Ulos, muutos, online!
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt ulko-opetus Yhteistyö
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Ulvinen Jyri
Ajankohta: 3.12.2021 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)

Ulos, muutos, online!
toiminnanjohtaja  at Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto


Kolmipäiväinen suurtapahtuma kokoaa muutaman vuoden välein satoja opettajia, kasvattajia, ohjaajia, päättäjiä ja tutkijoita etsimään yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen ja innostumaan ulkona oppimisesta. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää kesällä 2020 Pielisen rannalla luonnossa, mutta toisin kävi. Tapahtuman teemaksi valikoitunut "muutos" tuli pandemiatilanteessa kouriintuntuvasti mukaan myös tapahtuman käytännönjärjestelyihin. Tapahtuma siirrettiin ensin vuodella eteenpäin, kesään 2021 ja lopulta tapahtuman järjestäjät olivat siirrosta huolimatta mahdottomalta tuntuvan haasteen edessä: onko luontoympäristöihin suunniteltu, toiminnallinen ja vahvasti vuorovaikutukseen perustuva tapahtuma mitenkään mahdollista toteuttaa verkossa? Päätimme tarttua haasteeseen ja etsiä yhdessä uusia tapoja olla yhdessä, luoda uutta ja kokea yhteisiä elämyksiä välimatkoista huolimatta.

Alkuperäisistä suunnitelmista ei luovuttu, vaan tapahtumalle kehitettiin yhteistyössä uusi tapahtuma-alusta, joka mahdollistaisi toiminnalliset työpajat, luontoretket, nuotiopiirit sekä elämykset ja kohtaamiset etäisyyksistä huolimatta. Ohjelmantekijät tarttuivat haasteeseen ja noin 100 erilaista ohjelmaosiota taivuteltiin virtuaalisiksi: toiminnallisissa työpajoissa mennään virtuaalisesta lähestymistavasta huolimatta luontoon tekemään itse ja elämysohjelma kuljettaa osallistujat kokemaan kesäyön kaikilla aisteilla. Vuorovaikutteinen tapahtuma-alusta välittää elämykset ja kokemukset, mahdollistaa kohtaamiset ja törmäytykset sekä tallettaa parhaat ideat ja avaukset jatkokehittelyä ja -esittelyä varten. Tämä suurtapahtuma rantautuikin nyt opettajien ja kasvattajien kesämökkien laitureille ja työpaikkojen lähimetsiin.

Ulkona oppimisen suurtapahtuman alkuperäisidea:

Suurtapahtuma kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta. Tapahtuma antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville valmiuksia toimia muutoksentekijöinä eli viedä ja vakiinnuttaa uusia toimintamalleja työpaikoilleen laajemman ja pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on kannustaa eri yhteiskunnallisia toimijoita kehittämään koulutusta ja oppimisympäristöjä, lisätä yleistä tietoisuutta ulkona oppimisen ja kestävän elämäntavan taitojen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja menetelmistä. Tapahtuma lupaa osallistujalle ainutlaatuisia elämyksiä kesäisessä luonnossa sekä vahvaa yhdessä tekemisen meininkiä. Osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, luonnosta saatava hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tapahtuman kantavia aiheita. Välittömien ilmastotoimien lisäksi on huolehdittava siitä, että lapsilla ja nuorilla on riittävät tiedot ja taidot kestävän tulevaisuutensa varmistamiseksi. Ulkona oppiminen edistää tutkitusti oppimista ja luonto oppimisympäristönä tukee kasvua, vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

Yhteistyössä on voimaa: 

Mukana on kahdeksan pääjärjestäjää, sekä toistasataa ohjelmantekijää tuottamassa ohjelmaa. Ohjelma koostetaan aina avoimella ohjelmahaulla lähetetyistä ehdotuksista. Kielinä on suomi, ruotsi ja englanti. Mukaan odotetaan yli 500 osallistujaa. Tapahtuma toteutetaan hankerahoituksen, järjestäjien, maltillisten osallistumismaksujen sekä yhteistyökumppandeiden turvin. Tapahtumasta on luotu säännöllisesti toistettava toimintamalli.

Tapahtuman järjestäjät ovat ympäristökasvatuksenseikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita:Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, ohjaa kestävään elämäntapaan ja lisää ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien merkittävä arvoperusta on kestävän elämäntavan välttämättömyys. Seikkailukasvatukselliset menetelmät kouluissa mahdollistavat luontevan ryhmätoiminnan, joka vahvistaa yhteistyötaitoja. Luonto ja aidot oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä ulkona oppimiseen ja avaavat uusia näkökulmia rooleihin ja toimintamalleihin. Metsäopetus tutustuttaa mielenkiintoisiin metsäalan töihin. Jokaisen suomalaisen on tärkeää tuntea uusiutuva luonnonvaramme hyvin. 

Esityksessä kerrotaan:

Miten kesän ONLINE-suurtapahtuma käytännössä toteutettiin. Miten kehittämisyhteistyö onnistui ja miten kaikki lopulta käytännössä sujui?
Mitä opittiin, ja miten uusia toimintatapoja ja virtuaalisuutta voidaan  hyödyntää tulevissa luotoympäristöissä tapahtuvissa tapahtumissa?
Miten tapahtuma-alusta voi tuoda lisäarvoa ja vaikuttavuutta myös normaalioloissa, joissa pääosa tapahtumasta toteutaan paikanpäällä luonnossa?

Tapahtuma on jatkossa tarkoitus toteuttaa hybridinä, jo uusi toimintatapa osoittautuu toimivaksi.