Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?
oppijalähtöisyys oppilashuolto Sosiaaliset taidot visualisointi
Location: Esityssali 14 -
Chairperson: Siekkinen Piritta
Time: 3/22/19, 9:30 AM - 10:00 AM (30 minutes)

Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?
Education Lead  at 3DBear


Esityksessä esitellään syksyllä 2018 Jätkäsaaren peruskoulussa toteutettu kokeilu, jossa oppilashuollon henkilökunta otti käyttöönsä lisätyn todellisuuden sovelluksen sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelussa. Kokeilu toteutettiin yritysyhteistyönä.

Kokeilun tavoitteena oli tarkastella ja saada uraauurtavia kokemuksia siitä, miten uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää oppilashuollon asiakastyössä. Tavoitteena oli kehittää uutta työvälinettä niin oppilashuollon arkeen; niin pienryhmätyöskentelyyn, kahdenkeskisiin tapaamisiin kuin yhteisölliseen työhön. Keskiössä olivat tunnetaidot, omien tunteiden tunnistaminen ja niiden visualisointi alkuperäisessä (tässä tapauksessa koulu) ympäristössä. Konkreettisesti siis tuoda muutosta niin yksittäisen oppijan arkeen kuin oppilashuollon työtapoihin.

Jätkäsaaren peruskoulussa kokeilu toteutettiin kuraattorin, kouluspsykologin ja luokanopettajan yhteistyönä siten, että oppilashuoltohenkilöstö työskenteli valikoidun 1-3 luokkalaisten pienryhmän ryhmän kanssa kerran viikossa useamman viikon jakson ajan. Aluski tutustuttiin sovelluksen käyttöön. Tämän jälkeen sovellusta käytettiin viikottain ryhmän kanssa visualisoimaan erilaisia sosiaalisia tilanteita koulun arjessa. Mieltä askarruttavia tilanteita mallinnettin lisätyssä todellisuudessa mahdollisuuksien mukaan jopa siinä paikassa, missä tilanne oli tapahtunut. Teknologia toimi tässä onnistuneesti keskustelun aloittajana ja ajatusten, ideoiden ja tapahtumien visualisoijana. Samalla haluttiin etsiä arkityöhön välinettä, jossa oppijan osallisuus ja  oma aktiivinen rooli korostuu ja joka on työtapana sellainen, että auttaa oppijaa sanoittamaan haastaviakin tilanteita. 

Monipuoliset työkalut laajentavat mahdollisuuksia työskennellä hyvin monenlaisten lasten ja nuorten kanssa. Parhaimmillaan ne suovat oppilaille uudenlaisia, motivoivia näkökulmia omaan hyvinvointiin liittyvien asioiden tutkailuun ja taitojen vankistamiseen.

 

Lisäksi havaittiin kokeilun vahvistavan seuraavaa:

- luovaa itseilmaisua turvallisissa pienryhmäsessioissa

- mielen sisäisten merkitysten ja tunnesisältöjen kuvallistamista ja edelleen kielellistämistä ja jakamista ryhmälle 

- ilmaisun esteiden madaltumista hahmojen ja symbolien käytön ja niiden muokkaamisen kautta

- vertaistuen ja -oppimisen taitoja

- ryhmätyöskentelyn struktuurien ja digitekniikoiden omaksumista vapaa luova tuottaminen edellä