Voiko turvallista pyöräilyä harjoitella digitaalisessa oppimisympäristössä?
ennakointi laaja-alaiset taidot Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt

Voiko turvallista pyöräilyä harjoitella digitaalisessa oppimisympäristössä?
suunnittelija  at Liikenneturva


”Ei lukemalla uimaan opi, veteen se on mentävä!” Suomalainen sananlasku korostaa käytännön ympäristöissä tapahtuvan taitojen harjoittelun merkitystä. Mutta voisiko turvallista pyöräilyä kuitenkin harjoitella luokkahuoneessa digitaalisen oppimisympäristön avulla?

Pyöräily on sekä terveyden että ympäristön näkökulmasta erinomainen liikkumisen muoto. Pyöräilyn edistäminen on merkittävästi esillä tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittämisessä. Turvallisen pyöräilyn taidot ovat lapsille tärkeitä itsenäisen liikkumisen taitoja. Kotien ohella koulujen rooli liikennekasvattajina on merkittävä. Kuitenkin mahdollisuudet todellisissa liikennetilanteissa tapahtuvaan pyöräilykasvatukseen ovat kouluympäristössä hyvin rajallisia. Pyöräilykasvatukseen kuuluu käytännön pyöräilytaitojen harjoittelu, mutta yhtä lailla myös liikenneympäristöjen ymmärtämisen taidot, liikennesääntöjen opettelu sekä liikkumisen ilon löytäminen.

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan alakoulun 3.-6.-luokkalaisille suunnattuun digitaaliseen pyöräilykasvatusta tukevaan oppimisympäristöön. Oppimisympäristön tavoitteena on vahvistaa koululaisten sääntötuntemusta, ymmärrystä erilaisista liikenneympäristöistä, turvallisten valintojen tekemisen taitoja, eri tienkäyttäjien vuorovaikutuksen merkitystä sekä omien liikkumisvalintojen taustalla olevia tekijöitä. Näkökulma painottaa oppilaan vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Oppimisympäristöön liittyvän oppimispäiväkirjan avulla pyöräilykasvatusta voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja oppilaan on mahdollista seurata omaa edistymistä ja ajattelun kehittymistä oppimismatkan aikana. Oppimisympäristöön liittyy myös virtuaalitodellisuusympäristö, jossa havaintojen tekemistä voidaan harjoitella erilaisissa liikenneympäristöissä VR-lasien avulla.

Työpaja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua oppimisympäristöön käytännössä sekä yhdessä muiden kanssa keskustellen pohtia, miten oppimisympäristöä voisi hyödyntää osana koulujen liikennekasvatustyötä.

Työpaja koostuu seuraavista osioista:

  1. Johdanto teemaan: Miten turvallista pyöräilyä voidaan opettaa alakouluikäisille? Pyöräilykasvatuksen pedagogiikan perusperiaatteet
  2. Kokemuksia digitaalisesta pyöräilykasvatusta tukevasta oppimisympäristöstä alakoulujen 3.-6.-luokilla
    Oppimisympäristöön kirjautuneille opettajille syksyllä 2018 tehdyn käyttäjäkyselyn tulosten pohjalta käydään läpi opettajien kokemuksia oppimisympäristön käytöstä kouluissa sekä siihen liittyviä onnistumisia ja haasteita.
  3. Digitaaliseen pyöräilykasvatusta tukevaan oppimisympäristöön sekä VR-ympäristöön tutustuminen.
    Osallistujat pääsevät itse käytännössä kokeilemaan oppimisympäristön tehtäviä. Tehtäviin tutustumisen tavoitteena on synnyttää oivalluksia siitä, miltä osin osallistujat kokevat, että pyöräilykasvatusta voi toteuttaa digitaalisen oppimisympäristön avulla ja miten oppimisympäristöä voi hyödyntää osana muuta liikennekasvatusta koulussa.
  4. Reflektio: Yhteinen keskustelu digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksista ja rajoituksista osana kouluissa toteutettavaa liikennekasvatusta.