Liekeissä! Johtajuusvalmennus opetusalan johdolle ja johtoryhmille
johtaminen luovuus opetussuunnitelma Opetusteknologia oppiva ja innovoiva yhteisö osallistava

Liekeissä! Johtajuusvalmennus opetusalan johdolle ja johtoryhmille
Toimitusjohtaja  at AMJfinnoEDU Oy


Liekeissä! -Johtajuusvalmennus on opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava, innostava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutos, viestinnän haasteet ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvä rooli. Päävalmentajana toimii innovatiivista kehittämistyötä  vahvoilla näytöillä johtanut rehtori ja koulukulttuurin kehittäjä. Päävalmentaja on visualisoinut omakohtaiseen tulevaisuuden koulukulttuurin johtamis- ja kehittämistyöhön sekä kokemukseen perustuen Luovan Tulen Mallin (2010). Luovan Tulen Mallin toimintakulttuurin kehittämistyössä avaintekijöinä korostuvat yhteisöllisyys, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä innostus. Polttopuina eli kapasiteettinäkökulmina ovat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma, arviointi sekä digitalisaatio. Keskiöön nousevat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen kokonaisvaltaisuus. Opetusalan johdon toimintakulttuurin kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutetaan Luovan Tulen Mallia  sekä mallista kehitettyä digitaalista portfolioalustaa käyttäen.

Valmennuksen tavoitteena on prosessoida koulutuskokonaisuus Luovan tulen mallin viitekehyksen avulla, valmentaa rehtoriryhmä, koulun johtoryhmä tai koko henkilöstö opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja pedagogisiksi johtajiksi sekä  hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamis- sekä kehittämistyössään. Tavoitteena on myös uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottaminen.

Ensimmäinen Liekeissä! –Johtajuusvalmennuksen rehtoriryhmä  koostui lähes 25 rehtorista.Valmennus toteutettiin 5 kuukauden intensiivisenä lähi-, virtuaali- ja etätyöskentelyjaksoina sekä kahtena puolen vuoden välein toteutettavana seurantapäivänä. Lisäksi johtajuusvalmennuksesta on erilaisia intensiivisiä variaaltioita mm. 2 päivän valmennus on toteutettu onnistuneesti 11/2019.

Valmennus etenee Luovan Tulen Mallin polttopuiden teemoittamissa sykleissä. Päävalmentajan  viitoittamana ja innoittamana valmennusryhmän osallistaminen sekä osaamisen sekä innovoinnin näkyväksi tekeminen ovat valmennuksen keskeisiä tavoitteita. Be on fire!