Oppimisen muotoilua ABC –menetelmällä ammattikorkeakoulussa
Hyvät käytänteet korkeakoulupedagogiikka Opetusteknologia oppimisen muotoilu
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Hanna Teräs
Ajankohta: 3.12.2021 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Oppimisen muotoilua ABC –menetelmällä ammattikorkeakoulussa
Verkkopedagogiikan asiantuntija  at Laurea amk tuija.marstio@laurea.fi


Miten tarjota kautta linjan pedagogisesti laadukasta AMK-opetusta? Otimme tämän haasteeksi vuoteen 2030 tähtäävässä strategiassa, jossa oppimisen laadun vahvistaminen on nimetty yhdeksi Laurea-ammattikorkeakoulun kriittisiä muutostarpeita. Tahtotilana on tuottaa korkeatasoisia opintoja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä.   
 
Tämä onnistuu panostamalla sellaiseen koko organisaation kattavaan pedagogiseen uudistumiseen, joka viedään läpi ruohonjuuritasolta eli jokaisesta opinnosta käsin, oppimisen muotoiluun panostaen. Oppimisen muotoilu on sitä, miten opinto rakennetaan, kun suunnittelu päättyy eli kun opinnon annetut tekijät on jäsennetty (tavoitteet, aikataulu, ryhmän koko, opetuskieli). Se tuottaa opinnon pedagogisen käsikirjoituksen.  
 
Verkkotutkintojen sekä verkkopainotteisten monimuotototeutusten opintojen osalta olemme hyödyntäneet opetuksen suunnittelussa ns. tuotantopajoja, joissa opettajatiimit työstävät seuraavan lukukauden opintoja ja sopivat yhteisistä käytänteistä. Tämä menetelmä on osoittautunut toimivaksi, tosin se painottuu suunnitteluun pikemminkin kuin oppimisen muotoiluun. Strategiaamme vastaten haluamme nyt viedä pedagogisen tason noston läpi koko organisaation. 
 
Tässä uudistuksessa hyödynnämme ABC Learning Design -menetelmää, joka on tuotettu kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa. Se on oppimisen muotoilun menetelmä, jonka avulla opettajatiimit luovat visuaalisen käsikirjoituksen suunnittelemastaan opinnosta tai koulutusohjelmasta.  Menetelmän taustalla on ajatus auttaa kiireisiä opettajia rakentamaan monipuolisia oppimisen polkuja kompakteissa 90 minuutin mittaisissa työpajoissa, joissa pelilautana suunnitteilla oleva opinto ja kortit edustavat erilaisia oppimisen tapoja. Opettajat työskentelevät tiimeissä ja työpajan lopputuloksena on muotoillun opinnon kuvakäsikirjoitus. ABC LD –menetelmä soveltuu erityisesti verkko- ja monimuoto-opetuksen muotoiluun sekä kontaktiopetuksen viemiseen verkkoon. Sen aineisto on tuotettu Erasmus+ -hankkeessa usealla eri kielellä ja myös Suomessa ABC LD –menetelmää on alettu kokeilla useassa korkeakoulussa.  

Alkuperäiset ABC LD -kortit perustuvat suuren englantilaisen yliopiston, University College of London, pedagogiseen strategiaan. Olemme muokanneet ne oman korkeakoulumme pedagogiseen malliin soveltuvaksi ja sitä kautta saaneet menetelmään työelämäintegraation ulottuvuuden mukaan. Hyödynsimme ABC LD –menetelmää vuonna 2020 osana uuden oppimisalustan käyttöönottokoulutusta. Näin varmistamme, että kunkin opinnon siirtäminen uudelle alustalle ei tapahdu pelkän ”kopioi ja liitä” -toiminnon kautta vaan kutakin opintoa tarkastellaan uusin silmin sekä pedagogisesta että teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Onnistuimme vuoden 2020 aikana kouluttamaan Laurean koko opetushenkilöstön.

Esityksessämme kerromme kerätyn datan perusteella opettajien pedagogisesta profiilista ennen ABC Learning Design –työpajoja ja mahdollisesta muutoksesta niiden jälkeen. Pohdimme myös, minkälaisilla reunaehdoilla tämä visuaalinen työskentelymenetelmä palvelee parhaiten suomalaista ammattikorkeakoulupedagogiikkaa.