ITK-webinaaritallenteet

ITK2023-konferenssin avajaiset

Tallenne ITK2023-konferenssin avauspuheenvuoroista 20.4.2023.

Avajaisten ohjelma

 
 
 
 

Oppimisanalytiikasta toisen asteen ammatillisen koulutuksen supervoima! 

ITK-webinaari 11.4.2023

Hanna Jukola, Jarno Haapaniemi ja Minna Haasio

Jo opiskelijan aloittaessa opintonsa ammatillisessa koulutuksessa, hänestä on kertynyt erilaista tietoa koulutuksenjärjestäjälle. Opintojen edetessä tietoa kertyy yhä lisää: esimerkiksi jokainen opintosuoritus, läsnäolo, työssäoppimispaikka ja klikkaus oppimisympäristössä tallentuu datana, joka kertoo opintojen etenemisestä. Tuota dataa voidaan hyödyntää mm. erilaisten raporttien muodossa, joita käytetään opiskelijan ohjaamiseen opintojen aikana. Tämä kaikki on oppimisanalytiikkaa, eli oppijasta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointia ja raportointia tarkoituksenaan ymmärtää sekä optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä. 

Opiskelijasta löytyy paljon opintoja tukevaa tietoa myös oppilaitoksen ulkopuolisista järjestelmistä. Esimerkiksi harrastustoiminta, työkokemus ja hyvinvointiin liittyvät tiedot ovat hyödyllisiä opiskelijan polun eri vaiheissa. Luovuttamalla tietojaan MyData-periaatteen mukaisesti oppilaitoksen käyttöön, opiskelija antaa analytiikalle aivan uusia mahdollisuuksia. Toisaalta opiskelija voisi saada enemmän dataa omista opinnoistaan mukaan myös opintojen jälkeen - MyData voi auttaa työllistymään juuri oikeaan työpaikkaan tai tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Oppimisanalytiikan laajempi käyttö ja kehitys vaatii koulutuksen järjestäjiltä uusia kyvykkyyksiä. Tärkeässä roolissa ovat opettajat, mutta uutta kyvykkyyttä vaaditaan myös oppilaitosten johdolta ja muulta organisaatiolta. Oppimisanalytiikan näkökulmasta kyvykkyyksissä korostuvat teknologinen ja pedagoginen osaaminen sekä eettinen ja lainsäädännöllinen osaaminen. 

Oppimisanalytiikan käytössä ollaan tällä hetkellä alussa. Panostukset oppimisanalytiikan käytön kehitykseen ja uudet teknologiat mahdollistavat muutoksen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.  Kerromme lisää oppimisanalytiikan uusista käyttökohteista webinaarissa! 

Toiminnallista STEAMia perusopetuksen malliin

ITK-webinaari 11.4.2023

Olli Pekanheimo ja Janne Maunu

Ennakkokurkistus osaan toiminnallisista kokonaisuuksista, joita pääsee itse kokeilemaan ITK-konferenssissa.

 
 
 
 

Vuorovaikutuksen rikastamisen ja digipedagogisen monipuolistamisen keinoja HyFlex -toteutuksiin

ITK-webinaari 11.4.2023

Merja Saarela & Eeva Niemelä, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

HyFlex-toteutus on opiskelijalähtöisestä näkökulmasta pedagogisesti muotoiltu multimodaalinen oppimiskokemus. Oppimistavoitteisiin pääsemiseksi opiskelijalle mahdollistetaan joustava osallistuminen erilaisten toteutusten ja hybridien oppimistapahtumien välillä. Hybridit vaihtoehdot voivat muodostua osallistumisesta oppimistapahtumaan fyysisesti läsnä, samanaikaisesti etänä läsnä tai eriaikaisesti verkossa. Opiskelija valitsee tarjolla olevista vaihtoehdoista oppimisstrategisten mieltymystensä ja/tai elämäntilanteeseensa pohjalta parhaiten soveltuvat ratkaisut. Joustavalla lähestymistavalla tuetaan opiskelijan oppimisstrategisia valintoja, autonomiaa ja oppimiseen sitoutumista. Myös oppimisympäristön joustavat ratkaisut ja tarkoituksenmukaisesti valittu teknologia-avusteisuus tukevat oppimista. HyFlex-toteutuksin moninaiset opiskelijat saavat paremmat valmiudet vastuunottamiseen oppimisestaan ja osaamisen kehittämisestään. Tietoinen valintojen tekeminen vahvistaa ymmärrystä omista oppimisstrategioista ja vahvuuksista. 

Webinaarissa esitellään erilaisia Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen piloteissa testattuja vuorovaikutuksen rikastamiskeinoja ja digipedagogisen monipuolistamisen keinoja, joilla HyFlex-toteutuksissa oppimistapahtumien yhdenmukaisuutta voidaan monipuolisesti edistää, etätiimien vuorovaikutusta vahvistaa ja opetuksen joustavuutta teknisesti tukea. Ratkaisut ovat osa hankkeessa koottuja hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi hybridiopetuksen ja henkilöstön hybridiosaamisen kehittämisessä. 

Hybridiopetus.fi

Toimijuutta, luovuutta, tiedonhaku- ja viestintätaitoja 3D-maailmoissa rakentaen! 

ITK-webinaari 5.4.2023

Laura Pihkala-Posti

Erasmus+-hankkeessamme nuoret pelastavat maailmaa kansainvälisissä työryhmissä virtuaalisia sandbox-pelimaailmaympäristöjä hyödyntäen. He rakentavat parempia elinympäristöjä monikielisenä ja monikulttuurisena yhteistyönä.

Aiheena hankkeen aikana tähän mennessä esiin nousseet pedagogiset ja tekniset kysymykset, niin haasteet, niihin löydetyt ratkaisut kuin didaktisesti uudistavat ja kiinnostavat mahdollisuudetkin.    

 
 
 
 

Osaamiskiekossa tekoäly löytää yhteneviä osaamisia koulutuksista

ITK-webinaari 5.4.2023

Laura Kalervo, Osaamiskeskus Kentauri

Osaamista kertyy virallisen kouluttautumisen lisäksi tekemällä ja harrastamalla. Joskus on vaikeaa tunnistaa itse mitä osaamista on jo hankkinut ja miten sen voisi hyödyntää opinnoissa. Osaamiskiekossa tekoäly vertailee erilaisten tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä ja etsii yhteneväisyyksiä järjestöissä tarjottavan vapaaehtoisille suunnatun koulutuksen kanssa.

Opiskelija voi löytää Osaamiskiekosta hyväksilukuehdotuksia omaan tutkintoonsa. Myös opettajan työ helpottuu, kun tekoäly on jo yhteneväisyydet löytänyt. 

Osaamiskiekon vertailtava data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmista. Osaamiskiekkoa voi kokeilla osoitteessa www.osaamiskiekko.fi 

Kansallinen STEAM-verkosto

ITK-webinaari 5.4.2023

Paula Vorne & Katri Lehtinen

Kansallinen STEAM-verkosto - mitä se voisi olla ja miten pääset mukaan? Tule kuulemaan, millaisia ajatuksia Oulussa ja Turussa on pyöritelty STEAM-toiminnan suhteen ja miten STEAMista voisi tulla myös kansallisesti merkittävä kehittämisen kohde.

 
 
 
 

Vastuullisten teknologiavalintojen jalanjäljillä

ITK-webinaari 28.3.2023

Antti Sipilä, TIEKE ja Laura Partanen, LUT-yliopisto

Hahmotatko kestävän ICT:n kokonaiskuvan? Teknologiasta odotetaan lääkettä ilmastohaasteiden ratkaisemiseen samalla kun se on osa ongelmaa. Vaikka ICT:n osuus maailman päästöistä on yhä alle 10 %, on päästöjen kasvu alalla nopeinta maailmassa.

Jotta voimme tehdä ilmastoviisaita valintoja, on syytä tunnistaa, millainen rooli laitteilla, ohjelmistoilla ja palveluilla ympäristötekojen näkökulmasta on.

Webinaarissa opit, miten voimme omilla valinnollamme tukea Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen ehkäisytyössä ja hiilineutraali 12 vuoden kuluttua. Poimi webinaarista myös linkit materiaaleihin, joita voit jatkossa hyöyntää omassa opetuksessasi.

Webinaarin taustalla on kesällä 2022 aloittanut Green ICT -ekosysteemi, joka edistää kestävää ICT-kehitystä ja kiertotaloutta ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutusten torjumiseksi sekä samalla parantaa Suomen ICT-alan kilpailukykyä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävin keinoin.

Opinvoimalasta uutta virtaa oppimiseen

ITK-webinaari 28.3.2023

Aki Luostarinen & Noel Niskanen, Otavia

Ennaltaehkäisevä ja saavutettava opiskeluhyvinvoinnin tuki ja opiskelutaitojen vahvistaminen ovat keskeisiä opiskelukyvyn osatekijöitä ja oppimisen onnistumisen elementtejä. Opiskelijalle on tärkeä tarjota riittävästi tietoa ja konkreettisia työkaluja oman opiskelukyvyn ylläpitämiseksi, jotta hänellä on voimavaroja keskittyä oppimiseen ja iloita oppimisesta. Opinvoimalan tukee tätä työtä ja toimii ikään kuin oppilaitostoiminnan ja opiskeluhuollon välimaastossa. Opinvoimalan tarjoamat materiaalit ja harjoitukset täydentävät olemassa olevia palveluja ja auttavat opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä ja opintoihin kiinnittymisessä.

Webinaari johdattaa Opinvoimala ympäristön tausta-ajatukseen ja siinä esitellään HOT - Hyvinvinvointipalvelut opiskelun tukena (ESR) -hankkeessa tuotettuja maksuttomia opiskelutaitojen ja opiskeluhyvinvoinnin materiaaleja.

Esitysdiat

 
 
 
 

Generation AI - Tavoitteena kyberturvallisen ajattelutavan opettaminen tekoälysukupolvelle


ITK-webinaari 28.3.2023

Jari Laru, Oulun yliopisto
Matti Tedre, Itä-Suomen yliopisto
Henriikka Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto

Hahmotatko millaisia haasteita dataistuneeseen, algoritmien hallitsemassa yhteiskunnassa on? ChatGPT ja vastaavat tekoälysovellukset ovat herättäneet ihmisissä paljon innostusta ja uteliaisuutta, mutta myös paljon kysymyksiä ja huolta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa Generation AI hankkeessa raotetaan tekoälyn mustaa laatikkoa, eli kehitetään sisältöjä, menetelmiä ja työvälineitä kyberturvallisen ajattelutavan opettamiseksi tekoälusukupolvea edustaville esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. 

Generation AI hanke on tunnistanut seuraavat tekoälyn mukanaan tuomat haasteet, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten elinympäristöön tässä ajassa: a) turvallisuuden, kontrollin ja vapaan tahdon tunteen heikkeneminen dataistuneessa yhteiskunnassa; b) luottamuksen heikkeneminen viranomaisiin, tiedotusvälineisiin, tieteeseen, kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisiin sekä c) Nopeasti kasvava eriarvoisuus, joka liittyy alati muuttuvan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan ja toimijuuteen.  

Tässä webinaarissa esittelemme vast'ikään käynnistyneen Generation AI hankkeen, sen tavoitteet ja erityisesti sitä kuinka hanke tulee tukemaan suomalaisten opettajien ja oppilaiden matkaa nopeasti kehittyvän tekoälyn kanssa. 

Generation AI

Ilmastosoturit

ITK-webinaari 21.3.2023

Mika Setälä, Lempäälän lukion soturiopiskelijat ja lehtori Jarmo Lehtinen 

Keitä ovat ilmastosoturit, mitä he tavoittelevat ja millaisia teknologiataitoja he vaikuttamistyössä hyödyntävät ja samalla oppivat? 

”Me emme opettele vaikuttamista, me vaikutamme.” 

Ilmastosoturit.fi


 
 
 
 

Digiluokka turvaa ja laajentaa lukioiden oppimistarjontaa

ITK-webinaari 21.3.2023

Jukka Oksa & Mika Palonen, Tutorhouse Oy

Tutorhousen Digiluokan online-opetuspalvelut ovat tarjonneet vuodesta 2017 lähtien lukioille nopean, helpon ja laadukkaan tavan täydentää resurssejaan. Tällä hetkellä Digiluokan palveluja hyödyntää yli 150 lukiota ympäri Suomea.

Digiluokassa lukiolaiset saavat reaaliaikaista, LOPSin mukaista opetusta. Kyseessä on vuorovaikutteinen ja monipuolinen tapa opiskella, ei siis itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit.

Digiluokan avulla lukiolaiset voivat opiskella online-opetuksessa ne opintojaksot, jotka eivät muuten toteutuisi esimerkiksi vähäisten valintojen tai opettajan puuttumisen vuoksi. Digiluokassa opiskelu on lukiolaisille maksutonta, lukio varaa ja maksaa opintopaikat opiskelijoilleen.

Digiluokasta lukio saa myös pätevät online-sijaiset ja muut tarvitsemansa opettajat online-toteutuksena.

DigiOne opetuksen palvelu nostaa opetussuunnitelman esiin

ITK-webinaari 21.3.2023

Markus Humaloja

Webinaariesityksessä esitetään nopea katsaus DigiOne opetuksen suunnittelun palveluun. Esityksessä keskitytään erityisesti tutustumaan kuinka DigiOne tuo opetussuunnitelman tiedot opettajan avuksi opetuksen suunnittelussa sekä arvioinnin toteuttamisessa. Luvassa myös bonusaihe! 

 
 
 
 

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon!

ITK-webinaari 14.3.2023

Matleena Laakso

Digipedagogiikan täydennyskoulutuksissa yhteiset webinaarit usein rytmittävät opiskelua. Tässä esityksessä avaan hyväksi todettuja käytäntöjä kokeneen kouluttajan näkökulmasta. Esillä on mm. luottamuksellisen ilmapiirin luominen, osallistujien toiveiden huomioiminen ja verkon sovellusten hyödyntäminen. Oppimateriaalien avoin jakaminen auttaa ohjaustyössä ja toimii hyvänä apuna markkinoinnissa. Esittelen webinaarissa omia kokemuksia ja nostan esiin osallistujien palautteita. Monet ideat sopivat muuhunkin opetukseen, eivät vain täydennyskoulutukseen verkossa.

Esitysdiat

Ennakkoajatus alkukeväältä 2023 - Miten kasvumyönteisyys, jatkuva oppiminen ja resilienssi näkyvät arjessamme.

ITK-webinaari 14.3.2023

Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut

Huomioita ja havaintoja arjesta. Mitä ihmiset pohtivat, kun puhutaan hyvinvoinnista, tulevaisuustaidoista tai vaikkapa osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Top 5 havaintoa.

Miten vahvistaa resilienssiä yksilönä? Muutama vinkki hektiseen arkeen.

 
 
 
 

Mikä oppimisanalytiikka? Pohdintaa datan hyödyntämisestä opetuksessa

ITK-webinaari 7.3.2023

Oppimisanalytiikan avulla voi kehittää opetusta sekä vähentää opettajan työtä vaikeuttavia asioita. Se on avuksi myös yksilöllisten oppimistarpeiden ja -tavoitteiden huomioimisessa.

Oppimisanalytiikan visiota ja tavoitetilaa kehitetään hanketyön ja ammatillisen koulutuksen verkoston voimin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää opetuksen järjestämisen tukena, mutta mihin muuhun se taipuu?

Tule kuuntelemaan puheenvuoroa oppimisanalytiikasta ja herättelemään ajatuksia data-analytiikan hyödyntämisestä osana opetusta.

Puheenvuoroon johdattaa Katja Grek oppimisanalytiikka-hankkeesta. Keskustelemassa aiheesta Porina-podcastista tutut Stadin AO:n digitaalisen pedagogiikan asiantuntija Annukka Leppänen ja erityisopettaja Antti Karhu.

Esitysdiat

Sopuisaa elämää Studentan kanssa - 7 askelta onnistumiseen tietojärjestelmän kanssa.

ITK-webinaari 7.3.2023

Elina Salo ja Erja Hakku, Vantaan ammattiopisto Varia

Miten saadaan dokumentoinnista sujuva osa arkea? Miten tietojärjestelmä valjastetaan palvelemaan tarpeitamme? Miten varmistetaan, että kaikki osaavat käyttää järjestelmää? Puheenvuorossa esittelemme askelmerkit opiskelijahallintajärjestelmän kanssa onnistumiseen ammatillisen koulutuksen arjessa.

 
 
 
 

Ammatillisen koulutuksen aloittavien opiskelijoiden näkemyksiä ja odotuksia verkko-opetukseen liittyen

ITK-webinaari 28.2.2023

Sanni Suominen, Riveria

Verkko-opintoja ja verkko-opetusta suunnitellessa olisi tärkeää tutustua kohderyhmään, eli esimerkiksi selvittää opiskelijoiden osaamista, kiinnostuksen kohteita ja aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Tämä suositus on toiminut erityisesti ammatillisen koulutuksen matematiikan verkko-opetukseen liittyvän väitöstutkimukseni lähtökohtana. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa matematiikan verkko-opinto, jonka voi suorittaa ainakin osittain työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohessa ja jossa on huomioitu opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet monipuolisilla polutusratkaisuilla.

Esittelen webinaarissa väitöstutkimukseni toista osatutkimusta, jossa selvitettiin ammatillisen koulutuksen aloittavien, seitsemää eri alaa edustavien opiskelijoiden (N=824) näkemyksiä ja odotuksia muun muassa verkko-opetukseen liittyen. Havainnollistan myös, miten osatutkimuksen tuloksia on sovellettu ammatillisen oppilaitoksemme yhteisten tutkinnon osien ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-opetuksessa.

eriveria.fi

Suominen, S., Ikonen, K., Viholainen A., & Asikainen, M. A. (2022). New Vocational School Students’ Views and Expectations Concerning Online Learning and Studying Mathematics. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 10(4).
https://tojdel.net/journals/tojdel/articles/v10i04/v10i04-06.pdf

Oppilasportaali Aula 

ITK-webinaari 28.2.2023

Projektipäällikkö Kati Immeli-Vänskä & ICT-projektipäällikkö Karri Mehtälä, Helsingin kaupunki

Aula on lasten ja nuorten tekemä palvelu. Kehitystyön lähtökohtana oli luoda yksi paikka, josta oppijat saavat kokonaisvaltaista tukea niin opiskeluun kuin muihin elämän osa-alueisiin. Palvelu kustomoituu käyttäjän mukaan eli esimerkiksi ensimmäisen luokan oppilaan Aula on erilainen kuin lukiolaisen tai ruotsinkielisen koulun oppilaan. Aula-palvelusta on olemassa neljä kieliversiota: suomi, ruotsi, englanti ja pohjoissaame. 

Suositusta, lähes 20 000 päivittäisen vierailun, palvelusta lapset ja nuoret löytävät oppimista tukevat työkalut, saavat nopeasti ja vaivattomasti yhteyden esimerkiksi oman koulun kuraattoriin, psykologiin ja terveydenhoitajaan, voivat ilmoittautua kaupungin tarjoamiin harrastuksiin ja pääsevät suoraan lähikirjaston palveluihin. Lisäksi palvelussa on hyvinvointia tukevia lisäosia ja chatti, joka mahdollistaa keskustelut terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa myös kouluaikojen ulkopuolella. 

Aula on esimerkki onnistuneesta kehitysprojektista, jota loppukäyttäjät ovat olleet vahvasti tekemässä ja josta on tullut tärkeä osa lasten ja nuorten parempaa arkea. 

Tervetuloa Aulaan! 

Esitysdiat

Lisätietoa: https://youtu.be/W1Xh-B_xN90

 
 
 
 

STEAMista intoa, flowta ja energiaa opettajan työhön

ITK-webinaari 21.2.2023

Vuokko Kangas

Esitysdiat

Digitaalisen koulutuksen ja nuorisotyön suuntaviivat EU-ohjelmissa

ITK-webinaari 21.2.2023

Jaakko Vuorio & Juha Kiviniemi

Euroopan Unionin komissio on sijoittanut täysin uuden SALTO Digital resurssikeskuksen Opetushallitukseen edistämään digitalisaatiota Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa. Webinaarissa kerrotaan, mikä on SALTO Digital resurssikeskus ja miten se toimii. Tämän lisäksi syvennytään digitalisaatioon koulutuksen ja nuorisotyön eurooppalaisessa viitekehyksessä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien kautta.

 
 
 
 

Ystävänpäivän opintoretki Metagalleriaan 

ITK-webinaari 14.2.2023

Johanna Eiramo, Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja
Helena Mustikainen, Johtava asiantuntija, Reilu datatalous, Sitra
Marja Konttinen, markkinointijohtaja, Decentraland
Tuuli Vuokola, TVT-suunnittelija, Kangasalan kaupungin opetuspalvelut
Heikki Mäenpää, crossmediatuottaja, AIXR 2023 / ITK-konferenssi
Harjula TOP 2023 -tuotantoryhmä / Tredu Mediapolis

Kansallisgalleria avasi ensimmäisenä suomalaisena museona näyttelytilan metaversumiin lokakuussa 2022. Hankkeessa on otettu ensiaskelia virtuaalitodellisuuteen yhteistyössä metaversumialusta Decentralandin ja Sitran kanssa. Pilotilla kerrytetään tietoa virtuaalimaailman toiminnasta ja lisätään ymmärrystä siitä, mitä vuorovaikutuksen keinoja lohkoketjun päälle rakennetussa keinotodellisuudessa voi olla. Vierailu Metagalleriassa tarjoaa  mahdollisuuden mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin oppimispolkuihin eri tasoisille oppijoille ja kouluttajille kuluvan kevään ajan.


Kokeilun näyttämönä toimii Decentralandiin luotu virtuaalinen kopio Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyn Suomen paviljongista. Siellä pääsee liikkumaan Windows tai MAC -tietokoneilla. Taustatietoja ja ohjeita opintoretkeen löytyy osoitteesta metagalleria.fi sekä Youtube-soittolistasta.


Apuna  ovat toimineet Kangasalan opetustoimen ICT-palvelut sekä Tredu Mediapoliksen opiskelijat ja opettajat.


Lisätietoja: 
Johanna Eiramo, Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja
johanna.eiramo@fng.fi

Heikki Mäenpää, crossmediatuottaja, AIXR 2023 / ITK-konferenssi
heikki.maenpaa@harjulaproduction.com


WEB3 MASTERCLASS

Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien -oppimisympäristö digitaitojen vahvistamiseen vammaistyössä

ITK-webinaari 14.2.2023

Sanna Keskikuru, TAMK & Hilla Kaila, Kiipula

YDIN - yhdessä digimmin -hankkeen keskeinen tavoite on avun käyttäjien ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten digitaalisen osaamisen vahvistuminen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä avun käyttäjien mahdollisuudet opiskella ja työskennellä paranevat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia.  Henkilökohtaisten avustajien rooli avun käyttäjien palveluissa on merkittävä. Heidän digitaitojensa vahvistuminen tukee yhtäältä avun käyttäjien yhdenvertaista mahdollisuutta digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämiseen osallisuuden, työhön pääsemisen ja työssä pärjäämisen tukena, ja toisaalta vahvistaa avustajien omia työelämässä pärjäämisen taitoja.

Toteutettavassa esityksessä kerrotaan lyhyesti YDIN- yhdessä digimmin-hankkeesta, keskittyen tärkeimpään eli hankkeessa kehitetyn “Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” -oppimisympäristön esittelyyn sekä käyttäjäkokemusten esiin tuomiseen. Esityksen tavoitteena on jalkauttaa hankkeen tuloksia ja saada oppimisympäristö laajemman yleisön tietoon ja käyttöön. 

YDIN - yhdessä digimmin -oppimisympäristö

 
 
 
 

ChatGPT - käyttöesimerkkejä ja -ideoita

ITK-webinaari 31.1.2023

Lauri Ylä-Jussila, Otavan Opisto / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

ChatGPT ja muut uudet tekoälyt ovat myrskyvaroitus kaikille luovien alojen ammattilaisille. Ne ovat vasta alkutaipaleellaan, mutta lähitulevaisuudessa niiden tuotoksia ei ehkä enää pysty ihmisvoimin tunnistamaan.

Käytännössä olemme samantyyppisessä opetusalan paradigman murroksessa, kuin vaikkapa yliolanheitin, internet, hakukoneet ja Wikipedia. Niistäkin on selvitty.

Tekoälyt on nopeasti omaksuttu työelämässäkin. Kannattaisiko paukut ja ajattelu kohdentaa siihen, miten monin tavoin sekä opiskelija että opetushenkilökunta voisivat hyödyntää tekoälyjä osana arkeaan? 

Esimerkiksi ChatGPT on jo nyt osoittautunut oivaksi työkaveriksi ja tukiälyksi sparrailussa sekä laajojen aineistojen jäsentelyssä. Esittelemme webinaarissa kokeilujamme, miten ChatGPT toimii opettajan apurina. 

ESITYSAINEISTO

Tekoäly ja tukiäly opetuskäytössä

ITK-webinaari 31.1.2023

Kari A. Hintikka, Otavan Opisto / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

ChatGPT ja muut uudet tekoälyt ovat myrskyvaroitus kaikille luovien alojen ammattilaisille. Ne ovat vasta alkutaipaleellaan, mutta lähitulevaisuudessa niiden tuotoksia ei ehkä enää pysty ihmisvoimin tunnistamaan.

Käytännössä olemme samantyyppisessä opetusalan paradigman murroksessa, kuin vaikkapa yliolanheitin, internet, hakukoneet ja Wikipedia. Niistäkin on selvitty.

Tekoälyt on nopeasti omaksuttu työelämässäkin. Kannattaisiko paukut ja ajattelu kohdentaa siihen, miten monin tavoin sekä opiskelija että opetushenkilökunta voisivat hyödyntää tekoälyjä osana arkeaan? 

Esimerkiksi ChatGPT on jo nyt osoittautunut oivaksi työkaveriksi ja tukiälyksi sparrailussa sekä laajojen aineistojen jäsentelyssä. Esittelemme webinaarissa kokeilujamme, miten ChatGPT toimii opettajan apurina. 

Esitysaineisto

 
 

ITK2022-webinaarit

Poimintoja vuoden 2022 ITK-webinaareista:

 
 

Tekoälyn ja analytiikan mahdollisuuksista oppimisen ja koulutuksen tukena

 
 

Diagrammeilla voidaan johtaa harhaan

 
 

Hyvän oppimisen tilat

 
 

Polkumalli strategisen oppimisen ja osaamisen johtamisen tukena


Aiemmat ITK-webinaarit

Katsotuimpia ITK-webinaareja vuosien varrelta

 
 

ChatGPT - käyttöesimerkkejä ja -ideoita

ITK-webinaari 31.1.2023    

 
 

Tekoäly arvioinnin tukena

ITK-webinaari 8.10.2019

 
 

LAB ammatti-korkeakoulu - IoT osaamisloikka

ITK-webinaari 19.3.2020

 
 

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

ITK-webinaari 24.9.2019

Lisää aiempien vuosien ITK-webinaaritallenteita löydät  ITK-konferenssin YouTube-kanavalta .