Ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia Virtuaalitodellisuussimulaation käytettävyydestä
Augmented and virtual reality Crafts Learning environments
Target group: Vocational institution: Teachers

Ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia Virtuaalitodellisuussimulaation käytettävyydestä
Toimitusjohtaja  at VR4Healthcare Oy office@vr4healthcare.fi


Tausta

Teknologinen kehitys on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan, mikä luo terveysalan koulutukseen suureen mahdollisuuden, mutta myös haastaa luomaan ja soveltamaan uudenlaisia oppimisympäristöjä. Virtuaalitodellisuus (VR) on teknologia, jolla on mahdollista monipuolistaa terveysalan koulutusta, mutta sitä on hyödynnetty ja tutkittu tässä kontekstissa vähäisesti.

Tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia VR-simulaation teknisestä ja pedagogisesta käytettävyydestä ABCDE-menetelmäosaamisen harjoittelussa sekä testaamisessa

Menetelmät

Tutkimusta varten luotiin monitieteisenä yhteistyönä VR-simulaation prototyyppi. VR-simulaatio sisälsi yhden yksinpelinä suoritettavan virtuaalisen simulaatioharjoituksen, jonka tavoitteena oli potilaan tilan systemaattinen arvioiminen sekä hoitaminen ABCDE-menetelmää hyödyntäen. Tiedonantajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden ensihoitajaopiskelijat (n=24). Aineisto kerättiin helmikuussa 2018 simulaation testaamista seuranneilla ryhmäteemahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä.

Tulokset

VR-simulaation tekninen ja pedagoginen käytettävyys arvioitiin kohtalaisen hyväksi, vaikka myös heikentäviä ominaisuuksia tunnistettiin. Simulaation palaaminen koettiin teknisesti helpoksi ja se opittiin nopeasti. Simulaation graafinen ulkoasu koettiin kohtalaisen hyväksi, mutta opiskelijoilla oli vaikeuksia saada selvää ympäristön yksityiskohdista. Simulaation koettiin toimineen teknisesti kohtalaisen hyvin. Simulaation pelaaminen koettiin hauskaksi ja myönteiseksi kokemukseksi. Kaksi opiskelijaa raportoivat hienoista silmäkipua pelaamisen jälkeen, mutta muita epämiellyttäviä fyysisiä haittavaikutuksia ei raportoitu. Simulaatio eteni opiskelijoiden ehdoilla ja he tunnistivat siinä selkeän osaamistavoitteen. Opiskelijat uppoutuivat simulaatioon ja pitivät sitä todentuntuisena. Summatiivisena arviointina toiminut pisteytys koettiin puutteelliseksi, mikä heikensi simulaation koulutukseen soveltuvuutta ja luotettavuutta osaamisen mittaamisessa. Simulaatio toi lisäarvoa ensihoitajien koulutukseen useilla tavoilla, kuten mahdollistamalla itsenäisen, toistettavan ja rauhallisen simulaatioharjoittelun.

Johtopäätökset

VR soveltuu terveysalan koulutuksessa käytettäväksi simulaatioympäristöksi. VR-simulaatiot tuovat lisäarvoa terveysalan koulutukseen useilla tavoilla ja niillä voidaan monipuolistaa koulutusta. VR-simulaatiot täydentävät perinteistä simulaatio-opetusta. VR-simulaatioiden kehittämistä, tutkimista ja hyödyntämistä suositellaan jatkettavan terveysalan koulutuksessa.