Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen sekä opettajien ja rehtoreiden oman reflektion välineinä
Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen sekä opettajien ja rehtoreiden oman reflektion välineinä
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen sekä opettajien ja rehtoreiden oman reflektion välineinä
Tanhua-Piiroinen Erika Tutkija  at Tanhua-Piiroinen Erika erika.tanhua-piiroinen@tuni.fi 040 1909657


Posterin pdf-versio

Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden digiosaamisen itsearviointityökalut Opeka, Oppika ja Ropeka ovat olleet pitkään käytössä kouluilla ympäri Suomen. Pisimpään on vastattu opettajien Opeka-kyselyyn, mutta myös oppilaiden ja rehtoreiden kyselyt ovat olleet saatavilla ja ahkerassa käytössä jo yli viisi vuotta. Kyselyt kartoittavat digiosaamisen eri aspekteja, kuten koulujen toimintakulttuuria, digitaalisia oppimisympäristöjä, strategista suunnittelua sekä pedagogiikkaa. Kyselyiden tulosten perusteella koulujen johto sekä kunnan opetushallinto voivat arvioida ja kehittää koulujen toimintakulttuuria ja digistrategioita sekä digipedagogiikkaa. Raporttien avulla voidaan lisäksi kartoittaa opettajien koulutustarpeita ja suunnitella tulevia laite- ja ohjelmistohankintoja.

Kaikkien kolmen kyselyn vastauksia voidaan erillisten raporttien lisäksi tarkastella myös yhteisen OOR-koontipalvelun avulla, jossa kuntatasolla nähdään kunkin vuoden kyselyiden vastaajamäärät sekä yhteenveto raporteista kyselyittäin ja kouluasteittain. Myös oman kunnan eri koulujen tuloksia voidaan OOR-palvelussa tarkastella kuvioissa rinnakkain, mikä tukee esimerkiksi opetusresursseissa tai oppimisympäristöissä tapahtuneiden muutosten vaikuttavuuden arviointia. Kyselyt raportteineen sekä OOR-palvelu toimivat näin tiedolla johtamisen tukena.

Itsearviointien tarkoituksena on kuitenkin myös auttaa vastaajia reflektoimaan omaa osaamistaan ja toimintatapojaan käyttämällä kyselyn tuottamia raportteja oman työnsä kehittämisessä. Opekan avointen kysymysten vastausten perusteella oman työn reflektointi raporttien avulla on jäänyt kuitenkin vähäiseksi. Opekan vastaajat ovat hyödyntäneet itsearviointiraportteja jonkin verran, mutta silti huomattavan moni vastanneista ei ole tullut edes ajatelleeksi, miten hän itse niitä voisi hyödyntää. Vaikuttaa siltä, että opettajia on pyydetty vastaamaan ja he ovat kuuliaisesti kyselyn täyttäneet, mutta järjestelmän näyttämiä loppuraportteja he eivät ole huomanneet hyödyntää omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Posterissa esittelemme uusinta OOR-raporttityökalua sekä kerromme miten Opekan ja muiden OOR-kyselyiden tulosraportteja voisi käyttää niin opettajien oman työn kuin koko koulun tai kunnan opetustoiminnan kehittämiseen. Toivomme posterin äärelle myös runsaasti vapaamuotoista keskustelua sekä itsearviointityökalujen käytön kokemuksista että raporttien vielä laajempaa käyttämistä tukevista toimenpiteistä: minkälaisia raportteja kentällä kaivataan, mihin suuntaan nykyisiä kannattaisi kehittää ja miten raporteista saisi kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn. Samasta aiheesta on jätetty myös foorumiesitysehdotus, jota posteri hyvin tukisi ollen heti luettavissa sekä verkossa että paikan päällä.