Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen ja opettajien sekä rehtoreiden oman reflektion välineinä
Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen ja opettajien sekä rehtoreiden oman reflektion välineinä
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Jaakko Salo
Ajankohta: 6.10.2022 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)

Itsearviointityökalut tiedolla johtamisen ja opettajien sekä rehtoreiden oman reflektion välineinä
Tanhua-Piiroinen Erika Tutkija  at Tanhua-Piiroinen Erika


Esitysdiat 

Opettajat ovat jo kymmenen viime vuoden ajan ahkerasti vastanneet muun muassa digiosaamiseen ja -pedagogiikkaan liittyvään Opeka-itsearviointikyselyyn. Lisäksi rehtoreiden Ropeka- ja oppilaiden Oppika-itsearviointikyselyt ovat olleet vuodesta 2017 lähtien käytössä suuressa osassa Suomen kuntia ja kaupunkeja. Kyselyiden tulosten perusteella koulujen johto sekä kunnan opetushallinto ovat voineet kehittää kunnassaan koulujen digipedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja digistrategiaa, sekä suunnitella tarvittavia koulutuksia ja laite- ja ohjelmistohankintoja. Kyselyt ovat toimineet näin tiedolla johtamisen tukena.

Kaikkien kolmen kyselyn vastauksia voidaan tarkastella myös yhteisen OOR-koontipalvelun avulla, jossa kuntatasolla nähdään kunkin vuoden kyselyiden vastaajamäärät sekä yhteenveto raporteista kyselyittäin ja kouluasteittain. Myös oman kunnan eri koulujen tuloksia voidaan OOR-palvelussa tarkastella kuvioissa rinnakkain, mikä tukee esimerkiksi opetusresursseissa tai oppimisympäristöissä tapahtuneiden muutosten vaikuttavuuden arviointia.

Itsearviointien tarkoituksena on myös kannustaa vastaajia reflektoimaan omaa osaamistaan ja toimintatapojaan, sekä hyödyntämään kyselyn tuottamia raportteja oman työnsä kehittämisessä. Opekan vastausten perusteella tämä viime mainittu on jäänyt kuitenkin turhan vähälle huomiolle. Opekan vastaajat ovat kyllä hyödyntäneet itsearviointiraportteja kyselyvastausten perusteella jonkin verran, mutta silti huomattavan moni vastanneista ei ole tullut edes ajatelleeksi, miten itse niitä voisi hyödyntää. Vaikuttaa siltä, että opettajia on pyydetty vastaamaa, he ovat kyselyn täyttäneet ja siinä kaikki.

Tässä foorumiesityksessä esittelemme erilaisia tapoja käyttää Opekan ja muiden OOR-kyselyiden raportteja sekä opettajien oman työn että koko koulun tai kunnan opetustoiminnan kehittämiseen. Haluamme myös herättää keskustelua raporttien laajempaa käyttämistä tukevista toimenpiteistä: minkälaisia raportteja kaivataan, miten nykyisiä kannattaisi kehittää ja miten raporteista saisi parhaan hyödyn.

Esitys perustuu sekä Opekan avoimiin vastauksiin tulosten hyödyntämisestä, että esitykseen mukaan kutsuttavien asiantuntijoiden esimerkkeihin omista kouluistaan ja kunnistaan.