Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi
21st century skills opetuksen kehittäminen oppijalähtöisyys työelämäyhteistyö
Location: Esityssali 21 -
Chairperson: Hanna Teräs
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Teachers

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi
yliopettaja  at HUMAK merja.kylmakoski@humak.fi


Esityksen tulokulma on opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa. 

Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista tilaan ja paikkaan sidotusta live-esityksestä ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseksi.

Kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite tehdä tunnetuksi valmistuvia opinnäytetyötä ja niiden tuloksia sekä ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Käytännössä opinnäytetyöseminaareihin osallistuu pääasiassa oppilaitoksen omia opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Seminaareissa on vain harvoin mukana opinnäytetöiden tilaajia tai muita työelämän edustajia. Perinteinen opinnäytetyöseminaari ei juurikaan tavoita työelämän edustajia, vaan seminaarissa julkistetut tulokset jäävät oppilaitoksen sisäiseksi tiedoksi. Vaikka perinteisellä seminaarilla on oma arvonsa ammattikorkeakoulun sisäisessä tiedon ja osaamisen siirrossa, se ei sellaisenaan palvele ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä toimintamallia. Tästä syystä opinnäytetyöseminaaria on kehitettävä paremmin työelämän ja nykyajan toimintatapoja vastaavaksi.

Ongelmaan on lähdetty hakemaan ratkaisua muuttamalla seminaarin toteutusta siten, että perinteisen seminaariesityksen sijaan opiskelijat valmistavat maksimissaan 3 minuutin kestoisen pitchausvideon, jolla he esittelevät opinnäytteensä. Videot kootaan opiskelijoiden suostumuksella oppilaitoksen ylläpitämälle alustalle, josta ne ovat katsottavissa. Videot voivat olla oppilaitoksen linjauksesta riippuen joko julkisesti nähtävillä tai opiskelijoiden kanssa sovitulle kohderyhmälle jaettavan kirjautumista vaativan linkin takana. Opiskelijat voivat myös itse jakaa omaa videotaan.

Pitchausvideoformaattiin perustuvalla opinnäytetöiden esittelyllä voidaan vapauttaa opinnäytetyöseminaari ajasta ja paikasta siirtymällä kokonaan digitaaliseen toteutukseen, joka on kaikkien saavutettavissa. Tiivistämällä opinnäytetöiden esittelyt kolmeen minuuttiin tarjotaan kiireisille työelämänedustajille nopea tapa perehtyä opiskelijoiden töiden tuloksiin. Samalla myös harjoitetaan opiskelijoita tuomaan esiin tiivistetysti omat tuloksensa ja tuetaan jatkuvaa valmistumista sekä annetaan opiskelijoiden käyttöön sähköinen käyntikortti työelämään: digitaalisessa muodossa oleva video on helppo jakaa mahdollisille aiheesta kiinnostuneille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Pitchausmuotoinen opinnäytetöiden esittely tuo opinnot lähemmäksi työelämän toimintatapoja ja on hyvä esimerkki siitä, millaisia uusia opiskelukäytänteitä digitaalisuus mahdollistaa.

Formaattia pilotoidaan parhaillaan, ja se tulee ensimmäisessä koulutuksessa OPSin toteutussuunnitelmaan lukuvuonna 2019-20.