REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Osoite: PL 35, 33101 Tampere
Yhteystiedot: +358 40 649 2922, Itk@itk-konferenssi.fi

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Sini Kilpinen
Osoite: PL 35, 33101 Tampere
Yhteystiedot: +358 40 649 2922, sini.kilpinen@coss.fi

3. KÄSITTELIJÄ

Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
PL 82
33101 TAMPERE
info@tawasta.fi

4. REKISTERIN NIMI

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssin osallistujarekisteri

5. REKISTERIN TARKOITUS

Henkilötietoja tarvitaan/käytetään tilauksissa, hyvityksissä, laskutuksessa, palautuksessa, yhteydenpidossa, liiketoimissa, asiakaskyselyissä, palvelun kehittämisessä, raportoinnissa, markkinoinnissa (asiakkaan suostumuksella) ja muissa asiakassuhteen hallintatoimenpiteissä.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnimike, organisaatio.

7. TIETOLÄHTEET

ITK-konferenssin CRM järjestelmä, Osallistujat

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käytetään esimerkiksi henkilökohtaisten konferenssipassien luomiseen, palveluiden järjestämiseen, tilastoihin, laskutukseen, asiakaspalveluun ja, ja jos suostumus annetaan markkinointitarkoituksiin kautta. 

COSS-yhdistys ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan unionin (EU) ulkopuolisiin maihin. 

Henkilötiedot välitetään ITK-näyttelyn näytteilleasettajille, jos asiakas antaa siihen suostumuksen. 


9. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuurilla. Asiakkuusjärjestelmän käyttöön oikeutetaan vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmässä.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).