OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa
Assessment Education technology opetuksen kehittäminen oppiasteet ylittävä yhteistyö
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Pasi Silander
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)

OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa
Yliopisto-opettaja  at Turun yliopisto


Koulu on oppiva yhteisö ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä tutkimiseen ja kokeilemiseen korostaen fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle.  (POPS, 2016.)

Yliopistokoulutuksen saaneilla opettajilla on hyvät valmiudet oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Samanaikaisesti myös opettajankoulutuksen haasteena on uudistua. Yliopistojen on löydettävä uusia opettajien perus- ja täydennyskoulutusmalleja vastatakseen koulutuskentän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Viiden yliopiston opettajankoulutuksen osaamisen yhdistävä OKM:n rahoittama ”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” -hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaisen opettajankoulutuksen toimintamallia, jossa opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan kehittäjäyhteisössä opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentällä toimivien opettajien kanssa. Toiminnan lähtökohtana ovat koulujen opettajien työssään kohtaamat ongelmat, joita ratkaistaan eri toimijoista muodostuvassa kehittäjäyhteisössä hyödyntäen yhteisöllistä oppimista sekä tietoverkkojen mahdollisuuksia. Samanaikaisesti vahvistetaan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista osaamista ja aktiivisen oppimisen taitoja.

Turun yliopiston osahankkeessa on mukana kolme varsinaissuomalaista koulua: yksi alakoulu ja kaksi yhtenäiskoulua. Syyskuusta 2018 alkaen Turun opettajankoulutuslaitoksen tieto- ja viestintäteknologian perus- ja aineopintoja sivuaineenaan opiskelevat opiskelijat ja yhteistyökoulujen opettajat ovat yhdessä kehittäneet opetusta, jossa hyödynnetään teknologiaa. Opettajat ovat valinneet opetettavan luokkansa opetussuunnitelmasta aiheita, joihin he haluaisivat digipedagogista tukea. Teknologian tarkoituksena on tukea, ohjata ja kehittää oppimista. Yhteissuunnittelua on tehty tapaamisissa paikan päällä tai verkon välityksellä. Teknologioina yhteisprojekteissa on käytetty robotiikkaa, Maker-kulttuurin välineitä, väriavainnusta (green screen), dokumentointia Office365-ympäristössä ja paikkatietopelejä.Toimintamallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tehtyjen havaintojen perusteella.

ITK-konferenssissa esittelemme, miten opettajat ja opettajaopiskelijat yhteentuova toimintamalli on toiminut käytännössä ja kerromme, millaisia kokemuksia kehittämistyöhön osallistuneilla toimijoilla on ollut.