oy

Koistinen Henna , ohjaaja/hankepäällikkö
Ammattiopisto Luovi Oy

Tarve: Osaamisen hankkimista ja opiskelijan ohjausta lähi-, etä- ja hybridiopetuksessa on ollut tarpeen monipuolistaa teknologiaa hyödyntäen uusinkin keinoin. Teknologiat, joita olemme hyödyntäneet ovat yhteydenpitoa tukevia välineitä kuten otsapantakamera, liikettä seuraavat kamerat ja kameravaljaat. Tarve on korostunut Ammattiopisto Luovissa, missä opiskelijat opiskelevat pitkienkin etäisyyksien takana. Lisäksi ammatillisessa vaativan erityisen tuen opetuksessa opiskelijat hyötyvät yhteydenpidon välineissä siitä, että vuorovaikutteisuus ja läsnäolo mahdollistuvat sekä voivat työskennellä ”kädet vapaana” työympäristöissään ollen samalla yhteydessä ohjaajaan digitaalisin välinein.  

Ratkaisu ja tarpeeseen vastaaminen: Aloimme käyttää digitaalisia yhteydenpidon välineitä tarkoituksenmukaisesti opetuksessa yhdistäen opetuksen sisällölliset, teknologiset ja pedagogiset näkökulmat. Sujuvan yhteydenpidon mahdollistamiseksi oppimisessa hankimme erilaisia yhteydenpidon välineitä kuten RealWear-otsapantakamera, liikettä seuraavat Swivl ja Obspot -kamerat sekä erilaisia valjaita puhelimen käyttöön. Käyttöönoton jälkeen toimijoiksi Luovissa valittiin kiinteistöhoitaja-, ympäristöhoitaja ja telmaopiskelijat. Käyttökokemusten pohjalta luotiin valmennuskokonaisuus, jonka avulla edistettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia oppimisen lähi-, etä- ja hybriditoteutuksessa. Työelämätaitojen oppimista tuettiin myös työelämäkohteiden ja oppimisympäristöjen VR-sisältöjä luomalla ja hyödyntämällä. Näissä ympäristöissä voidaan esimerkiksi harjoitella asiakaspalvelu- ja turvallisuustaitoja sekä tutustua erilaisiin työpaikkoihin. Tämä prosessi mahdollistui Hyppy-hankkeen avulla.  

Käytön myötä olemme oppineet mitä tulee ottaa huomioon teknisesti ja pedagogisesti ja on kerätty havaintoja käyttäjiltä erilaisista käyttötilanteista. Tiedot on löydettävissä julkisesti.  

Esitys ja toiminnallisuus: Esityksessämme näytämme konkreettisesti välineet, joita olemme käyttäneet. Kerromme käyttöesimerkkejä ja havaintoja niiden käytöstä oppimistilanteissa. Kokemukset käytöstä ovat olleet positiivisia ja opiskelijat ovat oppineet käyttämään laitteita nopeasti, joskin esimerkiksi Realwearin käyttö vaatii jossain määrin digitaitoja. RealWearia ohjataan englanninkielisin äänikomennoin, ja myönteisenä huomiona todettiin opiskelijoiden rohkaistuvan käyttämään englannin kieltä laitetta käyttäessään. Opetustilanteessa opiskelijan itsenäinen työskentely korostuu RealWearia käyttäessä, koska hänen tulee tehdä itse enemmän havaintoja oppimistilanteessa opettajan ohjatessa suullisesti.  Opiskelijan on tarve keskittyä enemmän, jolloin oppimista tapahtuu helpommin. 
Foorumiesityksen aikana aktivoimme osallistujia ja mahdollistamme RealWear-otsapantakameran kokeilun. Osallistujat voivat tutustua esillä oleviin liikettä seuraaviin kameroihin.  
Esityksessä kerrotaan myös ilmenneistä haasteista kuten siitä, että opiskelija ei huomaa huolehtia työskennellessään kameran käytöstä tai vaativan erityisen tuen opiskelijana ei tunnista suuntia, jota tarvitaan kameraetäyhteydessä.  

Sovellettavuus: edellä mainittuja teknologioita ja menetelmiä voi käyttää ammatillisissa opinnoissa konkreettisissa työtehtävissä sekä soveltuvin osin muussa opetuksessa.