Tietotekniikka oppiaineeksi
opetuksen laatu opetussuunnitelma

Tietotekniikka oppiaineeksi
Matematiikka ja tietotekniikka toimikunnan pj  at Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry


Koulujen arkea on tietotekniikan taitojen opettaminen oppiaineiden sisältöjen kustannuksella. Oppilaat joutuvat prosessoimaan samaan aikaan teknologian käyttöä ja uusia opittavia oppiainesisältöjä. Digiajan peruskoulu II -raportin (2020) mukaan digitalisaatio on edennyt kouluissa eri tahtiin. Oppilaiden jo alkujaan heikossa osaamistasossa ei nähty merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana. Puutteet välinetaidoissa ja tietotekniikan perusteiden hallinnassa haittaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Koulujen mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia on hyvin erilaiset, joten lapset ja nuoret ovat eriarvoisessa asemassa yhteiskunnassa, jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien digitaitojen ja niiden soveltamisen oppimisessa.

Unelma on saada tietotekniikka oppiaineeksi. 

Posterissa esitetään hahmotelma tietotekniikka oppiaineen rakenteeksi. Rakenne perustuu brittiläisten opetussuunnitelmien (2013) tietotekniikkaoppiaineen kolmeen osa-alueeseen: computer science, information technology ja digital literacy ja eurooppalaiseen digitaalisten taitojen kehykseen (DIGICOMP, 2013), jossa puhutaan yksilölle, yhteisölle ja koulutettavuudelle liittyvistä teknologiataidoista. Näistä yhdessä muodostuu 3×3-kenttä.

Posterin toivotaan herättävän keskustelua tietotekniikan saamisesta oppiaineeksi.