Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Minä tutkijana, minä keksijänä
Education technology Exploratory learning Learning environments opetuksen kehittäminen opiskelijoiden osallistaminen
Location: Esityssali 36 -
Time: 3/21/19, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Principals and leaders

Minä tutkijana, minä keksijänä
Hankekoordinaattori, rehtori  at Keravan kaupunki pi.yli-penttila@kerava.fi


Niemi Ilkka
Niemi Ilkka TVT-suunnittelija  at Keravan kaupunki ilkka.niemi@kerava.fi 040 318 2433

Yli-Penttilä Pi
Yli-Penttilä Pi Hankekoordinaattori, rehtori  at Keravan kaupunki pi.yli-penttila@kerava.fi 0403182145

Kaupunkitasoisesti oppimisympäristöjen uudistaminen ja varustaminen uudella teknologialla on kallis ja suuri urakka. Sellaisen toteuttamiseen kerralla löytyy tuskin koskaan resursseja.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen hanke 'Minä tutkijana, minä keksijänä' lähti uudistamaan ja monipuolistamaan esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen ympäristöjä tavoitteinaan tuoda koulujen käyttöön uutta opetusteknologiaa, lisätä luonnontieteellis-matemaattista kiinnostusta sekä edistää aktiivista, tutkivaa ja aidoissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä lähdetään liikkeelle siitä, että oppimisen tulee tapahtua entistä enemmän vuorovaikutuksessa, aidoissa ympäristöissä ja sen tulee olla toiminnallista sekä oppilaita aktivoivaa. Tässä kehittämishankkeessa oppimisympäristöjen uudistamisessa keskitytään erityisesti esiopetuksen ja koulujen maker-kulttuurin ja STEAM-oppimisen edistämiseen sekä opetusteknologian yhdenvertaistamiseen ja monipuolistamiseen ja sen pedagogisen hyödyntämisen lisäämiseen ja kehittämiseen. Samalla ohjataan kiinnostusta luma-aineisiin. Lisäksi tavoitteena on tuottaa kaupunkiin yhtenäinen malli laadukkaan monialaisen oppimiskokonaisuuden prosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Hankkeen myötä jokaiseen kaupungin peruskouluun on luotu liikuteltava FabLab, joka on varustettu monipuolisesti erilaisilla mittaus- ja tutkimuslaitteilla, tarvikkeilla rakenteluun ja ohjelmointiin, kuvantamislaitteilla, droneilla sekä 3D, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden laseilla ja ohjelmistolla. Koulujen omien välineiden ja laitteiden lisäksi hakittiin myös yhteistä, lainattavaa opetusteknologiaa. Esiopetusryhmiin on luotu kolme kiertävää MiniLabia, joissa on tutkivaan oppimiseen, rakenteluun ja luonto-oppimiseen kannustavia välineitä.

Paitsi että hanke kehittää oppimisympäristöjä, se pyrkii vaikuttamaan suoraan oppimiseen ja oppilaiden rooliin oppijoina. Tutkimuslaitteet ja –välineistö innostavat ihmettelemään ja tutkimaan ja edistävät oppijan aktiivisuutta oppimisessa. Ne myöskin mahdollistavat aivan uudenlaisia tapoja mitata ilmiöitä, mallintaa suunnitelmia ja tehdä esim. fysiikkaa näkyväksi teknologian avulla. Oppilaita pyritään kouluittain kouluttamaan oppilasagenteiksi auttamaan teknologian haltuunotossa.

Hankkeessa toimii lukuvuoden 2018-2019 ajan oma hankekoordinaattori, joka suunnittelee ja järjestää opettajille monipuolista täydennyskoulutusta, dokumentoi hankkeen etenemistä ja toimii yleisenä apuna, ohjeistajana ja fasilitaattorina. Syyslukukaudella 2018 opettajia on koulutettu ja FabLabeja sekä MiniLabeja tutkittu ja otettu käyttöön. Myös oppimiskokonaisuuden mallintamisen työryhmä on aloittanut työskentelyn. Keväällä 2019 työstetään malli valmiiksi ja keskitytään hankkeen vaikuttavuuden tarkasteluun sekä sen mahdollistamien uusien toimintamallien ja opetuskäytäntöjen juurruttamiseen osaksi esi- ja perusopetuksen arkea.

Hanketta dokumentoidaan seuraavilla sivuilla:

Twitter: @keksijana

Pinterest: https://fi.pinterest.com/innovatiivisten/

Instagram: @minatutkijana