Event ITK2022 starts on October 5, 2022 at 10:00:00 AM +0300
Malu-integrointia rakennusalalla
Good practices Learning environments Personalized Learning
Aseta suosikiksi
Location: Esityssali 35 -
Time: 10/6/22, 4:30 PM - 5:00 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Malu-integrointia rakennusalalla
Suominen Sanni Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi 0451226473


Suominen Sanni Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi 0451226473

Ammatillisten perustutkintojen uudistetut tutkinnon perusteet astuvat voimaan elokuussa 2022. Tällöin yhteisissä tutkinnon osissa otetaan käyttöön geneeriset arviointikriteerit. Uudistustyön yhteydessä on myös täsmennetty osaamistavoitteita, minkä seurauksena matematiikan pakollisissa osaamistavoitteissa ei puhuta enää opiskelijan omasta alasta vaan yleisemmin työelämästä. Geneeriset matemaattiset taidot ovat tärkeitä esimerkiksi siksi, että opiskelijan hakeutuessa suorittamaan toista ammatillista perustutkintoa, hänelle tunnustetaan aiemmassa tutkinnossa hankittu matematiikan osaaminen. Oletus siis on, että opiskelijan suoritettua yhden ammatillisen perustutkinnon, hänellä on kaikkien alojen vaatima perustutkintotasoinen matemaattinen osaaminen ja riittävät jatko-opintovalmiudet. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelijaa motivoivat juuri omaan alaan liittyvät matemaattiset esimerkit ja tehtävät, mikä puoltaa matematiikan integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin. Yhteisiä tutkinnon osia ammatillisiin integroitaessa kohdataan kuitenkin usein erinäisiä haasteita: Tiettyjen osaamistavoitteiden osalta edetään huomattavasti syvemmälle kuin valtakunnalliset tutkinnon perusteet vaatisivat, ja toisaalta osaa osaamistavoitteista ei saada mielekkäästi integroitua ammatillisiin aineisiin, jolloin kaikkien osaamistavoitteiden osalta ei saavuteta riittävää osaamistasoa oman alan ulkopuolisen työelämän eikä jatko-opintojen näkökulmasta.

Olemme yhdessä ammatillisten aineiden opettajien kanssa kehittäneet mallia, jossa yhteisten tutkinnon osien pakolliset matematiikka, fysiikka ja kemia voitaisiin integroida tiettyjen tekniikan alojen ammatillisiin tutkinnon osiin opiskelijaa motivoivalla tavalla ja digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen siten, että kullekin opiskelijalle sopiva lähtötaso, matemaattisten taitojen siirrettävyys, riittävät jatko-opintovalmiudet ja kelpoisen opettajan arviointi varmistetaan. Esimerkiksi rakennusalalle kehitetyssä mallissa matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) hankitaan ja osoitetaan ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä yhden (1) vuoden aikana. Opiskelija suorittaa ammatillisen opettajan ohjauksessa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien käsikirjoittamia ja arvioimia verkko-opintoja. Verkko-opinnoissa on taitotaso-, kertaus-, lisäharjoitus- ja jatko-opintopolutusta, joilla varmistetaan opiskelijan yksilölliset oppimispolut. Ammatillinen opettaja jaksottaa verkko-opintojen suorittamista ammatillisten tutkinnon osien matemaattisista tarpeista käsin ajatuksella "Ensi viikolla tarvitsemme työsalissa hukkaprosentteihin ja momenttiin liittyvää osaamista, joten hankitaan tarvittava matematiikan ja fysiikan osaaminen tällä viikolla." Ammatillinen opettaja on siis paikalla tukemassa ja ohjaamassa opiskelijan verkko-opinnon suorittamista ja havainnollistaa käsiteltäviä aiheita esittämällä lisää oman alan matemaattisia esimerkkejä. Työsalissa ammatillinen opettaja puolestaan liittää juuri hankittua matemaattista osaamista työtehtäviin pyytämällä esimerkiksi opiskelijoita pyöristämään tulokset tiettyyn tarkkuuteen tai tekemään yksikönmuunnoksia. Verkko-opinnon soveltavat arvioitavat tehtävät liittyvät tiiviisti opiskelijan omaan alaan ja ajatus on, että opiskelija ottaisi tehtävävastauksiinsa liittyviä valokuvia ja videoita työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohessa. Kelpoinen matemaattisten aineiden opettaja arvioi verkko-opinnon tehtäväpalautukset ja kirjaa osa-alueen kokonaisarvioinnin.

Mallin pilotointivaiheessa havaittiin, että opiskelijat saivat verkko-opintoa suorittaessaan onnistumisen kokemuksia, joita tarjosivat muun muassa verkko-opinnon välittömät palautteet ja Edistymisen seuranta -palkki. Mallin hyväksi puoliksi on huomattu myös se, että jokainen opiskelija voi aloittaa osaamisen hankkimisen omalta lähtötasoltaan ja saada esimerkiksi jatko-opintojen kannalta riittävät matemaattiset valmiudet, vaikka tietyt osaamistavoitteet eivät suoraan opiskeltavaan alaan liittyisikään. Mallin onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa on ammatillisen opettajan asenne ja osaaminen. Kun ammatillinen opettaja aktiivisesti sitoo esimerkiksi matematiikkaa alan työtehtäviin ja tuo esille matematiikan tärkeyden työelämän näkökulmasta, opiskelijat motivoituvat opiskelemaan usein irrallisena koettuja yhteisten tutkinnon osien sisältöjä.

Malu-integrointi on osa hanketta. Lisäksi kehitetyn mallin taustalla on runsaasti tutkimustietoa, sillä integrointiin sopivan verkko-opinnon kehittämiseen liittyen tehdään väitöstutkimusta. Vaikka esityksessä keskitytään yhteisten tutkinnon osien ammatillisiin integrointiin erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen näkökulmasta, kehitettyä mallia voi hyödyntää muidenkin yhteisten tutkinnon osien ammatillisiin integroimisessa.