HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
Distance education Good practices Hybrid Teaching
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Ari Korhonen
Time: 10/6/22, 12:45 PM - 2:00 PM (1 hour 15 minutes)

HyFlexin haasteet ja niiden ratkaisemisen mahdollisuudet UDL-näkökulmasta
Merja Saarela Yliopettaja, Tutkimuspäällikkö  at HAMK Smart


Voit osallistua toimintasessioon myös etänä Zoom-yhteydellä

HyFlex opetusmalli yhdistää joustavan kurssirakenteen ja hybridi-oppimisen, jolloin opiskelijat voivat osallistua tunneille henkilökohtaisesti, verkossa tai molemmissa mieltymysten ja/tai elämäntilanteen mukaan. Parhaimmillaan HyFlex-lähestymistapa tarjoaa opiskelijoille autonomiaa, joustavuutta ja saumatonta sitoutumista riippumatta siitä, missä, miten tai milloin he osallistuvat kurssille. Luomalla joustava ympäristö ja integroimalla teknologiaa tarkoituksenmukaisesti, mahdollistetaan useissa paikoissa tapahtuva oppiminen. Moninaiset opiskelijat saavat paremmat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan, kun heillä on mahdollisuus valita milloin ja missä he oppivat sekä miten he osoittavat osaamisensa ja ymmärtämisensä. Valintojen tekeminen antaa heille myös arvokasta tietoa omista vahvuuksistaan ja oppimisstrategioistaan. Vaikka HyFlex -toteutus sisältää monia oppimisen saavutettavuutta edistäviä pedagogisia mahdollisuuksia, sisältyy siihen myös erilaisia haasteita.

Ensinnäkin teknologia tekee oppimistilanteesta ”irtautumisesta” opiskelijalle helpompaa, ja opettajalle haasteellisempaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on oppia ennakoimaan, kuinka pitää opiskelijat oppimiseen sitoutuneina. Toiseksi hetkessä oppimissisällön ymmärtäminen on vaikeampaa   oppimisvaikeuksista kärsiville ja heikomman kielitaidon omaaville opiskelijoille. Näytön kautta oppiminen lisää sisällön ymmärtämisen riskejä. HyFlex opetuksen suunnittelun kannalta haasteena on varmistaa UDL-viitekehyksen mukaisesti opiskelijoiden mahdollisuudet ymmärtää opittavaa ainesta ja oppimateriaalia.

Kolmanneksi virtuaaliopiskelussa on myös riski, että opiskelijoilta jää puuttumaan oppimisesta sosiaalinen osa. Vaikka HyFlex-malli mahdollistaa lähi- ja etäoppimisen, on mahdollista etteivät opiskelijat voi sosiaalisen etäisyyden vuoksi kokea koulutuksen aikana sosiaalista vuorovaikutusta kurssikavereiden ja opettajien kanssa. HyFlex -opetuksen suunnittelun haasteena on luoda opetukseen sosiaalista etäisyyttä vähentäviä vuorovaikutuksellisia osioita.

Neljänneksi HyFlex mallissa opettajan työmäärä on monissa tapauksissa lisääntynyt. Monet opettajat ovat huomanneet, että opiskelijoilla on vaikeuksia oppia pelkästään virtuaalisesti. Siksi opettajat ovat joutuneet luomaan opiskelijoille kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on sitouttaa opiskelijaa sisällön oppimiseen. Kotitehtävien suunnittelu ja arviointi työllistävät opettajaa. Lisäksi HyFlex-mallin mukaisesti useiden toteutusten ja saavutettavien oppimateriaalien luominen vie enemmän aikaa. HyFlex -opetuksen suunnittelun kannalta opettajan haasteena on valita tarkoituksenmukaisia oppimateriaaleja ja luoda oppimistehtäviä, joilla varmennetaan sisällön oppiminen, mutta samalla tasapainoillaan lisääntyneen työmäärän kanssa.

UDL näkökulmasta suunnitelluilla HyFlex -toteutuksilla on mahdollista ratkaista oppimiseen sitoutumisen, sisällön ymmärtämisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Joustavuus ja mahdollisuus valintojen tekemiseen ovat myös UDL:n (Universal Design for Learning) lähestymistavan taustalla. Huomioimalla kolme pääperiaatetta - Sitoutuminen (Engagement), Esittäminen (Representation) sekä Toiminta ja itsensä ilmaisu (Action and expression) – voidaan suunnitella erilaisia väyliä oppimiseen, sitoutumiseen ja opitun osoittamiseen.

 

Toimintasessiossa tarkastellaan, millaisina HyFlex mallilla suunnitellun opetuksen haasteet näyttäytyvät opiskelijan ja opettajan näkökulmista. Alustuksessa avaamme myös sitä, millaisia mahdollisuuksia UDL-viitekehys tarjoaa haasteiden ratkaisemiseksi. Esittelemme Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot -hankkeessa koottuja hyviä käytänteitä.

Toimintasessioon osallistujat pääsevät myös jakamaan Hybridi Learning Cafessa (HLC) omia kokemuksiaan ja hyviä vinkkejä, joilla HyFlex -opetuksen haasteita on ratkottu. Tulokset kootaan toimintasessiossa esiteltävään Hybridiopetuksen työkalupakkiin, joka on kaikkien hyödynnettävissä.

VOIT OSALLISTUA TOIMINTASESSIOON MYÖS ETÄNÄ ZOOM-YHTEYDELLÄ