ICTeko - ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke
ennakointi johtaminen opetuksen laatu tutorointi Yhteistyö
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Jaakko Salo
Ajankohta: 3.12.2021 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)

ICTeko - ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke
Alueellinen tutortoiminnan kehittäjäopettaja  at Hämeenlinnan kaupunki


Digitaaliset valmiudet ovat keskeisiä useissa tehtävissä kuntien henkilöstöllä. Tällä hetkellä kuva siitä, mitä valmiuksia tarvitaan eri tehtävissä ja miten ne ovat henkilöstöllä hallussa on hajanainen. Tämä tilanne ei mahdollista tietoon perustuvaa koulutusta eikä myös tarpeen mukaista lähitukea. Tällä hankkeella on tarkoitus koota asiaan liittyvä tutkimustieto ja sen perusteella tehdä osallistava tutkimus kuntien sivistystoimen henkilöstöryhmien digitaalisten valmiuksien tilasta ja myös tuen toiminnasta ja tarpeesta. Näin saadaan kuva tilanteesta ja myös näkemys digitaalisten valmiuksien kehittämistarpeesta ja tuen organisoinnista.

Kootun tutkimustiedon ja palvelumuotoilun avulla hankkeessa laaditaan käsikirja siitä, mitä digitaalisia valmiuksia tarvitaan eri tehtävissä, miten niiden osaamista voidaan arvioida ja miten tulisi rakentaa tukijärjestelmä, joka toimii henkilöstön tukena joustavalla tehokkaalla tavalla. Käsikirjan avulla kunnat pystyvät toteuttamaan digitaalisten valmiuksien arviointia valituilla henkilöstöryhmillä, toteuttamaan tehokkaan digitaalisen osaamisen vahvistamisen sekä luomaan lähitukijärjestelmän, joka auttaa henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia työvälineitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hanke on seitsemän kaupungin (Hämeenlinna, Lahti, Oulu, Porvoo, Tampere, Oulu ja Vantaa) yleishyödyllinen verkostotutkimushanke, jossa kartoitetaan tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä. Hämeenlinnan kaupunki toimii hankkeen koordinaattorikuntana. Hanke toteutetaan pääosin valtiovarainministeriön Digitalisaation kannustinjärjestelmä –rahoituksella, jossa hankeverkosto voi saada valtionavustusta kuntien digitalisaation edistämiseen. 

Esityksessä kuvataan hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia peilaten niitä tavoitteisiin sekä jatkosuunnitelmia.

Hankekuntien lisäksi projektia ovat olleet toteuttamassa: Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus (tutkimus), Otava Oppimisen Palvelut (palvelumuotoilu) sekä Suomen eOppimiskeskus ry (viestintä ja fasilitointi). Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat myös Kuntaliitto sekä Kuntien Tiera.