Ei se merkki vaan se laatu - osaamismerkit verkko-opetuksen laatutyössä
Hyvät käytänteet opetuksen laatu verkko-opetus
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Ilomäki Liisa
Ajankohta: 3.12.2021 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)

Ei se merkki vaan se laatu - osaamismerkit verkko-opetuksen laatutyössä
Kehityspäällikkö  at Haaga-Helia ammattikorkeakoulu


Verkko-opetuksen laadun kehittämisen tarve on lisääntynyt yhä enemmän korona-aikana, mikä näkyy selvästi myös opintojaksopalautteissa. Kansallisessa koulutuspolitiikassamme kuuma peruna, jatkuvan oppimisen kehittäminen kasvattaa myös verkko-opetuksen laadun merkitystä. Hallitusohjelmaan sisältyvässä jatkuvan oppimisen uudistuksessa kannustetaan korkeakouluja avaamaan koulutustarjontaansa myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Tavoitteeksi on asetettu korkeakoulujärjestelmän kehittäminen jatkuvan oppimisen alustana. Tavoitteisiin vastaaminen edellyttää joustavia koulutusratkaisuja: on kehitettävä sähköisiä palveluja sekä korkeakoulutuksen digitalisaatiota ja joustavan oppimisen mahdollisuuksia. Tarvitsemme entistä parempaa kyvykkyyttä suunnitella ja toteuttaa korkealaatuisia verkko-opintojaksoja tukemaan opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja tarjoamaan parempaa joustavuutta opintojen suorittamiseen.

Opetushenkilöstön on perustyön ohella usein haastavaa kehittää toimivia käytäntöjä ja löytää hyviä esimerkkejä oman verkko-opetuksensa kehittämiseen. Vastaukseksi tähän haasteeseen on Haaga-Heliassa kehitetty yhteistyössä eri alojen opettajien sekä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa verkko-opetuksen laatukriteeristö. Viimeisen kolmen vuoden ajan laatukriteeristöä on jalkautettu tarjoamalla opettajille laatukriteerien pohjalta muotoiltua digipedagogista valmennusta sekä mentorointia. Maaliskuusta 2020 alkaen opettajat ovat voineet validoida verkko-opetuksensa laatua hakemalla Digipeda-osaamismerkkejä.

Digipeda-osaamismerkeillä opettaja osoittaa, että osaa suunnitella ja toteuttaa verkko-opintojakson Haaga-Helian laatukriteereiden mukaisesti. Osaamismerkkejä on viisi: kolme perusmerkkiä (Digipedasuunnittelija, Digipedarakentaja ja Digipeda-arvioija sekä kaksi koontimerkkiä (Digipedaosaaja ja Digipedakehittäjä). Perusmerkkejä voi hakea joko yksi kerrallaan tai kaikkia kolmea kerralla. Digipedaosaaja-merkki tulee automaattisesti, kun on saanut kolme perusmerkkiä. Digipedakehittäjä-merkkiä voi hakea, kun on ensin ansainnut Digipedaosaaja-merkin ja sen jälkeen kehittänyt opintojaksoaan sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

Opettaja voi hakea osaamismerkkejä sen jälkeen, kun on vähintään kerran toteuttanut verkko-opintojakson. Osaamismerkkihakemus laaditaan ruudunkaappausvideona, jossa opettaja näyttää kuinka laatukriteerit on otettu huomioon ja kuinka ne toteutuvat verkko-opintojaksolla. Merkkihakemuksen arvioi aina kaksi Haaga-Helian digipedamentoria, jotta voidaan varmistua arvioinnin luotettavuudesta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota verkko-opetuksen laatukriteerien täyttymiseen opintojaksolla. Mikäli laatukriteerit eivät toteudu opintojaksolla riittävällä tasolla, hakemus palautetaan hakijalle täydennettäväksi. Sekä hyväksytyistä että täydennettäväksi lähetetyistä hakemuksista annetaan kirjallista palautetta sekä opintojakson kehittämisehdotuksia. 

Osaamismerkkejä hakeneet opettajat ovat kokeneet hakuprosessin ja siihen liittyvän verkko-opintojakson arvioinnin erityisen hyödyllisenä opintojakson kehittämisessä. Arvioijien palautteen pohjalta opettajat ovat kehittäneet verkko-opintojaksojaan. Osaamismerkkihakuprosessin kautta merkkejä hakeneiden opettajien verkko-opintojaksojen opiskelijapalautteet ovat myös parantuneet. Opiskelijat kokevat laatukriteerit täyttävän verkkokurssin laadukkaaksi ja onnistuneeksi. Näin ollen, osaamismerkkiprosessin avulla on voitu kehittää Haaga-Helian verkko-opetuksen laatua, ja myös yleisemmin opetuksen laatua. Laatuinstrumenttina osaamismerkkien hakuprosessi on moniulotteinen: sen lisäksi, että siitä on hyötyä opetuksen laadun arvioinnissa ja varmistamisessa, se tukee myös verkko-opintojaksojen suunnittelua sekä opettajien digipedagogisten taitojen kehittämistä.

Haaga-Helian opettajat ovat voineet hakea Digipeda-osaamismerkkejä nyt reilun vuoden ajan. Eri merkkejä on tähän mennessä kaiken kaikkiaan haettu viitisenkymmentä. Hakijoina on ollut parikymmentä opettajaa. Tavoitteenamme on jatkossa lisätä osaamismerkkeihin liittyvää tiedottamista Haaga-Heliassa sekä sitä kautta eri toimijoiden tietoisuutta osaamismerkeistä ja niiden positiivisesta vaikutuksesta verkko-opintojaksojen laatuun sekä opiskelijapalautteeseen. Olemme uudelleen muotoilemassa opettajien digipedagogista valmennusta, joka jatkossakin tukee opettajia kehittämään verkko-opintojaksojaan Haaga-Helian verkkototeutusten laatukriteerien mukaisiksi. Verkko-opintojaksojen laadun varmistamiseksi olemme lisäksi kehittämässä verkko-opintojaksojen auditointipalvelua, joka osaltaan tulee tukemaan osaamismerkkien hakemista.

Pyrimme saamaan esihenkilöt tietoisiksi osaamismerkeistä siten, että ne voitaisiin kehityskeskusteluissa sisällyttää opettajien tulostavoitteisiin. Tulemme entistä tarkemmin myös analysoimaan opiskelijoiden verkko-opintojaksoista antamaa palautetta, joka viime kädessä osoittaa sen, miten laadukas verkko-opintojakso on. Ydinsanomamme digipeda-osaamismerkkeihin liittyvässä kehittämistyössämme on nähdä osaamismerkit verkko-opintojaksojen laadun varmistamisen työvälineenä, ei pelkkinä eri kanaviin sisällytettävinä digitaalisina merkkeinä.