Suunnittele ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutusten oppitunti
Education technology Good practices Learning environments
(1 hour 30 minutes)

Vuohelainen Hanna digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja  at TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry


Partanen Laura , nuorempi tutkija
LUT-yliopisto

Sipilä Antti , Green ICT -projektipäällikkö
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Vuohelainen Hanna , digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Suomi on päättänyt olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen ehkäisytyössä, kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta on 12 vuoden päässä vuonna 2035. Tämän myötä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden huomioon ottaminen etenee vauhdilla ICT-alalla. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi alan ilmasto-ohjelman vuonna 2020 ja Teknologiateollisuus ry painottaa hiilineutraaliuden tiekartassa ICT:n roolia teollisuuden ilmastotoimissa. Vaikka ICT:n osuus maailman päästöistä on yhä alle 10 %, on päästöjen kasvu alalla nopeinta maailmassa ja tulee Global eSustainability Initiativen julkaiseman odotetuimman skenaarion mukaan kolminkertaistumaan tällä vuosikymmenellä. Saman SMARTer-julkaisun mukaan ICT:n kädenjälkipotentiaali ilmastonmuutoksen ehkäisyssä on 10-kertainen alan omaan jalanjälkeen nähden.

Tämän työpajan tavoitteena on antaa valmiudet ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutusten oppitunnin suunnitteluun ja pitämiseen. Ilmoittautuneet saavat etukäteen aiheen tietopaketin, jota voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Työpajan aluksi esitellään vihreän ICT:n aiheita ja kerrataan annettuja pohjatietoja. Tämän jälkeen siirrytään käytännön osuuteen, jossa jakaudutaan ryhmiin suunnittelemaan oppituntien sisältöjä eri koulutusasteiden tarpeisiin.

Toisen asteen oppitunnin suunnittelutyöpajoissa voidaan keskittyä mm. ICT:n ilmasto- ja ympäristöystävälliseen käyttöön ja oppilaan rooliin laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttäjänä. Aihealueet käsittävät nuorten tyypillisesti käyttämien laitteiden kuten konsolien, tablettien ja älypuhelinten valitsemisen vaikutuksia ympäristöön. Ohjelmistojen osalta huomioon otetaan erityisesti erilaiset sosiaaliset mediat, niiden applikaatiot ja laiteresursseja paljon vaativat pelit. Palveluista käsitellään eritoten suositut ja käytetyt striimauspalvelut ja kuvanjakopalvelut.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille suunnatun luennon suunnittelutyöpajoissa otetaan huomioon ICT:n vaikutuksia laajemmin. Aihealueina voidaan käsitellä yleisesti ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja kiertotalouden teemoja. Laitteiden osalta käydään läpi tuotantoketjujen ongelmia, kuten konfliktimineraalit, veden käyttö ja kierrätyksen vähäisyys. Ohjelmistojen osalta puhutaan ilmaston huomioon ottamisesta ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Palveluiden osalta voidaan käsitellä erilaisia palvelumalleja (as a Service -models) ja niiden käyttöä apuna vihreän ICT:n edistämisessä laajemmin. Käyttäjänäkökulman lisäksi otetaan huomioon organisaatiot, esimerkiksi niiden tietohallinnon ja hankintojen vaikutukset.

Työpajan pitäjät auttavat substanssiin liittyvissä kysymyksissä ryhmien tarpeiden mukaisesti. Työskentelyn jälkeen kootaan ryhmien tulokset ja muodostetaan oppituntirungot, joiden pohjalta lähdemateriaalia apuna käyttäen on helppo jatkaa oman oppitunnin tai luennon toteuttamiseen  ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Samalla osallistujat saavat perustietoa opetusteknologian vastaavista vaikutuksista, mikä auttaa omien, ilmastoviisaampien valintojen tekemisessä.

Työpaja kestää 3 tuntia, josta 40 minuuttia pohjatieto-osiota, 1 h 30 minuuttia ryhmätöitä ja 40 minuuttia koontiosiota. Lisäksi ennen ja jälkeen työpajatyöskentelyä on lyhyt, noin viiden minuutin tauko. Omat laitteet mukaan!