Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen - kokemuksia opetuskokeiluista
lähdekriittisyys opetuksen kehittäminen tiedonhankinta tieto- ja viestintäteknologia
Paikka: Windows-talo -
Puheenjohtaja: Ilomäki Liisa
Ajankohta: 21.3.2019 14.30 - 15.45 (1 tunti 15 minuuttia)

Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen  - kokemuksia opetuskokeiluista
Tutkijatohtori  at Oslon yliopisto


Tutkiva nettilukeminen on syklinen prosessi, jossa määritellään tiedontarve, etsitään hyödyllisiä lähteitä ja arvioidaan niiden luotettavuutta. Lisäksi lukija poimii olennaisia asioita useista lähteistä muodostaakseen kokonaiskuvan tutkimastaan ilmiöstä. Kokonaiskuva eli synteesi sisältää erilaisia näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä sekä tietoa siitä, mistä ja millaisista lähteistä tiedot ovat peräisin. Kokonaiskuvan muodostaminen vaatii nettilukemisen eri osataitojen hallintaa, mikä on monille nuorille vaikeaa. Toimintasession tavoitteena onkin tarjota konkreettisia vinkkejä nettilukutaitojen opettamiseen. Alussa kerromme lyhyesti kahdesta nettilukemisen opetuskokeilusta, joista toinen toteutettiin alakoulun kuudennella luokalla ja toinen lukiossa. Tämän jälkeen osallistujat kiertävät neljällä työpisteellä, jossa he voivat tutustua kokeilujen opetusmenetelmiin, käytettyihin materiaaleihin sekä kokeiluista saatuihin kokemuksiin.

Työpisteet ovat seuraavat:

Tiedonhaku netissä

Lukija, joka osaa hakea netistä tietoa eri tavoilla, löytää monipuolisia, tutkittavan asian eri puolia käsitteleviä lähteitä. Hän muodostaa hakuja yhdistelemällä tutkittavaan asiaan liittyviä keskeisiä käsitteitä tai asiasta kirjoittavia tai julkaisevia tiedonlähteitä. Hakuja voi muunnella kokeilemalla erilaisia hakusanoja, silmäilemällä tuloksia ja poimimalla niistä uusia, vaihtoehtoisia hakusanoja. Tällä työpisteellä annetaan konkreettisia vinkkejä tiedonhakustrategioiden opettamiseen.

Nettilähteiden kriittinen arviointi  

Kun lukija arvioi kriittisesti löytämiään nettilähteitä, hän kiinnittää huomioita niin lähteiden piirteisiin kuin sisällön uskottavuuteen. Lähteiden piirteillä tarkoitetaan kirjoittajan ja julkaisijan asiantuntemusta, julkaisun tyyppiä tai julkaisuajankohtaa. Sisällön uskottavuuteen vaikuttaa esimerkiksi tutkimusperustaisuus, evidenssin laatu ja argumentoinnin tasapuolisuus. Tällä työpisteellä esitellään, millaiset tehtävät ja ohjeet tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden nettilähteiden monipuolista arviointia.

Synteesin laatiminen

Tutkivan nettilukemisen tehtävissä lukijat laativat kirjallisen tuotoksen, jossa he vertailevat eri lähteistä löytämäänsä informaatiota ja pohtivat kirjoittajien tarkoitusperiä. Tällä työpisteellä havainnollistetaan, miksi kirjallisessa tuotoksessa on tärkeää ilmaista myös tietojen alkuperä, ja miten tämä tieto voi vaikuttaa esitettyjen asioiden tulkintaan.

Mielekäs tehtävä taitojen soveltamiseen

Nettilukutaitoja opeteltaessa on tärkeää, että yksittäisten osataitojen harjoittelu integroidaan mielekkääseen ja haastavaan tehtävään, joka sekä motivoi että antaa kokemuksia ja malleja todellisista tiedon käytön haasteista. Työpisteellä esitellään esimerkkejä ja malleja tehtäväkokonaisuuksien rakentamisesta sekä opettajien kokemuksia kokeiluista.