OpenBio
avoimet oppimisympäristöt avoimet verkkokurssit digitalisaatio oppiasteet ylittävä yhteistyö osallistava oppiminen työelämäyhteistyö

OpenBio
MMT  at Itä-Suomen yliopisto


OpenBio-hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää osaamisrajoja ylittävää pedagogiikkaa ja sosio-digitaalista oppimisympäristöä erityisesti (metsä)biotalouden kontekstissa.  Tavoitteena on lisätä eri tieteenalojen opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä käynnistää teknologiatuettuja opetuskokeiluja, jotka toteuttavat lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Moniulotteisena ilmiönä biotalous tarjoaa mahdollisuuden opetuksen ja osaamisen kehittämiseen tavalla, joka tukee eri taustoista tulevien opiskelijoiden aktiivista, aloitteellista ja uutta luovaa osallistumista.

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankekokonaisuudessa muodostetaan monialainen oppimis- ja osaamisverkosto, jota yhdistää jaettu kiinnostus biotalouden opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä oppijoiden osallisuuteen perustuvan pedagogiikan soveltamiseen. Yhteisenä lähtökohtana on valmentaa opiskelijoista innovatiivisia toimijoita, jotka yksin ja yhdessä osaavat tarkastella biotalouden haasteita kokonaisvaltaisesti (systeemisesti), useasta näkökulmasta (tiedonalue) sekä näin toimien oppivat ratkomaan 21. vuosisadalle tyypillisiä monimutkaisia, moniulotteisia sekä huonosti määriteltyjä ongelmia.

 

Oppimisen, opiskelun ja osaamisen jakamisen tueksi rakennetaan OpenBio- ympäristö, joka tarjoaa kaikille avoimia, monitieteisiä tietolähteitä ja asiantuntijoiden tuottamia informaatioresursseja biotalouden ilmiöistä ja kehittämishaasteista (esim. metsätalous, biojalostus, virkistyskäyttö, matkailu, uusi liiketoiminta, puuaineiset ja ei-puuaineiset hyödyt, puurakentaminen jne.) OpenBio-ympäristö mahdollistaa yhteisölliseen tiedonrakentamiseen osallistumisen, neuvon kysymisen asiantuntijalta, monimediaisten dokumenttien työstämisen, niiden ohjauksen ja kommentoinnin sekä tulosten julkaisemisen.

 

OpenBion tuella toteutettavissa oppimisprojekteissa opiskelijoita kannustetaan ja ohjataan tutkimaan biotalouden ilmiöitä, luomaan niihin liittyviä tutkimuskysymyksiä tai asettamaan kehitystehtäviä. Opiskelijat tutkivat valitsemaansa tutkimuskysymystä tai kehittämistehtävää erilaisissa ympäristöissä (esim. luonnossa, museossa, yrityksessä) sekä hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa  tiedon etsimisen, työstämisen, tuottamisen, arvioinnin ja jakamisen tukena. Tavoitteena on tuottaa valitusta tutkimuskohteesta oma uusi digitaalinen tuotos (esim. teos, tutkimusraportti, prototyyppi, innovaatio, sovellus, video jne.), joka voidaan julkaista OpenBio- oppimisympäristössä. Tällöin opiskelijat toimivat aktiivisina tiedon tuottajina ja osallistuvat kollektiivisen tietoresurssin yhteiskehittelyyn. Oppimisympäristön käyttäjien tuottama aineisto toimii myös kehittämistyötä tukevan tutkimus- ja selvitystoiminnan lähteenä.

 

OpenBio-oppimisympäristö on osa Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa Digicampus kehittämishanketta (OKM). OpenBio-oppimisympäristöä yhteiskehittämässä ovat  Itä-Suomen yliopisto, UEF (SKOPE, Metsätieteiden osasto), ammattikorkeakoulut (Karelia AMK ja Kaakkois-Suomen XAMK) ja Lapin yliopisto (Opettajankoulutus).  Posterissa esitellään ja demonstroidaan OpenBio-oppimisympäristöä sekä sen kehittämistä tukevia hankkeita.