Lumabitti
matematiikka Opetusteknologia Oppimisympäristöt tutorointi Yhteistyö
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Jaakko Salo
Ajankohta: 3.12.2021 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Lumabitti
luokanopettaja  at Pyörön koulu


Lumabitti kehittämiskokeilun ydinajatukset:

 • Oppilaiden sähköistä kirjoitustaitoa ja teknisten apuvälineiden käyttöä LUMA-aineissa tulee kehittää jo perusopetuksessa. Tämä antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyessään toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
 • Alkuideana kehittämiskokeilussa oli opetalla kirjoittamaan matematiikan kieltä Abitissa käytettävän kaavaeditorin avulla. L'Math-ohjema (tai läksyvihko) työvälineenä soveltuu tähän opetuskokeiluun, koska sen avulla on mahdollista tallentaa, editoida ja kopioda jo tehtyä työtä.
 • Toisena ideana oli opetella GeoGebran ja SpeedGrunchin käyttöä matematiikan opetuksessa perusopetuksen MALU-luokkien kanssa. GeoGebra-ohjelmistoa hyödynnetään erityisesti sen piirtotoimintojen osalta. 
 • Tämän teknologian hyödyntäminen tukee oppilaita hahmottamaan erilaisia geometrisia tehtäviä. Tämä tuo lisäarvoa tasogeometrian ja erityisesti avaruusgeometrian hahmottamiseen.
 • Lumabitti-opetuskokeilun kautta opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa matemaattisten tehtävien ratkaisuja Abitin kaavaeditorilla ja teknisillä apuvälineillä. Tehdyt työt voidaan siirtää omaan oppimisympäristöön, esimerkiksi O365-ympäristöön.
 • Koulullamme on jo käytössä uuden opetussuunnitelman mukainen VerDi-malli, jonka pedagoginen ajatus on vertaisoppiminen digitaidoissa. VerDi -mallissa ylemmän luokka-asteen oppilaat opettavat TVT-taitoja nuoremmille oppijoille.
 • Kokeilun avulla pyrimme yhdistämään teknologian ja matematiikan opiskelua jo varhaisemmassa vaiheessa oppilaiden koulupolkua.
 • Tämä opetuskokeilu mahdollistaa sähköisen matematiikan kokeen pitämisen jo perusasteella.
 • Aluksi tämä opetuskokeilu on lähdetty toteuttamaan perusasteen alaluokilla, mutta nyt se on levinnyt jo yläkoulun puolelle.Tämä opetusmalli on siirrettävissä myös muihin peruskouluhin.

Toteutus:

 • Syyslukukaudella 2019 on ollut opettajien täydennyskoulutusta 20 tuntia.
 • Kouluttajana toimi lukion matemaattisten aineiden lehtori. Opettajien täydennyskoulutusta varten on tehty oma koulutusmateriaali.
 • Aloitimme matematiikan sähköisen kirjoittamiseen tutustumisen Abitin kaavaeditoriin avulla.
 • Kokeilimme Läksyvihkoa, jotta tuotokset olisivat myöhemmin hyödynnettävissä. Se on tarkoitettu etupäässä MAOL:n jäsenille, mikä teki tästä työkalusta hankalan perusopetuksen opettajille.
 • Löydettiin L´Math-ohjelma, joka istui paremmin meidän tarpeisiin. Se on nyt käytössä opetuksessa.
 • GeoGebra monine mahdollisuuksineen oli toinen tärkeä työkalu opittavaksi.

 • Lisäksi tutustuttiin Ylioppilaskirjoituksissa käytettävään SpeedGrunch-laskentaohjelmaan.

 • Koulutustilaisuuksissa on tehty sellaisia harjoituksia, jotka antavat MALU-opettajille valmiuksia viedä sähköistä kirjoittamista ja teknisten apuvälineiden käyttöä opetukseen.

 • Loppusyksyn koulutustapahtumiin osallistui myös ylä-koulun matematiikan opettajia.
 • Sekä ala- että yläkoulun opettajat ovat ottaneet koulutuksen antia omaan opetukseen.

Alustavia tuloksia:

 • Aluksi matematiikkaa sähköisesti kirjoitettiin Abitin kaavaeditorilla. Sen puutteena on, tuotoksia ei voida hyödyntää. L’Math toimi käytössä paremmin, koska tiedostot voidaan siirtää o365:een ja opettajan nähtäväksi.
 • VerDi -malli sopii erinomaisesti oppilaiden matematiikan sähköisen kirjoittamisen tueksi.
 • Marraskuussa puolet oppilaista halusi kirjoittaa mieluimmin kaavaeditorilla kuin kynällä vihkoon.