Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen
Assessment Curriculum Good practices Teachership toimintakulttuuri
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Siekkinen Piritta
Time: 3/22/19, 12:30 PM - 1:00 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen
hankesuunnittelija  at Otavan Opisto eveliina.poysti@otavanopisto.fi


Pöysti Eveliina
Pöysti Eveliina , hankesuunnittelija
Otavan Opisto
eveliina.poysti@otavanopisto.fi 0447945343

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Siven Miia
Siven Miia , Nettilukion vetäjä
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
miia.siven@otavia.fi

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arviointimenetelmien monipuolisuutta sekä sellaista arviointia, joka on kannustavaa sekä oppimista ohjaavaa että edistävää. Perusteissa kannustetaan kehittämään sekä summatiivisen että formatiivisen arvioinnin menetelmiä osana oppilaan oppimisprosessia. Jotta muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuudet rakentuvat oppijan näkökulmasta tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, tulee arvioinnin tukea oppimista koko prosessin ajan ja olla selkeästi yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin, valittuihin oppimismenetelmiin ja koko prosessin rakenteeseen. Arviointi on opettajan tärkein pedagoginen työväline oppimisen ohjaamisessa. Näihin opetussuunnitelman ja tutkimustiedon esittämiin näkökulmiin etsitään ratkaisuja hankkeessamme.

Arviointiklubi-hanketta käsittelevässä foorumiesityksessä tutustumme hankkeen tavoitteisiin, toteutukseen ja käytännön kokeluihin ja toteutettuihin kehittämistehtäviin, jotka pureutuvat oppimisenaikaisen arvioinnin ja koulujen arviointikulttuurien kehittämiseen. Hanke yhdistää eri alueiden eri koulujen opettaji kyseisten teemojen pariin, sillä arviontikulttuureissa ja käytännön arviointityössä on paikoin merkittäviäkin eroja valtakunnallisesti mutta myös yksittäisten koulujen sisällä. Arviointklubissa osallistujan on mahdollista käydä hankkeen keskeisiä teemoja läpi niin omassa työyhteisössä kuin muista kouluista ja alueilta tulevien hankeosallistujien kesken. Hankkeen aikana tehdyt kokeilut kytkeytyvät erilaisten oppimisprosessien (esim. monialaiset oppimiskokonaisuudet) arviointiin, niissä testataan erilaisia tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia arvioinnin tukena ja niiden perustana on arvioinnin tutkimustieto ja opetussuunnitelmien perusteiden linjaukset. Arviointikokeilujen suunnittelmien ja toteutusten jakaminen ja reflektointi hankeyhteisön kesken tukee jatkuvaa oman työn sekä oman koulun arviointikulttuurin kehittämistä.

Hankkeen koulutuskokonaisuus rakentuu monimuotoisesti toteutettavasta neljästä kokonaisuudesta: (1) Arviointiosaaminen ja opettajan kehittymisprosessi, (2) Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi, (3) Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena ja (4) Arviointikokeilu koululla, reflektointi ja raportointi. Koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille myös koulukohtaisen lähtötilanteen arvioinnin sekä tulosten analyysin kehittämistyön tueksi. 

Foorumiesityksessä käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita sekä esittelemme joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja sekä lähtötilanteen arvioinnista koottua tilastotietoa. Foorumiesitys valottaa niin keskeisimpiä onnistumisia kuin kipukohtia käytännön koulutyössä tehdyistä arvioinnin kokeiluista.

Esitysaineisto