Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina
Assessment ongelmanratkaisu Robotics
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Jorma Joutsenlahti
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)

Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina


Riihimäen kaupunki on kehittänyt robotiikan opetusta keväästä 2014 lähtien, jolloin se alkoi kerhotoimintana. Syksyllä 2016 aloitettiin opetussuunnitelmaperusteinen robotiikkaopetus pilottikokeiluna. Vuoden 2018 syyslukukaudenalusta robotiikkaopetus on laajentunut opetussuunnitelmaperusteiseksi kaikki peruskoulun luokka-asteet ja oppilaat kattavaksi robotiikan opetussuunnitelmaksi ja sen toimeenpanoksi.

Puheenvuorossa esitellään Riihimäen robotiikkaopetuksen opetussuunnitelmat sekä robotiikan opetuksen koulutuksellinen jatkumo varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Robotiikan opiskelu on Riihimäellä nähty erinomaisena mahdollisuutena kehittää oppilaiden tulevaisuuden taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kriittistä ajattelua, innovatiivisuutta sekä viestintä- ja esiintymistaitoja. Oppilaat ratkovat pienryhmissä kompleksisia ongelmia opettajan ohjatessa prosessia. Oppilaat valitsevat itse hyväksi kokemansa taitotason, asettavat välitavoitteita sekä arvioivat ja dokumentoivat osaamistaan. Robotiikkaopetukseen on ollut luontevaa liittää kilpailutoiminta, sillä kilpailut toimivat hyvänä mittarina ja tukevat ennen mainittujen taitojen kehittymistä.

Kilpailuihin osallistuminen vaatii vankkaa motivaatiota, koska kilpailuhaasteiden parissa työskennellään useiden kuukausien ja useiden kymmenien tai satojen tuntien ajan. Opettajan silmin katsottuna tällainen pitkäjänteinen ja määrätietoinen, oppilaista itsestään lähtevä, ponnistelu tavoitteen eteen kehittää oppilaiden ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja tehokkaasti. Oppilaille on tärkeää, että kilpailuprojektien yhteydessä he pääsevät esittelemään osaamistaan ulkopuolisille arvioijille. Näistä esiintymisistä saatava palaute ja sponsoreiden tuki lisäävät oppilaiden uskoa omiin kykyihinsä ja tiimityötaitoihin.

Opettajan näkökulmasta kansainväliset kilpailumatkat antavat mahdollisuuden päästä jakamaan robotiikan opetuksen kokemuksia eri puolilta maailmaa tulevien opettajien kanssa. Suomessa robotiikan opetuksella, varsinkin peruskoulussa, on vielä niin lyhyt historia, että opittavaa ja tutustuttavaa riittää. Kilpailuihin osallistuminen tarjoaa hyvän tilaisuuden arvioida opetuksen ja oppilaiden tasoa verrattuna ikätovereihin muualla maailmassa. Viimeisen kahden vuoden aikana on ollut mieluisaa huomata, että oppilaiden osaamistaso on selvästi kasvanut. Tästä osoituksena on, että Suomi on kolmessa vuodessa kasvattanut USA:ssa pidettävien robotiikan MM-kilpailujen maapaikkojen määrän yhdestä maapaikasta neljään maapaikkaan. Euroopan maista ainoastaan Englannilla on VEX IQ- robotiikan kehitysalustan MM-kilpailuissa Suomea enemmän maapaikkoja.