Opinnäytetyöseminaari digitalisoituu: ajasta ja paikasta riippumaton opinnäytetöiden esittely
Koodaus Opetusteknologia opinnäytetyö tilat ja oppiminen
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Reetta Heino
Ajankohta: 2.12.2021 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)

Opinnäytetyöseminaari digitalisoituu: ajasta ja paikasta riippumaton opinnäytetöiden esittely
yliopettaja  at HUMAK


Esityksen tulokulma on opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa. 

Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista tilaan ja paikkaan sidotusta live-esityksestä ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa pitchausvideoformaattiin perustuvaa opinnäytetöiden esittelyä. Formaatilla voidaan vapauttaa opinnäytetyöseminaari ajasta ja paikasta siirtymällä kokonaan digitaaliseen toteutukseen, joka on kaikkien saavutettavissa. Tiivistämällä opinnäytetöiden esittelyt kolmeen minuuttiin tarjotaan kiireisille työelämänedustajille nopea tapa perehtyä opiskelijoiden töiden tuloksiin. Samalla myös harjoitetaan opiskelijoita tuomaan esiin tiivistetysti omat tuloksensa ja tuetaan jatkuvaa valmistumista sekä annetaan opiskelijoiden käyttöön sähköinen käyntikortti työelämään. Digitaalisessa muodossa oleva video on helppo jakaa mahdollisille aiheesta kiinnostuneille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Pitchausmuotoinen opinnäytetöiden esittely tuo opinnot lähemmäksi työelämän toimintatapoja ja on hyvä esimerkki siitä, millaisia uusia opiskelukäytänteitä digitaalisuus mahdollistaa.

Keväällä 2017 alkaneen kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite tehdä tunnetuksi valmistuvia opinnäytetyötä ja niiden tuloksia sekä ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Käytännössä opinnäytetyöseminaareihin osallistuu pääasiassa oppilaitoksen omia opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Seminaareissa on vain harvoin mukana opinnäytetöiden tilaajia tai muita työelämän edustajia. Perinteinen opinnäytetyöseminaari ei juurikaan tavoita työelämän edustajia, vaan seminaarissa julkistetut tulokset jäävät oppilaitoksen sisäiseksi tiedoksi. Vaikka perinteisellä seminaarilla on oma arvonsa ammattikorkeakoulun sisäisessä tiedon ja osaamisen siirrossa, se ei sellaisenaan palvele ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä toimintamallia. Tästä syystä opinnäytetyöseminaaria on kehitettävä paremmin työelämän ja nykyajan toimintatapoja vastaavaksi.

Ongelmaan on lähdetty hakemaan ratkaisua muuttamalla seminaarin toteutusta siten, että perinteisen seminaariesityksen sijaan opiskelijat valmistavat maksimissaan 3 minuutin kestoisen pitchausvideon, jolla he esittelevät opinnäytteensä. Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa videot tehtiin videokameralla. Tässä vaiheessa tehtiin opiskelijaryhmän kanssa pilotti, jossa aikaisemmin luokassa tehty väliseminaariesitys korvattiin videoesityksellä. Pilotissa opiskelijat saivat pitchausopetusta. Opiskelijaryhmän hyvän palautteen johdosta päätettiin viedä videomuotoon tehtävän esittelyn kehittämistyötä eteenpäin ja pitchausopetus otettiin osaksi kaikille yhteisiä viestinnän opintoja.

Seuraavassa kehittämisvaiheessa alettiin rohkeasti uudistaa opinnäytetöiden esittelyä. Päätettiin, että esittely tehdään videomuotoisena ja videot kootaan opiskelijoiden suostumuksella oppilaitoksen ylläpitämälle alustalle, josta ne ovat katsottavissa. Videot voivat olla oppilaitoksen linjauksesta riippuen joko julkisesti nähtävillä tai opiskelijoiden kanssa sovitulle kohderyhmälle jaettavan kirjautumista vaativan linkin takana. Opiskelijat voivat myös itse jakaa omaa videotaan.

Alkuvuodesta 2019 ideasta tehtiin prototyyppi, josta hiottiin valmis digitaalinen sovellus. Kevät-kesällä 2019 aikana sovellus on saanut nimen ja se on tuotteistettu. Sovellus mahdollistaa tasalaatuisten esittelyvideoiden luomisen: videon laatu ei ole kiinni opiskelijalla käytettävissä olevasta tekniikasta. Hän tarvitsee vain nettiyhteyden sekä tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni voidakseen tehdä videon. Sovelluksen visuaalisessa suunnittelussa ja toiminnoissa on ajateltu sen käyttämistä sähköisenä käyntikorttina: videon yhteyteen tallennetaan perustiedot (so. tutkielman nimi, oppilaitos, koulutusala, tutkintonimike ja linkki Theseukseen tallennettuun opinnäytetyöhön). Sovellukseen kirjautuminen tapahtuu HAKA-kirjautumisen avulla, mikä tekee helpoksi sovelluksen käyttöön ottamisen myös muissa oppilaitoksissa.

Formaatti on otettu jo käyttöön YAMK-koulutuksessa lukuvuonna 2019-20. Se on kirjattu koulutuksen syksyllä 2019 voimaan tulleeseen OPSin toteutussuunnitelmaan. Ensimmäiset opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä sovelluksen avulla syksyllä 2019. Näiden opiskelijoiden käyttäjäkokemukset saadaan jatkokehitystyön tueksi syksyn kuluessa. Syksyllä 2019 on myös tavoitteena saada sovelluksen käyttäjäksi myös toinen oppilaitos, jolloin sovelluksesta saadaan laajempaa palautetta käyttäjäkokemuksista.