Johdossako vika?
Arviointi johtaminen tutorointi
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 2.12.2021 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat


Digitalisaation johtaminen koulun ja kunnan tasolla vaatii tiimityötä, selkeästi määriteltyjä vastuita ja konkreettisia välineitä.Tässä esityksessä pohditaan seuraavia kysymyksiä:

  • Miten luodaan koulun ja kunnan tasolla yhteinen näkemys digitalisaation kehityssuunnasta?
  • Miten tuetaan koulun johtajia digitalisaation edistämisessä?
  • Miten varmistetaan sekä koulun johdon että pedagogisen ja teknisen tuen keskinäinen vuoropuhelu?
  • Millaiset kyselyt tukevat kunnan ja koulun digitalisaation kehittämistä?

Esityksessä esitellään ja jaetaan kokemuksia Kuopion kaupungissa toteutetun Digitaalinen ekosysteemi-hankkeen pohjalta. Hankkeessa on rakennettu kouluille digitalisaation portaita sekä laadittuja erilaisia kartoituspohjia, joilla pystytään selvittämään koulun digitalisaation nykytilaa sekä opettajien digipedagogisia tuen tarpeita. Näiden lisäksi rakennetaan mallia, jonka avulla varmistetaan luokkatason, koulutason ja kuntatason digitalisaation kehitys. 

Keskeisinä työkaluina digitalisaation edistämisessä käytetään neljää eri painopistealuetta:

1. Viestintä (Miten huolehditaan kunnan rehtoreiden tai koulun opettajien pysyminen "kartalla"?)

2. Kartoitukset (Millaiset kartoitukset tukevat digitalisaation kehittymistä?)

3. Koulutukset (Millaista on laadukas koulutus ja miten saadaan rehtorit osallitumaan niihin?)

4. Mentorointi (Millasta vertaistukea rehtoreille tulee tarjota koulun digitalisaation edistämisessä?)

Lopuksi esitellään mallia, jossa opetuksen digitalisaation vastuut on määritelty oppilaan, vanhemman, opettajan, rehtorin, pedagogisen tukihenkilön, teknisen tukihenkilön, kouluhallinnon, tietohallinnon sekä palveluntuottajan kesken. Tämän tavoitteena on selkeyttää yhteydenottoja ja kehittää tukiprosesseja suoraviivaisemmiksi sekä varmistaa digitalisaation tasalaatuisuus koulusta ja opettajasta riippumatta.