Omaopettajien kokemuksia etäajasta ja ajatuksia analytiikkatyökalun hyödyntämisestä etäohjauksessa
Analytiikka Etäopetus Hyvät käytänteet opintojen ohjaus

Omaopettajien kokemuksia etäajasta ja ajatuksia analytiikkatyökalun hyödyntämisestä etäohjauksessa


Etäaika on haastanut korkeakoulujen toimintamalleja ja vuorovaikutusta. Opiskelijat kohtasivat psykososiaalisia (Morris et al., 2021) ja teknologisia haasteita (Shin & Hickey, 2021) ja on tunnistettu tarve ymmärtää etäohjausta (Hu, 2020). Oppimisanalytiikan mahdollisuuksia etäohjauksessa on tuotu esiin (Aguilar ym, 2021) ja opiskelijoiden mielestä kuvaajat tukevat heitä etäopiskelussaan (Rets ym., 2021). Selvitimme hankkeessa opiskelijoiden ja ohjaajien vuorovaikutusta, opiskelijoiden tiedon ja tuen tarpeita sekä ohjaajien näkemyksiä analytiikan mahdollisuuksista etäohjauksessa. Omaopettajat arvioivat hankkeessa aikaisemmin kehitettyä Power BI -työkalua.

Omaopettajat (N=18) arvioivat työkalua Webropol-kyselyllä kymmenen väittämän osalta Likert-skaalalla 1–5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä), sekä avokysymysten avulla. Rajausten jälkeen aineisto koostui 11 vastauksesta. Posterissa raportoimme alustavia havaintoja työkalun testauksesta.

Omaopettajakokemusta osallistujilla oli keskimäärin 4,3 vuotta. He olivat olleet yhteydessä opiskelijoihin sähköpostiviestein (100 %) tai opettamiensa kurssien yhteydessä (91 %). Muut yhteydenpitovälineet olivat Teams (55 %) ja Zoom (27 %). Omaopettajien kokemukset työkalusta olivat varsin positiivisia ja arviot työkalun käytettävyydestä hyvät (Taulukko 1).

Väittämä

Keskiarvo

1.Työkalun avulla saan kokonaiskuvan opiskelijan opintojen etenemisestä

4,4

2. Työkalun avulla pystyn havainnoi-maan opiskelijan mahdollisia tuen tarpeita.

3,7

3. Työkalun avulla pystyn tekemään täsmällisempiä havaintoja opiskelijan opintojen etenemisestä aiemmin käytössä olleisiin näkymiin verrattuna.

4,1

4. Työkalu auttaa minua ohjaustapaamiseen valmistautumisessa

4,5

5. Työkalu auttaa minua opintojen etenemisen seurannassa lukuvuoden aikana

4,5

6. Työkalun avulla saan kokonaiskuvan opiskelijan opintojen etenemisestä

4,4

7. Mielestäni työkalun kuvaajat ovat johdonmukaisia

3,9

8. Mielestäni työkalun kuvaajat ovat tarpeettoman monimutkaisia

2,5

9. Uskon, että tarvitsisin teknistä tukea pystyäkseni hyödyntämään työkalua.

3,0

10. Mielestäni kuvaajien lukeminen oli sujuvaa.

3,6

Taulukko 1. Kokemukset (väittämät 1–6) ja arviot työkalun käytettävyydestä (7–10)

Kysyimme omaopettajilta, mitä ajatuksia heillä heräsi opiskelijoista, kun he näkivät opiskelijoiden tiedot työkalussa:

Tieto on linjassa sen kanssa mitä tietoa minulla jo oli, mutta nämä tiedot vahvistavat aiempia tietoja. Voisi toimia hyvin jatkossa!

Käytettävyyteen liittyviksi kehittämiskohteiksi omaopettajat mainitsivat seuraavat asiat:

Selkeästi näkyviin OPS:n mukaiset mimini vaatimukset. Suoritettujen opintopisteiden lukumäärä näkyviin.  Hyv/Hyl kurssien selkeä erottuminen. Ohjeistusta kuvaajien lukemiseen ja tulkintaan.

Tutkimalla etäohjausta, vuorovaikutusta ja analytiikan hyödyntämistä etäohjauksessa kehitämme analytiikkaa hyödyntävää tukimallia, jolla tukea opiskelijoiden arkea. Kun opiskelijoiden saama ohjaus ja analytiikkatyövälineet tukevat opintoja, jää heillä aikaa ja voimavaroja unelmille ja unelmien toteuttamiselle.

Lähteet

Aguilar, S., Karabenick, S., Teasley, S., Baek, S. (2021). Associations between learning analytics dashboard exposure and motivation and self-regulated learning, Computers & Education, 162(2021).

Hu, X. (2020). Building an equalized technology-mediated advising structure: Academic advising at community colleges in the post-COVID-19 era. Community College Journal of Research and Practice, 44(10-12), 914-920.

Morris, M. E., Kuehn, K. S., Brown, J., Nurius, P. S., Zhang, H., Sefidgar, Y. S., . . . Mankoff, J. C. (2021). College from home during COVID-19: A mixed-methods study of heterogeneous experiences. PLoS One, 16(6).

Rets, I., Herodotou, C., Bayer, V., Hlosta, M., & Rienties, B. (2021). Exploring critical factors of the perceived usefulness of a learning analytics dashboard for distance university students. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1).

Shin, M., & Hickey, K. (2021). Needs a little TLC: Examining college students’ emergency remote teaching and learning experiences during COVID-19. Journal of further and Higher Education, 45(7), 973-986.