Digiopetus ja muistiinpanot - oppimistuloksia ja oppilaiden sekä opettajien näkemyksiä ja kokemuksia.
matematiikka opetuksen laatu oppimistyylit Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Arja Viteli
Ajankohta: 3.12.2021 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)

Digiopetus ja muistiinpanot - oppimistuloksia ja oppilaiden sekä opettajien näkemyksiä ja kokemuksia.
Tutkija/lehtori  at Oulun Yliopisto


Digitaalisuus on mullistanut opetuksen ja pakottanut pohtimaan, mihin oppitunnilla olisi pedagogisesti järkevää käyttää aikaa ja miten oppilaat oppisivat digiympäristössä parhaiten. Muistiinpanojen kopioiminen on perinteisesti kuulunut oppituntiin, mutta mikä sen rooli on digiopetuksessa? Opettajilla näyttäisi olevan vahva näkemys muistiinpanojen kopioimisen yhteydestä oppimiseen ja muistamiseen.Tutkimuksissa näkökulma on usein käsin ja koneella kirjoittamisen hyötyjen ja haittojen vertailussa (Longcamp, Zerbato-Poudou & Velay 2005; Mueller & Oppenheimer 2014;  Erixon 2017). Myös valmiiden muistiinpanojen antamista verrattuna itse tehtyihin muistiinpanoihin on tutkittu (Khan, Hassali & Rasool 2012). Tutkimus on keskittynyt oppimistulosten vertailuun, mutta oppijoiden, etenkään yläkoululaisten, omia näkemyksiä ei ole selvitetty. Keskustelemassa ovat usein opettajat, tutkijat ja muut aikuiset, mutta oppijoiden oma näkökulma on sivuutettu. Tutkimuksemme tuo oppijat mukaan keskusteluun ja tuottaa tietoa digiopiskelusta, muistiinpanojen kopioimisesta sekä erilaisten oppijoiden näkemyksistä suhteessa opettajien näkemyksiin.

Tutkimme 7.-luokkalaisten näkemyksiä ja kokemuksia muistiinpanojen kopioimisesta sekä sen vaikutuksesta oppimistuloksiin matematiikan digitaalisessa oppimisympäristössä ja opettajien näkemyksiä ja kokemuksia.  Aineisto on kerätty laajalla kyselytutkimuksella. Selvitämme, onko muistiinpanojen kopioimisella vaikutusta oppimistuloksiin ja pohdimme, mikä on hyödyllistä ajankäyttöä digiopetuksessa. Vertailemme oppilaiden vastauksia sekä arvosanoja ennen ja jälkeen tutkimusjakson. Tuloksista koostamme digiopetukseen sovellettavan käytännönmallin. 

Keskitymme seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Onko  digitaalisessa oppimisympäristössä muistiinpanojen kopioimisella vaikutusta oppimistuloksiin?

  2. Miten opettajat ja  7.-luokkalaiset arvioivat muistiinpanojen kopioimisen vaikuttavan oppimiseen?

  3. Millaisia kokemuksia opettajilla ja 7.-luokkalaisilla on muistiinpanojen kopioimisesta?

  4. Mikä on järkevää ajankäyttöä digiopetuksessa?

Tutkimuksessa on mukana neljä 7. luokkaa. Oppilaat opiskelevat matematiikkaa sähköisessä oppimisympäristössä, jossa jokainen etenee omassa tahdissaan katsomalla opetusvideot, lukemalla teorian, opiskelemalla asian muistikorteilla sekä tekemällä nettitehtävät. Vihkotehtävät lasketaan vihkoon, ja oppilas tarkistaa ne oppimisympäristössä. Oppilaat voivat valita oman etenemisvauhtinsa sekä oman tasoisensa tehtävät. Oppimisympäristössä on kaikki kurssin materiaali. Ennen tutkimusjaksoa kaikki olivat kopioineet muistiinpanot (sivustolla olevan teorian ja laskuesimerkit) vihkoon. Tutkimusjaksolla luokat jaettiin arvalla siten, että kaksi luokkaa kopioi muistiinpanot vihkoon ja kaksi luokkaa ei. Kohdistamalla tutkimuksen digitaaliseen oppimisympäristöön, jossa kaikki opiskelevat hyvin samalla tavalla riippumatta esimerkiksi opettajasta tai opetusmenetelmistä, pyrimme vähentämään muiden muuttujien vaikutusta tutkimusasetelmaan.  

Ennen tutkimusjaksoa 75, 9 % oppilaista koki muistiinpanojen kopioimisen hyödylliseksi oppimisen kannalta ja loput kertoivat sen häiritsevän oppimista. Tutkimusjakson jälkeen siitä ryhmästä, joka ei kopioinut muistiinpanoja, 48, 6 % piti enää muistiinpanojen kopioimista hyödyllisenä oman oppimisen näkökulmasta. Perusteluissa nousee esille seikkoja, joita jokaisen opettajan olisi syytä omassa opetustyössään pohtia ja huomioida, kuten yksilölliset valinnat ja oman oppimispolun rakentaminen, mihin sähköinen alusta tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Keskeinen tulos on, että oppimistulokset ja motivaatio olivat tutkimusjaksolla paremmat ryhmällä, joka ei kopioinut muistiinpanoja.

Lähteet:

Erixon, P. (2017). Necessity or eccentricity: Teaching writing in a new media ecology. Scandinavian Journal Of Educational Research, 1–19.

Khan,  T. M., Hassalib, M. A.,  Rasool, S. T. (2012.) A study assessing the impact of different teachingmodalities for pharmacy students in a Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) course. Saudi Pharmaceutical Journal 21(4), 375–378.

Longcamp, M., Zerbato-Poudou, M-T. & Velay, J-L. (2005). The influence of writing practice on letter recognition in preschool children: A comparison between handwriting and typing. Acta Psychologica, 119(1), 67–79

Mueller, P. A. & Oppenheimer, D. M. (2014) The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science 25(6), 1159–1168.